In memoriam
 
III. odboj a oběti
   režimu  KSČ
.
Pietní místo III. odboje, Praha 1, Václavské náměstí : podobenky od listopadu 2001 navráceny, ale mimo kříž.
PSP ČR : Institut : KSČ : ČR = efektivita + rozpočet  ................................. 08. I. 2002
10. ledna posoudí poslanci užitnost zřízení Institutu pro dokumentaci totality...
Dopis ve věci veřejné                                                                                Praha úterý 8. ledna 2002

Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Věc: Institut pro dokumentaci totality = nadbytečné řešení  

Vážené dámy, vážení pánové, 
     nejenom jako bývalý politický vězeň režimu KSČ, ale i jako poslanec České národní rady  
a Federálního shromáždění ČSFR, v období roků 1990 až 1992, ale  též  ředitel  Střediska pro
dokumentaci protiprávností komunistického režimu ( při Ministerstvu spravedlnosti ČR )
vyslovuji zásadní  nesouhlas se zřízením Institutu pro dokumentaci totality. 

Důvod 1
Nynější Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ( ÚDV ZK)  vykazuje daleko
nejlepší  výsledky věcné práce,  od faktického založení v roce 1991. 
Ačkoli při nástupu současného ředitele ÚDV ZK , Mgr. Ireneje KRATOCHVÍLA,  zaznívaly 
hlasy   o  nadcházejícím  kolapsu,  zejména  v oblasti dokumentace,  pravý opak je pravdou. 
Svědčí o tom skutečnosti, které vám jistě doloží představitelé ÚDV ZK =  
při stejném počtu zaměstnanců  vzrostly  rozsah  i  kvalita   vydávaných dokumentačních 
publikací.  Navíc  pak je  i  jejich   každoměsíční  aktualizace  na   www.mvcr.cz/udv.html ,  
jako  důkaz  operativního  využívání  nových  možností.  

Důvod 2
Také v realizaci trestně právních výstupů je nynější ÚDV ZK daleko úspěšnější, než byl dříve,
pod vedením ředitelů = JUDr. Jiří ŠETINA, JUDr. Ing. Lubomír BLAŽEK, PhDr. Václav BENDA, 
Ing. Marián GULA.
I tohle je naprosto  zřejmé, nejenom ze  statistik,  které ÚDV ZK  poskytuje všem zájemcům.  
Jak sdělovacím prostředkům, tak i jednotlivým   zájemcům   o tuto problematiku.   Dotvrzuje 
to rovněž  dozorová činnost   všech  stupňů  státních  zastupitelství. 

Důvod 3
Nejen jako oficiální činitel, ale teď i jako soukromý badatel, zaznamenávám  vstřícné jednáním ve
všech archivech, ať už spadají pod  Ministerstvo vnitra ČR, nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR. 
Situaci naopak značně komplikuje nový zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, platný
od 1. června roku 2000.  
Právě vaše náprava této novely by byla podstatným přínosem ke snadnějšímu poznávání minulých 
dějů,  i  mimo  dobu  komunistické  totality. 
Současné novelizované znění totiž buď kriminalizuje logickou činnost archivářů, nebo výrazně
paralyzuje   badatelskou   práci   a   publikační    výstupy.

Důvod 4
S ohledem na efektivitu práce, na její  nákladovost, platí dávno osvědčené =  
Spíš rozhoduje kvalita stávajících institucí, než tvorba nových
... 
Vždyť máme fungující ÚDV ZK, vědecká pracoviště vysokých škol, speciali- 
zované útvary Akademie věd ČR = s množstvím zkušených odborníků.

                    S pozdravem a s přáním úspěšné práce                Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                                 www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                               
190 00 PRAHA 9 Českolipská 19


Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text byl odeslán adresátovi elektronickou poštou. Souběžně byl dán na vědomí
        dalším lidem,  jakožto věc veřejná. 

2/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD. 

Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                     nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 13. ledna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx