HUČÍN + HULÍK : vězení + eskorta : humanita  = žádost .................. 30. I. 2002
Žádost = eskortovat pana Vladimíra HUČÍNA bez spoutávání řetězy ...
Dopis ve věci veřejné                                                                                     Praha středa 30. ledna  2002
JUDr. Milan HULÍK,  právní  zástupce  pana Vladimíra  HUČÍNA 
Věc: Eskortování  pana Vladimíra  HUČÍNA       

Vážený pane doktore, 
     na základě téměř okamžité odpovědi paní generální ředitelky Vězeňské služby ČR se domnívám, 
že rozmluva s ředitelem příslušné věznice by mohla zlepšit situaci při eskortování pana Vladimíra
 HUČÍNA.  Průvodní zárukou by mohlo být průkazně dané čestné slovo dlouholetého důstojníka 
Bezpečnostní informační služby ČR  ( BIS ).
   Zesílené a  ponižující  spoutávání řetězy by pak  bylo zcela zbytečné. Obzvlášť, když by také
případní demonstrující příznivci pana  HUČÍNA  respektovali  tento korektnější přístup ze strany
Vězeňské služby ČR.   
     Hned za těmito řádky následuje jak přepis mé žádosti z pondělí 28. ledna, tak i přepis odpovědi
na něj, ze 29. ledna. Dopis pana Rosse HEDVICKA nepřipojuji, jeho sdělení je na různých
 internetových stránkách, třeba i na www.volny.cz/doklad-hubalek. 
     S pozdravem a s přáním lepších dní   Bohuslav HUBÁLEK  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Žádost ve věci veřejné                                                                                  Praha pondělí 28. ledna 2002

Generální  ředitelka  Vězeňské služby  České republiky,  Mgr.  Kamila  MECLOVÁ
Věc: Podmínky pro eskortování vězněného, s ohledem na případ pana Vladimíra HUČÍNA

Vážená paní generální ředitelko,

    spoléhal jsem na naší náhodnou rozmluvu v Petičním výboru Poslanecké sněmovny, 10. ledna
tohoto roku. Tím spíš, že jsem přijal Vaše zdůvodnění dvou rozhodujících hledisek pro eskortování vězňů = 
a) Že o použití zesíleného spoutání do řetězů rozhoduje velitel příslušné věznice.
b) Důvodem zesíleného spoutání může být obava z agresivity. Říkala jste, že nějaký eskortovaný
     měl v ústech schovanou žiletku, se kterou pak pořezal státního zástupce.

     Přísnější opatření by však měla platit pouze pro přepravu skutečných i potencionálních pachatelů
fyzického násilí. V případě budoucího eskortování p. HUČÍNA jsem považoval důkladnou preventivní
prohlídku za daleko účelnější a etičtější. Tím by se možná vyloučilo i použití běžných pout.
 
    V sobotu, 26. ledna, jsem dostal  e-mailové sdělení, jehož přepis přidávám pro Vaši informaci.
Vzhledem k jeho obsahu  a k naší předchozí rozmluvě Vás prosím, abyste vydala své stanovisko.  
Současně to bude vhodná reakce na tvrzení, obsažená v elektronickém dopisu, který poukazuje 
také na presumpci neviny. K naprostému vyjasnění by přispělo zveřejnění dotyčných  směrnic 
pro eskortování vězňů.

    S pozdravem a s přáním úspěšné práce, Bohuslav HUBÁLEK,190 00 Praha 9, Českolipská 19.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Odpověď na žádost ze 28. ledna, doručená následující den:
Vážený pane Hubálku,
 
     nesdělím Vám bohužel nic nového s odvoláním na náš rozhovor v Petičním výboru.
     Směrnice pro eskortování vězňů nemohou být a nebudou předmětem zveřejnění.
     Pan Hučín, jako každý jiný obviněný, podléhá pravidlům a zákonným ustanovením jimiž
se  musí  Vězeňská služba ČR řídit.  Nemám právo specielně posuzovat kauzu jednoho
obviněného a brát zřetel na jeho jméno.
 
     Používání pout příslušníky Vězeňské služby ČR vůči vězněným osobám je v souladu s §
17 zákona č. 555/1992 Sb. o vězeňské službě a justiční stráži. Způsob poutání vězněných
osob, jakož i druh použitých pout nebo dalších, zákonem určených donucovacích prostředků,
je podle tohoto zákona a dalších vnitřních předpisů VS ČR v kompetenci oprávněného
příslušníka. Vězeňská služba, z praktických důvodů podložených zkušenostmi, nepřipravuje
ani nezvažuje konkretizaci a specifikaci části tohoto zákona.
 
     Bezpečnostními důvody k použití např. pout je celý komplex proměnných, mezi které jako
základní patří osobnost obviněného a jeho momentální psychický stav. Dále charakter
spáchané trestné činnosti, možnost dekompenzovaného chování (např. agrese vůči
příslušníkům, ale i vůči sobě), nelze vyloučit pokus o útěk či únos.
 Vězeňská služba tyto
případy zaznamenala, musela se k nim vyjadřovat, včetně pochybností o dostatečném
zajištění bezpečnosti soudního jednání. Její povinností je postupovat preventivně a bezpečně
bez (a to zdůrazňuji) ponižování lidské důstojnosti.
S přihlédnutím k tomu, že pan Hučín byl dlouholetým příslušníkem tajné služby, (a z tohoto
důvodu zná velmi dobře policejní taktiku), jsou vůči jeho osobě přijímána zvýšená bezpeč-
nostní opatření, včetně uvedených donucovacích prostředků. Jeho případný útěk (nebo i únos)
nemůžeme vyloučit.
     Evropské vězeňské systémy postupují podobně, o americkém se raději nezmiňuji.
     A na okraj - Vězeňská služba skutečně žádnou "medvědí klec" nevlastní.
 
     Děkuji za přání úspěšné práce a připojuji se s přáním hezkého dne.
                                               
                                                   Mgr. Kamila Meclová
                                               Generální ředitelka VS ČR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1 /
Odpověď generální ředitelky Vězeňské služby ČR byla doručena e-mailem, 29. ledna
     2002.
2/ Dopis JUDr. Milanu HULÍKOVI byl odeslán elektronicky, ve středu 30. ledna  2002.
3/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob= například příjmení
    HUČÍN, .....  , nebo podle klíčových slov,  na titulních stránkách tohoto zpravodajství.

Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                      nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 3. února 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx