Institut : KSČ : ČR = nepřipravenost = rozhodnutí = PV PSP ČR ... 18. I. 2002
Institutu pro dokumentaci totality  neuspěl  17. I.  2002  v Petičním výboru.
Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky = PV PSP ČR
pokračoval ve čtvrtek 17. ledna 2002  projednáváním  návrhu  zákona o Institutu pro dokumentaci totality, podle tisku č.1118 = dále jen Institut. Za skupinu navrhovatelů opět zákon uváděl  poslanec
Václav KRÁSA. Zpravodajem byl předseda PV PSP ČR, poslanec JUDr. Cyril SVOBODA. 
Presenční souhrn
BABIČKA
Vácslav PhDr. = ředitel ASU MV ČR = Archivní služba Ministerstva vnitra ČR
BARTOŠ Walter, poslanec a člen PV PSP ČR/ ODS 
ČELIŠOVÁ Květoslava, poslankyně a členka  PV PSP ČR/ KSČM
DUBENSKÝ Jan, plk. = Ministerstvo obrany ČR
EICHLER Jiří, Ing. = Úřad pro zahraniční styky a informace  = ÚZSI
FILIP Vojtěch JUDr., poslanec a člen PV PSP ČR/ KSČM
FROLÍK Jan Mgr., ředitel odboru ASU MV ČR = Archivní služba Ministerstva vnitra ČR
HOFMAN Jiří , poslanec a člen PV PSP ČR/ ČSSD
HUBÁLEK Bohuslav, aktivista, nestraník
CHALOUPKA Fr. , tisk = novinář
KADLEC Tomáš, ředitel = Národní bezpečnostní úřad = NBÚ
KASAL
Jan Ing.,poslanec a člen PV PSP ČR/ KDU ČSL
KOUT (?) Oto, velvyslanectví Slovenské republiky
KRÁSA Václav, poslanec PSP ČR/ US 
KRATOCHVÍL Irenej Mgr., ředitel ÚDV ZK = Úřad dokumentace a vyšetřování  zločinů komunismu
MECLOVÁ Kamila Mgr., gen.ředitelka Vězeňské služby ČR
MOŠKOŘ Milan PhDr., Bezpečnostní informační služba = BIS
NÁJEMNÍK Václav, poslanec a člen PV PSP ČR/ ODS
NEUWIRT
Karel, RNDr. = předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
ORGONÍKOVÁ
Hana, poslankyně a místopředsedkyně PV PSP/  ČSSD
PEJŘIL
František, poslanec a člen PV PSP ČR/ ODS
RADOMĚŘSKÝ
Daniel(1967) PhDr. = Úřad pro zahraniční styky a informace = ÚZSI
SRB Jan , tisk.mluvčí ÚDV ZK
SVOBODA
Cyril JUDr.,poslanec a předseda PV PSP ČR/ KDU ČSL
ŽÁČEK
Pavel PhDr., PhD., navrhovatel zákona o Institutu pro dokumentaci totality

Průběh  jednání
10:06
SVOBODA,
předseda PV, vítá všechny přítomné. Ohlašuje pokračování v obecné rozpravě s tím, že i tentokrát 
v ní mohou vystoupit hosté. Pak uděluje slovo poslanci Václavu KRÁSOVI =    
10:07 KRÁSA  
oznamuje, že Petičnímu výboru předal komplexní pozměňovací  návrh svůj i  ÚZSI,  čímž bylo
vyhověno všem připomínkám, vzneseným v PV  před týdnem. Zejména k § 23. Není však  zapracován
požadavek o vyloučení vězňů, jako osob oprávněných, který mu předala generální ředitelka Vězeňské
služby až dnes.   
10:11 ORGONÍKOVÁ
místopředsedkyně PV,  se ujímá dalšího  řízení schůze. 
10:11 SVOBODA 
potvrzuje sdělení poslance KRÁSY s tím, že z procedurálních důvodů si osvojí pozměňovací návrhy.
Nejdřív však bude třeba znovu projednat původní znění návrhu.  
10:13 FILIP
1) Paní MECLOVÁ má dvojí obavu. Jak z oprávnění pro vězně během výkonu trestu, ale též  po
jejich propuštění.
2)  Pomůže centralizace dokumentů k lepšímu zkoumání? Nebo to znamená, že ÚDV, Ústav soudobých
dějin Akademie věd ČR, a další, dobře nepracují?
10:16 ORGONÍKOVÁ 
má třetí připomínku. Návrh se nezabývá finančním ovlivněním státního rozpočtu. 
10:17 KRATOCHVÍL
zdůrazňuje, stejně jako před týdnem, že návrh o Institutu nevychází z analýzy skutečného stavu.
Nerespektuje zákony o Policii ČR,  o utajovaných skutečnostech. To všechno by narušilo zpracování
podkladů pro bezpečnostní prověrky v NBÚ = Národní bezpečnostní úřad.  Prověrkové podklady 
v ÚDV ZK zpracovávají zaměstnanci ve služebním poměru, tedy policisté. Centralizace žádné ulehčení
nepřinese, vše je nyní dostupné. Stávající uložení archiválií je vhodné.  ÚDV ZK už delší dobu pořádá tematické výstavy, takže návrh o Institutu nepřináší nic nového. Rovněž se v návrhu mluví o platech
na úrovni ředitelů statistického úřadu. Navrhované Grémium Institutu má být placené, oproti  porad-
nímu sboru ÚDV ZK,  v němž  bezplatně  působí  znalci z řad historiků,  archivářů,  politických vězňů. 
Pokud bereme paragraf po paragrafu, zákon je nezralý. Nepředcházela mu diskuse se zainteresovanými
institucemi, což je hlavní závada. 
10:22 KRÁSA  
Účelem Institutu je rekonstruovat spisy. Bránit jejich zneužití. Občas se objeví dokumenty na veřej-
nosti. To je únik informací ! Není možné se k dokumentům dostat , není známo kde jsou.  K výtkám
ohledně financování Institutu říká, že rovněž u zákona o ombudsmanovi nebyly finanční náklady
předem stanoveny. O nich  rozhodne vláda, a potom i Parlament, při schvalování státního rozpočtu.
Institut bude  podporovat prověrkovou činnost ÚDV. Proto je pro centralizaci. Samozřejmě, platy
budou stanoveny podle zákona. Co se týká Grémia Institutu, budou v něm také političtí vězni. 
10:27 FILIP 
obviňuje poslance KRÁSU ze lži, neboť musí vědět, že zákon o ombudsmanovi byl prvně zamítnut
právě kvůli tomu, že v něm nebyla finanční rozvaha.  Teprve  až  po  doplnění finanční rozvahy byl
zákon o ombudsmanovi přijat!

10:28 HOFMAN 
se diví, že se nepočítá s bezpečnostní prověrkou ředitele Institutu, má být vázán jenom mlčenlivostí.
10:29 BARTOŠ
připomíná, že stanovisko legislativy nekonstatuje absenci finanční rozvahy v návrhu Institutu!
10:29 BABIČKA
postrádá informace o tom, zda-li Institut bude samostatnou finanční jednotkou, a kam bude organi-
začně napojen?  Bude se Institut zabývat pouze badatelstvím, nebo i shromažďováním a péčí o doku-
menty? V tom případě musí mít specializovanou budovu, se zvýšenou nosností podlah. Praxe potvr-
zuje, že vybudování pracoviště s bezpečným uložením 15 kilometrů archiválií vyjde na 350 milionů Kč.
10:31 KADLEC
Spolupráce s ÚDV při poskytování podkladů pro bezpečnostní prověrky je dobrá. Výsledky toho
oceňuje i NATO.  Zřízení Institutu a přesun dokladů do vznikající instituce, která je bez zkušených
pracovníků, to vše ohrozí druhou fázi bezpečnostních prověrek. Ta by měla proběhnout po pěti
letech, v roce 2003. Dále připomíná, že NBÚ nemůže odtajňovat spisy, které vyhotovil někdo jiný. 
To je v kompetenci vydavatele, nebo jeho právního následníka. Nedopracovanost finančních zásad
při vzniku NBÚ  přinesla spoustu rozsáhlých obtíží, s nimiž se musel potýkat. Sám po několik měsíců
třeba nedostával plat. Nebylo na to zákonné ustanovení.  Problémem jsou i výdaje na informační sys-
témy, které je navíc nutné rozvíjet. To ale představuje až sto milionů korun.  Závěrem znovu varoval 
před  hlavním  nedostatkem,  před možným zpožděním bezpečnostních prověrek.
10:39 BABIČKA
Nereálný je termín 31. března 2003, stanovený k přesunu archiválií do Institutu. Už proto, že nejsou
stanovené fondy na tuto činnost. 
10:40 KRÁSA
oponuje tím, že bezpečnostní prověrka ředitele není nutná, neboť materiály Institutu budou jen
takové,  které  nepodléhají  režimu utajení.  Institut má sloužit veřejnosti, už kvůli tomu nebude
obhospodařovat utajované dokumenty. Ve smyslu předchozích připomínek je v pozměňovacím
návrhu upraven jak §23 o odtajňování, tak i ustanovení o platu a náhradách. Co se týká zkušených
pracovníků, ti mohou přejít z ÚDV do Institutu. Ani problém speciálních budov není podstatný. 
Totéž platí o mzdových potížích, ty jsou vždycky. Podstatné však je =  buď se chce, nebo se nechce. 
10:45 FILIP
vybízí k poučení z dosavadních omylů. Tím spíš, že poslanci nejsou těmi, které všichni milují.
Často je osočován, že je proti ÚDV, jehož práci však sleduje, a vnímá jeho dokumentační publikace.
Zřízení Institutu navozuje dojem, že má být místem, kam se chce někdo uklidit, kdyby mu to někde nevyšlo. Není proti rušení starých a nefunkčních institucí, třeba souvisejících s ukončenou 
privatizací. Není též proti zakládání nových, pokud mají smysl. Ale nevidí důvod tvořit Institut.
Dokumenty jsou přístupné. To zaznělo už minule. Nepřijímá taktiku čím hůře, tím lépe. Proto říká, 
že zákon je špatný a neprojednatelný. Navrhuje jeho zpětvzetí do doby, než bude projednán se 
všemi neopomenutelnými účastníky. Hlavně si však říkejme pravdu. 
10:51 NÁJEMNÍK  
Je třeba najít nejlepší cestu, která by obstála i před veřejností. Za daleko vhodnější řešení považuje
poskytnutí cíleného grantu, než zřizování Institutu. Kritizujme ÚDV. Ale konkrétně!
10:54 NEUWIRT
Platy a budovy, to jsou známé potíže. Z hlediska ochrany osobních údajů je zákon naprosto
nepřijatelný v § 7. Vágní jsou také použité výrazy registr žadatelů, informační systém Institutu. 
V Polsku nejsou takové problémy. Mají k totožné problematice daleko přesnější a vyhovující zákon,
o 67 paragrafech. Proto je potřebný nový návrh o Institutu, ale až po kvalifikovaných  konzultacích.  
10:58 MECLOVÁ  
Všichni ředitelé se potýkají s hospodařením, s nedostatkem peněz ze státního rozpočtu. Ptá se, proč
je tu ÚDV, Ústav soudobých dějin Akademie věd?  Vždyť všude se odborně bádá. Počínejme si jako
dobří hospodáři.

11:00
HOFMAN
Úvodem říká, že tento zákon je spíš politická deklarace, než potřebná věc. Pak rozebírá protikladná
stanoviska k návrhu zákona. Sdílí obavy ohledně předání rozsáhlé dokumentace, do 31. března 2003.
To považuje za nerealizovatelný termín.  Buď je to projevem nekvalifikovanosti předkladatelů zákona,
nebo je to sabotáž bezpečnostních prověrek. 
11:03 ŽÁČEK 
Začíná otázkami, zda-li občan  dostane všechny materiály a  chceme-li se dovědět, jak fungovala
hydra StB? Kvůli tomu vznikl návrh zákona, jako služba občanovi. Na to pak navazuje popisem
struktury předlistopadového ministerstva vnitra i StB. Nové kvalifikované odborníky lze vychovat.
Neobává se zpoždění bezpečnostních prověrek, už proto, že budou navazovat na svou první fázi, 
s přidáním minima nových poznatků. Problém vhodných budov, i potřebnost zkoumání, to zaznělo 
ve všech postkomunistických zemích. Teď záleží na tom, jestli Sněmovna uzná potřebu centralizace, jak si ji uvědomují naši východní i západní sousedé.    
11:09 ČELIŠOVÁ  
Konstatuje, že si vůbec nenasloucháme. Na jedné straně předkladatelé -  na druhé pak všichni ostatní.
Zákon je dělán neseriózně, bez předchozích konzultací s ÚDV, s politickými vězni, ..... Nechápe proč?
Kvůli těmto všem neserióznostem nesouhlasí s návrhem zákona.
11:12 PEJŘIL  
Původně podporoval návrh tohoto zákona. Ale pravdu má poslankyně ČELIŠOVÁ, když říká, 
se stále točíme do kruhu.

11:13 KRÁSA  
Nemíní stáhnout návrh zákona.Myslí, že reagoval věcně. Není pravda, že nenaslouchal. Proto
vypracoval předložený pozměňovací návrh, do něhož připomínky začlenil. Ale buď chceme, nebo
nechceme ...
Kvalifikovaní lidé budou vychováni. Nemyslí, že grant udělený na práci ÚDV, by byl
správným řešením. Má svůj názor na to, jak bude postupovat policejní složka, kterou ÚDV je.
Nemůžeme na  materiály StB používat nástroj demokratického státu = zákon na ochranu osobnosti.
To je nástrojem  pro podmínky v demokratického státu. Kritizuje výroky typu musíme uvažovat ekonomicky a srovnává malý počet pracovníků  v Německu , s větším množstvím našich, v Úřadě 
pro ochranu osobních údajů. Ochromení prověrek nemůže nastat, protože se používají i podklady 
z  neutajovaných, běžně dostupných zdrojů.
11:20 FILIP 
1) Co říká pan ŽÁČEK, to snad nemá zpochybnit důvěru ve vedení ÚDV, ministerstva vnitra, archivů?
To snad ne!  Petiční výbor má jako hlavní úkol pečovat o lidská práva.
2) Co říká pan KRÁSA, zase není pravda. I ohledně staré a nové verze § 23. Řekněte, že chcete zrušit
ÚDV a vytvoříte si nový, mimo ministerstvo vnitra. Ale řekněte to přímo. Dále pak opětovaná otázka,
už minule nezodpovězená. Je nepřijatelné vymezení okruhu oprávněných žadatelů. Bude zpřístupnění
komukoli, z celého světa? To pak ale důvod  zákona není v tom, co říká pan ŽÁČEK, že jde o zpřístup-
nění materiálů StB  naším občanům.  Odpovězte, není to ani v opravené verzi! = Je to služba cizím
státům. 
11:25 HOFMAN
Krátké období na zvládnutí převodu archiválií nejméně o rok  zabrání prověrkám v celé ČR, ... 
11:27 KRÁSA  
První kategorie žadatelů je uvedena v zákonu. Druhá kategorie je pro studenty cizích států. Aby 
třeba zjistili působení StB na Nerudově gymnáziu, ...

11:29
FILIP
Kde je ale psáno co říkáte?
11:29 KRÁSA
Odpovídá, že to je ve zpřístupnění svazků.  Že je to řečeno jinde.  A hned se ptá ředitele NBÚ,
kdy začaly první bezpečnostní prověrky? 
11:30 KADLEC
Přibližně po půl roce od vzniku NBÚ. Začaly v únoru 1999.
11:31
RADOMĚŘSKÝ  
Obecně platí, že písemnosti po I. správě StB jsou hůře přístupné. To je i není pravda. Před dvěma
roky ÚZSI nalezl vstřícný i zákonný způsob, jak vyhovět exulantům při poskytování materiálů 
I. správy StB.  Bylo to usnadněno tím, že tento druh informací je nejméně problémový. Lze ho 
uvolnit a převést do archivu MV ČR v Pardubicích, k obvyklému studiu.  Podobnou praxi by byl
zaveden pro Institut, což je  uvedeno v pozměňovacím návrhu ÚZSI. 

11:53 KRATOCHVÍL
Co je prospěšné ? Dohoda měla být předem, ne zde. 
11:36 FILIP
Poslanec KRÁSA neříká pravdu. Protiřečí si, neboť i novelizovaný § 23 mluví o svazcích StB 
v originálu. To i v nich chcete začerňovat osobní údaje?
Ostatní hovoří o nedostatečném předjednání,  ale  bojí  se  Vám říci,  že lžete. 
Proto navrhuji přijmout usnesení o přerušení tohoto bodu jednání. Pokračovat pak  až po projednání
se zainteresovanými institucemi. 
11:40 KRÁSA
Namítá,  že se nikdy  nebrání schůzkám, atp. , .......

11:42 FILIP
Navrhuje text usnesení, kterým se přerušuje obecná rozpravu o Institutu, s  pokračováním až po
projednání návrhu s institucemi.

11:43 PEJŘIL a hned  i  KASAL  
Požadují oddělené hlasování. Nejdříve o přerušení obecné rozpravy, pak teprve o nutnosti předjed-
nání s institucemi. 

11:44
Hlasování PV PSP ČR
1) Přerušit jednání = přijato všemi hlasy přítomných členů Petičního výboru.
2) Projednat se zainteresovanými složkami = souhlasí všichni, mimo poslance PEJŘILA.
11:50 dozvídám se =  
1) Bylo odsouhlaseno ještě třetí usnesení, kterým se žádá Organizační výbor PSP ČR, aby návrh 
zákona o Institutu pro dokumentaci totality nezařazoval do programu lednové schůze Sněmovny. 
2) Text všech těchto usnesení bude právoplatný až s podpisy poslanců Petičního výboru.   
3) Průběh jednání je zvukově zaznamenán a archivován po dobu tří měsíců. Tím je dostupný, podle
zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
      slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, například z 10. ledna 2002.

Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                      nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám zveřejnit do středy 23. ledna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx