Tisk = Svobodné noviny + r e b e l : informace : manipulace : občan ... 27. I. 2002
O vzniku a zástupném působení Svobodných novin a internetové verze  r e b e l
Tiráže, jako jeden z dokladů  o vývoji Svobodných novin
Strašnické noviny
existovaly do
října 1995.
Počátkem 
listopadu
vyvrcholil 
rozkol v redakci,
která se
rozpadla. 
Od prosince 1995 nastupují Svobodné noviny, jako měsíčník.
Nulté číslo,  mají  obdobnou tiráž jako Strašnické noviny, ale menší redakční kolektiv, než měly 
Strašnické noviny.
 
Od dubna 1998 Svobodné noviny jsou čtvrtletníkem. 
Tiráž už neuvádí výši nákladu. Distribuce novin vázne. Nejsou už  ani v centrální čítárně
Městské knihovny Prahy, Mariánské náměstí.  Povinný výtisk není dodáván Národní
knihovně. 
...    Údajně od
  roku  1995
      vychází
   
r e b e l  
  internetový
     doplněk
  Svobodných
       novin = 
www.volny.cz/
ing
vesely 
Další údaje
    Vzhledem k mediální situaci v České republice, kterou soustavně sleduji, uvítal jsem vznik 
a zaměření nového měsíčníku = Svobodné noviny (SN). Proto  jsem oslovil a setkal se s  panem 
Milanem EISENHAMMEREM.  Pak jsem začal bezplatně přispívat do těchto novin. Později ale došlo 
k roztržce ve vedení SN.
Od té doby jsem své příspěvky předával panu vydavateli a šéfredaktorovi, PhDr. Rostislavu
JANOŠÍKOVI. Vadilo mi, že neexistují nějaké společné schůzky kmenových přispěvatelů, něco jako
redakční rada. 
Například,  abych přímo řekl Ing. BĚLOHOUBKOVI, že místo obecně zaměřených 
a hektických znělek by měl =  kriticky a průkazně  =  popsat své zkušenosti z Federálního shromáždění
ČSFR, nebo z Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Byl tam zaměstnán jako úředník, po dobu několika
roků.     
     Ing. Antonín BĚLOHOUBEK
, tento moralistní kritik, volající po zodpovědnosti  a pořádku,  není
schopen do dnešního dne uvést pravdivou adresu v telefonním seznamu = kdyby snad někdo z
důvěřivců v jeho opravdovost by ho chtěl kontaktovat. Důkazem je doporučený dopis, který se mi
vrátil z neplatné adresy. Mediální obhájce politických vězňů i popravených neprojevil zájem, aby nějak
reagoval, třeba na moje neutajované telefonní číslo ze Zlatých stránek. 
    Pan Jiří MESICKI, bývalý politický vězeň režimu KSČ a spolupodepisovatel výzev Ing. Antonína
BĚLOHOUBKA ( jehož znělkám  je po mnoho let vyhrazena celá druhá stránka SN). I on  se průběhem
času projevil jako pouhý mluvka, těžící z tabuizace svého věznění. Neboť bez rozpaků jedná  v příkrém
rozporu s tím co hlásá.  Nejen jako předseda pražské pobočky číslo 150,  Konfederace politických vězňů ČR / KPV ČR.
     Ing. Vladimír VESELÝ začal přispívat do SN mnohem později. Oceňoval jsem to, že do svých
článků zařazoval pramen svých sdělení, odsuzujících praktiky režimu KSČ. Vyhledal jsem ho v tele-
fonním seznamu, v adresách Prahy 4. Na jedné z nich jsem mu mohl přímo poděkovat. Jenže od něho
nepřišla odezva, ve smyslu toho, co hlásá.  Záhy  jsem  pochopil,  že i  jemu  vadí  žijící a nepasivní
odpůrci režimu KSČ,  jejichž jménem a místo nich chce právě on mávat  praporem vyšších principů
mravních. 
     PhDr. Rostislav JANOŠÍK,
při všech debatách naslouchal, aniž by oplácel stejnou otevřeností. Po
mnoho let, až do poslední chvíle, utajuje adresu svého pracoviště. S tím souvisí skutečnost, že z tiráže
SN zmizel údaj o počtu výtisků,  že Národní knihovna ČR  nedostává povinný výtisk  Svobodných
novin. Ačkoli to nařizuje tiskový zákon.  
Také nedokázal vyřídit svému zástupci = v březnu 2001 = že ve svém  r e b e l u   píše o setkání  CHRUŠČOV-REGAN. Což je  nejenom chybný údaj o historii, ale i ve příjmení pozdějšího presidenta
USA, kterým byl Ronald REAGAN. 
Důkaz = 
Ing. Vladimír VESELÝ Politika ve středoevropské kotlině ( Komentář k vývoji událostí) 25. 1. 2001. 
Udivovalo mě, že doktoru JANOŠÍKOVI nevadí velká remitenda SN, ani jejich zjevná nerentabilita.  Dokumentoval to i jeho nezájem o bezprostřední inkaso stokorunových částek za prodej SN, například 
ze shromážděních restituentů. To mi vícekrát potvrdil bývalý politický vězeň režimu KSČ, pan Jiří
STRAUCH.  Rovněž minimum inzerátů v SN navozovalo otázku, jak mohou tyto noviny  existovat? Jenom z platu středoškolského profesora?  Jaký je důvod pro to všechno? 
     
Ú V A H A
    Neslouží čtvrtletník Svobodné noviny,
s pravděpodobným nákladem 3000 výtisků, 
     a se značnou remitendou, i s minimální inzercí:
1/ Jako argument proti námitkám, že osoby nežádoucí (P.N.G. = personae non gratae),
     nemají v České republice možnost mediálního projevu
?
2/ Podvazovat a tlumit aktivitu  P.N.G. dopisovatelskou činností pro symbolický a  proto 
    i  neúčinný sdělovací  prostředek
?
Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text nebyl nikomu odeslán.  Obsahuje průkazná fakta, jako obraz naší doby.
       Všichni, kterých se uvedená fakta týkají, mají dostatek intelektu, aby mohli jednat v duchu 
       proklamovaných idejí. Zřejmě však působí něco silnějšího, než jejich svědomí = strach, 
       sobectví, vydíratelnost?   
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob= například příjmení
       JANOŠÍK, MESICKI, .....  nebo podle klíčových slov,  na titulních stránkách zpravodajství
       DOKLAD.
Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                     nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do středy 30. ledna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx