MF ČR : odbojáři + PTP - dotace + jízdné : KPV = protiprávní ...   22. XII. 2001
Změní ministr nelogickou směrnici a postihne KPV ČR za protiprávní čin?   
Žádost ve věci veřejné                                                                                  Praha sobota  22. XII. 2001

Ministr   financí    České  republiky,  Ing.  Jiří   R U S N O K
Věc:  A /   Cenový věstník Ministerstva financí ČR
          B /  Státní dotace společenským organizacím

Vážený pane ministře,
    i když vstřícné jednání Vašich spolupracovníků pomohlo řešit dříve vznesené požadavky,
tentokrát se obracím přímo na Vás, vzhledem k povaze problémů.

A /  Přeformulování prováděcího ustanovení v Cenovém věstníku MF ČR,
          
který  i  letos,  v odstavci 2.4  =  Zvláštní jízdné pro důchodce - účastníky odboje  =
          
opakuje každoroční podmínku pro bezplatnou přepravu důchodců, kteří jsou držiteli
           platného průkazu = 
                         " .... Průkazky ..... musí být nejpozději do 31. března 2002 
                             opatřeny  kontrolní  známkou  pro běžný rok. "
 
       Průkazky jsou vydávány:    
       - Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu =  ČSBS,
       - Konfederací politických vězňů České republiky                     =  KPV ČR,
       - Ústřední radou Svazu PTP-VTNP                                              =  PTP,
       - Sdružením bývalých politických vězňů České republiky       =  SBPV.
    
    
Další  důkazy a návrh řešení 
           Bezplatné jízdné oprávněných lidí  je dáno neměnnou skutečností,  kterou  uznávají
     a  ctí  zákony  České republiky.  Proto každoroční potvrzování průkazek,  nebezplatným
     kontrolním  kuponem,  se  jeví  jako  nelogické  a  zbytečné.
          Vždyť  i  daleko  závažnější  osobní  doklad  =  občanský průkaz  =  nemusejí lidé 
     důchodového věku obnovovat v  pravidelných lhůtách,  mají  ho  na  doživotí.  
          Jenže dosavadní průkazková praxe nutí tisíce lidí =  jejichž zdraví bylo podlomeno 
     vězněním  i  otrockou  prací  ( a  jsou  také  v  důchodovém  věku ),   aby  každoročně,  
     z  ubývajícího času  života,  věnovali  zlomky svých  dní,  a připláceli  na   zbytečnou 
     byrokracii.
          Mimo to se opakovaně setkávám s diskriminačním přístupem  = neprodáním kuponu 
      v době,  kdy byl prodáván jiným politickým vězňům, ale členům KPV ČR. 
          Letos Konfederace navíc přidala zjevnou protiprávnost = svévolné posunutí mezního
      data pro nákup kontrolního kuponu, o tři měsíce dříve.   Oficiální  Zpravodaj  KPV/K231 
     
k  tomu  mlčí.  Jenom periodikum pražské pobočky Věrni zůstaneme, z listopadu 2001,
     
na straně 16 potvrzuje: 
                   " Známky   na   dopravu   se   vydávají   již   od   15. listopadu 2001.
                   Platnost letošních  známek  na  dopravu  končí  31.  prosince  2001. "
          
Vzhledem  k  uvedeným  skutečnostem  Vás  žádám,  aby  platnost  průkazek  nebyla
      vázána  na  kontrolní  kupony,  ale  při  pochybnostech  na   povinnost   souběžného  
      doložení  občanským  průkazem.

B /
Státní dotace společenským organizacím, konkrétně KPV ČR
           Za rok 2000 vydala  KPV ČR za  telefonní hovory   510 000 Kč  =  z  tradiční  státní
      dotace 3 miliony Kč.  Aniž by odděleně vyčíslila poplatky za mobilní a  pevné stanice. 
           Tím se liší například od výkazu Rady Českého rozhlasu, už z roku 1999; což dokazuje
    tisk č.982 Poslanecké sněmovny 3. volebního období. V položkovém rozboru jsou  dva 
     samostatné telefonní výdaje = Kč  161 314 = pevná linka,  Kč  27 910 = mobilní linka. 
     

Nástin řešení      
        a/ Aby společenské organizace poskytovaly podrobnější  rozpis  svých  výdajů 
          ze  státní  dotace.  Spolu s tím také aktualizaci stavu členské základny. 
        b/ Aby  KPV ČR  dodatečně  předložila  rozpis o čerpání peněz za telefonické 
            hovory v roce 2000.

Vážený pane ministře,
    vícekrát  byla  příležitost  připojit se k Vám,  když pěšky chodíte z  Poslanecké
sněmovny do svého úřadu. Z mnoha důvodů jsem to neudělal. Také proto, že vím
co obnáší odpovědnost a soustředění,  v práci ústavního činitele.
     Nechtěl jsem Vás vyrušovat v době před schválením státního rozpočtu.  Současně 
jsem s  malou jiskrou naděje doufal,  že  KPV ČR  věci napraví,  na své valné hromadě, 
v říjnu 2001.  Nestalo se,  ke škodě všech. 
     Pokud se ale podaří  uskutečnit  navrhovaná  řešení,  v  úhrnu  budou odbourány 
tisícovky  hodin  zbytečného  úřadování. 
     Darujete tak  mnoha  lidem  více času  na život =  podle jejich volby, ne pod tlakem
funkcionářského drilu.   Zprůhlednění správy věcí spolkových bude dalším přínosem.
 
                S pozdravem a s přáním úspěšné práce                   Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                                
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                              190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text  byl odeslán  adresátovi elektronickou poštou.  
2/ S touto problematikou  souvisejí předchozí vstřícná jednání s ministrem dopravy 
       a spojů =   Ing.  Jaromír  SCHLING,  a  také  s  jeho  spolupracovníky,  zejména 
       s ředitelem odboru drah a železniční přepravy  =  JUDr.  Jaroslav  SOUŠEK.   
       Těžiště  řešení  však  spočívá  na  ministerstvu financí  a  na  směrnicích  jeho 
       cenového věstníku, který  je  závaznou  prováděcí  normou  pro všechna odvětví. 
3/ Vzhledem k tomu, že při všem dosavadním úsilí se nepodařily zjistit aktuální počty 
        oprávněných lidí,  odeslal jsem v pátek 21. XII. 2001 obdobné žádosti na Finanční 
        úřady Prahy 2 a 8, ohledně počtu zdaněných kontrolních kuponů = jako průkazný 
        doklad o množství dosud  žijících  politických vězňů a příslušníků PTP.
4/   Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových 
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.  

Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 30. prosince 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx