In memoriam 
 
III. odboj a oběti
   režimu  KSČ
.
   Pietní místo III. odboje, Praha 1, Václavské náměstí : podobenky od listopadu 2001 navráceny, ale mimo kříž.
PSP ČR : Institut : KSČ : ČR = efektivita = předjednání ........................ 10. I. 2002
Složité  jednání o Institutu pro dokumentaci totality má pokračovat 17. ledna ... 
Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky = PV PSP ČR
projednával ve čtvrtek 10. ledna 2002,  mezi 10:09 až 12:00 hodin,  návrh  zákona  o  Institutu  pro
dokumentaci totality 
( tisk č.1118 ).  Jednání,  určené  jako  podklad  pro druhé čtení  při  lednovém 
zasedání PSP ČR, uváděl jeden z navrhovatelů, poslanec Václav KRÁSA. Zpravodajem byl předseda
PV PSP ČR, poslanec JUDr. Cyril SVOBODA. Ostatní evidované přítomné zaznamenávám nejenom 
v presenčním souhrnu, ale i obvyklým způsobem, v samostatném rejstříku pojednávaných osob.        
Presenční souhrn
BABIČKA
Vácslav PhDr. = ředitel ASU MV ČR = Archivní služba Ministerstva vnitra ČR
BARTOŠ Walter, poslanec a člen PV PSP ČR/ ODS 
ČELIŠOVÁ Květoslava, poslankyně a členka  PV PSP ČR/ KSČM
FILIP Vojtěch JUDr., poslanec a člen PV PSP ČR/ KSČM
FROLÍK Jan Mgr., ředitel odboru ASU MV ČR = Archivní služba Ministerstva vnitra ČR
HUBÁLEK Bohuslav, aktivista, nestraník
KASAL Jan Ing.,poslanec a člen PV PSP ČR/ KDU ČSL
KRÁSA Václav, poslanec PSP ČR/ US 
KRATOCHVÍL Irenej Mgr., ředitel ÚDV ZK = Úřad dokumentace a vyšetřování  zločinů komunismu
KŘEČEK Stanislav JUDr., poslanec a člen PV PSP ČR/ ČSSD
MAREŠ Jan Mgr., Národní bezpečnostní úřad = NBÚ
MECLOVÁ Kamila Mgr., gen.ředitelka Vězeňské služby ČR
MOŠKOŘ Milan PhDr., Bezpečnostní informační služba = BIS
NÁJEMNÍK Václav, poslanec a člen PV PSP ČR/ ODS
ORGONÍKOVÁ
Hana, poslankyně a místopředsedkyně PV PSP/  ČSSD
PEJŘIL
František, poslanec a člen PV PSP ČR/ ODS
RADOMĚŘSKÝ
Daniel = Úřad pro zahraniční styky a informace = ÚZSI
SVOBODA
Cyril JUDr.,poslanec a předseda PV PSP ČR/ KDU ČSL
ŽÁČEK
Pavel Mgr.(Dr.?), navrhovatel zákona o Institutu pro dokumentaci totality

Průběh jednání
10:09
SVOBODA, předseda PV, vítá jak všechny přítomné, tak i nového člena PV, poslance Jana
           KASALA.
10:09 ORGONÍKOVÁ, místopředsedkyně PV se ujímá řízení schůze. Je přijat návrh, aby mohla udílet
           slovo nejenom členům PV, ale i hostům tohoto jednání. První může hovořit předkladatel zákona 
            o Institutu pro dokumentaci totality (dále jen Institut ) =  
10:09 KRÁSA čte odůvodnění předkládaného zákona, jako podklad pro diskusi. 
10:15 SVOBODA konstatuje, že v návrhu jsou problematická místa, nutná osvětlit už v obecné
            rozpravě. Jsou to : 
1)  Časový rozsahu pro působnost  Institutu je  stanoven v rozmezí 25.II.1948 až únor 1990. 
     Nekryje se tudíž  s  rokem  1945,  který je spodní hranicí pro práci  Úřadu pro dokumentaci 
     a vyšetřování zločinů komunismu = ÚDV ZK.
2) Jmenování a prověrka ředitele Institutu, jeho spolupracovníků a dozorčí komise. Nejsou kladeny 
     utajovací povinnosti.
3)  Podle §2 může informace  získávat každý, kdo je starší 18 let. To je obrovský rozsah, což je dosti
     neúnosné.
4)  Stanovisko vlády ke zřízení  Institutu  je zamítavé, jak vyplývá z důvodů, uvedených v  tisku
      PSP ČR , č.1118/1.
5)  Legislativní odbor PSP ČR ve své písemné zprávě se zřízením Institutu v zásadě souhlasí.
     Upozorňuje však na nutnost promítnout do celého zákona podmínky poskytnutí informací,
     i jejich zpřístupnění. Připomíná také, že dotyčná legislativní struktura je potřebná. Její přijetí by
     bylo zásadní změnou v dosavadních přístupech. 
10:26 FILIP Považuje zákon ani ne za špatný, ale za hloupý. Uniká mu skutečný, ne deklarovaný
          smysl. Buď se má vytvořit Antimuzeum dělnického hnutí, nebo se má umožnit cizím
         zpravodajským službám snadnější přístup k našim informačním zdrojům. Podstatné informace
         však byly zničeny už v roce 1989. Souhlasí s odmítavým názorem vlády a s jejím zdůvodněním.
         Avšak většina v PSP ČR si stejně může prosadit svou. Je pro postih minulých i současných
         trestných činů. Na společné schůzi, v obecné rozpravě, však navrhne zamítnutí tohoto zákona.
        Pokud dojde k podrobné rozpravě, může usilovat o vylepšování. Nechce být účastníkem tragedie,
        ani frašky, jako v případě našich kotroverzních zákonů. Dokládá to na dvou rozsudcích, podle
       dvou platných zákonů =  potřebný zákon o soudní rehabilitaci s paradoxem PICHA-TŮMY.  
      
Za trestné činy, kterých se dopustil jako vyšetřovatel StB, byl někdy v roce 1953 odsouzen
       a uvězněn. Po listopadu 1989 byl podle zákona rehabilitován, neboť zákon obsahuje nesmyslné
       kroky. Ze současna je tu případ vyšetřovatel JUDr. VAŠe. Ten byl rovněž vězněn za nezákon-
       nosti, jako vyšetřovatel 50. let. V roce 1968 ho rehabilitoval otec dnešního místopředsedy vlády
       RYCHETSKÉHO. Ale loni byl JUDr. Karel VAŠ za totéž znovu odsouzen. Považuje to za recidivu
        50. let ve 21. století. Pokud bude vědět, je ochoten podat svědectví, ve věcech minulých i součas-
         ných. Jeho děd seděl v 50. letech za politický vtip. Přesto jeho dcera vstoupila do KSČ. Chyba
         nebyla v KSČ, ale v lidech. Pro objektivní zkoumání historie je Institut zcela zbytečný. Tím spíš,
          když v názvu má ideologické zaměření. Nelze poznávat pod ideologickým pohledem.     
10:39 PEJŘIL nesouhlasí s poslancem FILIPEM, i když v něčem pravdu měl. Návrhu o Institutu však 
         
nepodsouvá záměr, než je ten deklarovaný. Zajímají ho známé případy, jako dr. HORÁKOVÁ.
         Ale zřízením Institutu je třeba otevřít informace, které málo známe. Vzpomíná, jaké potíže zažívala
         jeho maminka, která byla Holanďanka. Těžce nemocnou babičku v Holandsku směla navštívit jen
         jedenkrát v roce ....      

10:43
ČELIŠOVÁ Do České národní rady nastoupila v roce 1990 a váží si některých postižených lidí 
         z řad politických vězňů, jak je poznala. Ví, že se dělaly obrovské chyby. Jenže vy, pravicoví
         poslanci jste dosazovali lidi do ÚDV a najednou je tímto zákonem zpochybňujete. Mnoho přebě-
         hlíků, včetně vysokých nomenklaturních kádrů,  jsou v pravicových politických stranách. Za
        obdobně prospěchářské považuje zřízení Institutu, jako vytváření nových "korýtek" . Agitace
         kolem Institutu jí připomíná Národní frontu, kde byla i strana lidová ( = ČSL). Přitom občan řekne
         po jedenácti letech = rozkrývat a zmnohonásobit? Vždyť už zmizely ty "velké ryby". Děsil a zají-
         mal ji  případ Milady HORÁKOVÉ.  Ke všemu nyní už ale měla a má přístup.  

10:49
KASAL Když odmyslí ideologický nános řeči poslance FILIPA, souhlasí, že chyba byla v roce
          1989, kdy došlo ke ztrátě materiálů. Co se týká lidovců, KDU ČSL se distancovala. Poctiví řadoví
          členové však byli užiteční svému okolí. Co se týká páně FILIPOVA dědečka, dnes by si mohl
          kdekoli vyprávět politických vtipů, kolik by jen chtěl, a nikdo by ho nezavřel do Leopoldova.
          Takže to byla hlavně KSČ a její režim, ne pouze jednotliví lidé
.

10:52
KRÁSA Zatím neznáme detaily. Známe největší excesy. Mladí lidé dnes nechápou, že byly
           zakázané knihy, které nešly koupit, že i jejich čtení bylo trestné, atp. Zpřístupnění neznamená
          odhalit intimnosti, to bude ošetřeno. Rozhodně není agentem cizí mocnosti. Ale je třeba infor-
           mace soustředit a analyzovat. Podle jeho informací nemají pracovníci ÚDV dobrou možnost 
          k získávaní potřebných  informací. Institut by to měl usnadnit. A proč po 11 letech? Je lepší
          pozdě, než vůbec ne. I když největší chyba byla opravdu v roce 1989, při vybrakování archivů. 
         Přijetí zákona o Institutu nebrání, aby se ÚDV zabýval rokem 1945. K prověření osob říká, že
         Institut nebude mít žádné svazky, které jsou v režimu utajení. V dozorčí radě budou pracovníci
         zpravodajských služeb, jako záruka kvalifikovaného zacházení s informacemi. Konstatuje a mrzí
         ho, že nedostal písemnou zprávu od legislativního odboru PSP ČR, narozdíl od petičního výboru.
         Ostatní  připomínky vysvětlil už dříve, při prvním čtení zákona o Institutu,  v PSP ČR. 
11:02 ORGONÍKOVÁ Její strýc byl 11 let vězněn v Jáchymově. Jako devítiletá byla za ním na návště-
          vě a nikdy nezapomene na tento drastický zážitek. Přesto nemůže souhlasit s přijetím zákona 
          o Institutu. Žádá, aby předkladatel poučil poslance PILIPA, který se vloni vypravil do podob- 
          ného totalitního státu, co to znamená pro lidi,  které tam navštívil ....

11:05
ČELIŠOVÁ I její rodina byla postižena, ale to pomíjí. Jen se ptá, jestli mezi navrhovateli není
           bývalý ředitel domova důchodců, nebo jiný vysoký nomenklaturní kádr?

11:06
NÁJEMNÍK Postrádá informaci o počtu zaměstnanců Institutu. Také o vztahu k ÚDV?  Bude
           včleněn do Institutu? Jaká je paralela k německému Gauckovu úřadu?

11:12
KRATOCHVÍL Hned po svém vystoupení musí do Bratislavy, na pozvání místopředsedy
          slovenské vlády, Jána ČARNOGURSKÉHO. Bude mluvit toliko k záležitostem ÚDV. O návrhu
          zákona se dověděl neoficiální cestou až začátkem prosince. V důvodové zprávě zákona chybí
         analýza současného stavu. Obdobný polský úřad, který se v důvodové zprávě vzpomíná, vznikl
         až v roce 2000. Má rovněž vyšetřovací pravomoci. Polská strana se jezdila učit do ÚDV. V důvo-
         dové zprávě chybějí personální a finanční rozvahy. Za významnou skutečnost považuje, že
          novela zákona o policii, platná od 1.ledna 2002,  vlastně už deset dní  ze zákona upevňuje exis-
          tenci ÚDV. Když by  ÚDV měl být zbaven přístupu k dokumentům,  byli by jak dítě, kterému
          usekají ručičky a řeknou
piš !   ÚDV nezpracovává pouze materiály StB, ale i agendu státních
         soudů, prokuratur. Spolupracuje například s bavorskou policií. Jak na stíhání nacistických
         zločinců, tak při objasňování hraničních incidentů. O tom jsou vydávány publikace a zdarma
          rozesílány do škol, vědeckých ústavů, poslancům. 
11:14 NÁJEMNÍK   Objektivita pomůže ještě většímu rozvoji historických věd. Vzpomíná na histo-
           rickou studii v periodiku Proglas = už v nacistických koncentračních táborech byly zárodky
           pozdějších praktik 50. let dvacátého století. 

11:15
RADOMĚŘSKÝ Hovoří za Úřad pro zahraniční styky a informace = ÚZSI. Úřad je proti vzniku
          Institutu. Jde totiž také o rozkrytí cizích státních příslušníků, což je velice riskantní záležitost.
          Německý Gauckův úřad vznikal v jiných podmínkách a nenarážel na těžkosti, pokud byl zaměřen
          na připojené země  bývalé NDR. Změna nastala po odhalení afér Helmuta KOHLA a jiných zápa-
         doněmeckých politiků, které východoněmecká STASI také sledovala. Podobné materiály v USA
          i v Německu, podléhají režimu přísného utajení.   

11:22
HUBÁLEK  S technickou připomínkou na předkladatele = Konzultovali jste zákon s vedením
           ÚDV ZK, nebo s Archivní službou Ministerstva vnitra? Pokud vím od přítomných ředitelů, tak
          ne.  Bohužel, tohle je nedosti častý nešvar, kdy  zákonodárce nezajímají názory těch, kterých se
           to týká. Poznávejme minulost, efektivně, ale ne na úkor současna!

11:23
MECLOVÁ
1) Ve vězeňství probíhaly přísné prověrky.
2) Zneužití informací by bylo riskantní, až život ohrožující. 
3) Návrh zákona nevylučuje osoby vězněné. Pokud by tedy uplatňovaly svůj zákonný nárok,
     znamenalo by to nejenom posílat s nimi eskortou do Institutu. Navíc by předcházely složité
     administrativní úkony. 

11:24
ŽÁČEK=
1)  Ve vězeňství nejde o kriminální agenturu, ale o agenturu StB.
2)  K materiálům ÚZSI = nelze oddělit, co všechno rozvědka dělala.
3)  Dále obšírněji  hovořil o struktuře a podmínkách v jiných postkomunistických zemích.
4)  Pro ÚDV by byly materiály na jedné kupě. Dneska pracovníci ÚDV těžko získávají přístup 
      k informacím. Instituce se schovávají za zákon na ochranu osobních údajů. 

11:39
MECLOVÁ Nemá námitky, aby se materiály dostaly odborníkům, ale připomíná, že nejsou
           kapacity k vytřídění.

11:40
KŘEČEK
zejména kritizuje Žáčkův výrok o zákoně na ochranu osobních údajů.  
11:41
SVOBODA se omlouvá, ale ne zcela rozuměl výkladu pana ŽÁČKA = 
1) Pokud je více institucí, které špatně fungují, místo jejich nápravy uděláme centrální? To ale hrozí 
     nebezpečí koncentrace všech informací,  monopolizace.
2) Souhlasí s poslancem NÁJEMNÍKEM ohledně nejasností kolem postavení ředitele a jeho aparátu.
     S obavou,aby nevznikl informační monopol.   

11:44
ŽÁČEK Návrh zákona vychází z analýzy, že je potřeba centralizovat informace, a že instituce
         nepracují jak by měly. Archivní  zákon totiž neřeší ochranu osobních údajů. 

11:48
KRÁSA Občan nemůže vědět, co je na ministerstvu obrany, spravedlnosti, vnitra, a jinde.
          Proto  je potřená centralizace.  S vedením ÚDV se kdysi radíval, ale o tomto zákoně už ne. 

11:51
FILIP argumentuje možností nebýt líný a jet do Pardubic, ke zpřístupněným materiálům StB.
          Jako advokát tam , s plnou mocí klienta, vícekrát získal potřebnou dokumentaci.  

11:53
BABIČKA Požaduje kvalifikované nakládání s archiváliemi. Na Moravě převzali archiváři agendu brněnského Státního soudu. Dodnes je v úplném stavu. Což není s písemnostmi pražského Státního soudu. Spousta chybějících spisů, které při soudních rehabilitacích poskytoval pražský Krajský soud, se stále dohledávají.  Z obdobných  důvodů není centralizace nutná.  
11:57
KRÁSA se ptá ředitele BABIČKY Je ministerstvo vnitra právním nástupcem StB?
11:58
BABIČKA a hlasy několika přítomných, v tomto smyslu : Právně ano, vždyť právníci MV ČR
         musí chodit k soudním sporům ohledně evidencí agentů StB v Necenzurovaných novinách!

11:59
FILIP Pro pokročilou dobu a s ohledem na harmonogram dalšího jednání, doporučuje jednání 
          o Institutu pro dnešek přerušit. 

12:00
PV PSP ČR,  hlasy všech členů, mimo poslance PEJŘILA, s návrhem souhlasil. Příští termín je
           stanoven zase na čtvrtek, 17.ledna 2002.

Doplňující informace:
1/ Po jednání jsem se ptal Mgr. ŽÁČKA, proč nereagoval na mé velice kritické e-maily
       ohledně jeho působení v ÚDV ZK.  Poslal jsem mu je na podzim roku 2001, souběžně
       do periodika  Proglas, i do Rady České televize. Prý je nedostal. 

2/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD. 

Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                      nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám zveřejnit do neděle 13. ledna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx