In memoriam
 
III. odboj a oběti
    režimu  KSČ
.
Pietní místo III. odboje, Praha 1, Václavské náměstí:  podobenky od listopadu 2001 navráceny, ale mimo kříž.
Pomník : Praha 1 : komunismus = protest : primátor ... 16. XII. 2001
Rozhodnutí o drahém pomníku, na úkor obětí komunismu i potřeb dneška !
Žádost ve věci veřejné                                                                         Praha neděle 16. prosince 2001
Primátor  hlavního  města  Prahy,  Ing.  Jan  K A S L 
Věc : Pomník obětem komunismu =  výhrady  k  realizaci  i  ke  způsobům  jednání

Vážený pane primátore, 
    od 28. listopadu 2000 marně jednám se starostou Městské části Praha 1, Ing. Janem
BÜRGERMEISTEREM. Žádám  ho o důsledné vyjádření k mnoha etickým,  ekonomickým, 
i  technickým  výhradám vůči  plánované výstavbě Pomníku obětem komunismu,  na úpatí 
Petřínské stráně,  poblíž dětského hřiště.
    Svědectvím toho úsilí jsou dopisy = většinou urgence nezodpovězených dopisů =  jak jsem je
dokumentačně  zveřejňoval v internetovém zpravodajství DOKLAD  www.volny.cz/doklad-hubalek.
Je to zřejmé z níže uvedeného výčtu zpravodajství, s jejich klíčovými slovy, s datem zveřejnění,  
s názvem dotyčného sdělení:    
Pomník - oběti komunismu - Praha 1- nejasnosti  ....................... 02.  XII.  2000
Drahý projekt a formalismus nikdy neslouží opravdové pietě
Pomník = oběti komunismu = Praha 1 = urgence  ...................... 29.  I.  2001
Upřímná pieta slouží , nekořistí, nepolitikaří = vzorem plk. v.v. Luboš HRUŠKA
Pomník + starosta + Praha 1 - oběti : komunismus  .................. 12.  II. 2001
Výzva k vydání informací , jako pokus o mimosoudní řešení
Pomník + starosta + Praha 1 : oběti - komunismus  .................. 25. II. 2001 
Starostova jasná odpověď mnohé napravuje a uvádí bližší údaje= faksimile
( Bližší, bohužel však i zavádějící ! = jak je zřejmé z následujícího vývoje)         
Pomník: Praha 1: licoměrnost: komunismus= protest  ............ 23. VII. 2001
Rozhodují o pomníku , na úkor obětí komunismu i potřeb dneška !
Pomník+ Praha 1: dnešek: hospodárnost- komunismus  .......... 29. VII. 2001
Kabinetní způsoby vždy představují možné zneužití idejí i peněz !
Pomník - KSČ = Praha 1 + KPV : etika + hospodárnost- ............. 04.  X.  2001
Komunistickými praktikami nelze uctívat oběti režimu KSČ ! 

    Na poslední dopis, ze 4. října 200, mi  Ing. Jan BÜRGERMEISTER  neodpověděl, a zřejmě
neodpoví. I kvůli tomu, že má velké starosti s dvacet let starou aférou = ukradení 5,6 kg stříbra
z pozůstalosti velmi blízké sousedky !   Podrobněji  o  tom píše  deník BLESK,  14. XII. 2001,
na straně 4: "
....  Udělal jsem to, to nepopírám. Bylo to přirozeně lidské, .... "   ( ! )
    Nepoučen, ale se stejnou bezostyšností i sobeckostí, tentokrát zneužívá památku popravených,  vězněných,  a  jinak  perzekuovaných  odpůrců  režimu  KSČ.  Svým  jednáním pošlapává  jejich 
odkaz a  varovná  historická  poučení.
   Takový  neobolševismus  mě hluboce uráží,  jako člověka  vícekrát  vězněného i odsouzeného 
režimem  KSČ.  Nejenom za  tzv.  velezradu = za  přechod  státní  hranice.  Později  pak za tzv. 
pobuřování,  za  diskusní  odezvu  na veřejné schůzi.  Přitížilo  mi,  že jsem  synem  odbojáře, 
popraveného 18. VII. 1949.  Dnes jenom zírám, kolik obroditelů se dovolává popravených, a chce mluvit i jednat místo mě a mých  přátel,  aniž by stáli o naše názory a o naše skutky.   
 
    Etické i věcné  výhrady k působení  Ing. Jana  BÜRGERMEISTERA  shrnuji takto, 
     i  když  jenom  v  záležitosti  Pomníku  obětem  komunismu:   
1/ Zatím zřetelně a závazně neřekl, jaký bude osud tradičního pietního místa, 
     poblíž svatováclavského  sousoší, v centru hlavního města.  Dosavadní  tendence  naznačují 
    cílenou  likvidaci  piety,  v  nejfrekventovanějším  místě  Prahy.  Podle zásady  =  sejde z očí,
     sejde z mysli. 
   
Pak už by také natrvalo zmizela dvojfotografie obou Janů.  Nejenom jako  potvrzení  jejich 
    tragického  sebeobětování  =  ale též jako 
 nejvýmluvnější doklad toho, že režim KSČ nebyl
    tak " zlatý ",  jak  se dnes leckde  záměrně tvrdí.  
2/ Pomník, v plánované  hodnotě  6 000 000 Kč   je obestřen tajnůstkářstvím,
   
bez  patřičně  publicity  a  široké  diskuse = 
a/ Ve  sdělovacích  prostředcích,  alespoň  těch  regionálních  =  pražských.  Včetně periodik
     Konfederace  politických vězňů České republiky ( KPV ČR ) .
b/ Ani zmínka o Pomníku na jubilejní výstavě BUDOUCNOST A PŘÍTOMNOST PRAHY 1,
      která byla  ve  velkokapacitním  stanu, na spodním konci Václavského náměstí,  ve dnech  
      1. až 4. listopadu 2001. Konala se pod záštitou starosty Městské části Prahy 1. 
    Mezi exponáty byly akce méně náročné, jak na peněžní nákladovost, tak i na společenský
      a  politický  význam,  např. =
      Petřín - dětské hřiště = úprava terénu, nové herní prvky = strana  9,   Katalog výstavy.
      Vězeňská - ostrůvek  =  předláždění a úprava křižovatky = strana 13,  Katalog výstavy.
      Senovážné náměstí  -  kašna,  úprava  povrchu   =               strana  14,  Katalog výstavy.  
c/  Neproběhla  potřebně  široká  diskuse,   nebo  anketa.
     
Útržkovité  informace z  ČTK,  nebo sporadické dohadování několika málo realizačních
       protagonistů v České televizi, v tisku  =  ale až v  srpnu  2001 (!)   =   rozhodně  nemůže  
       vyvážit  absenci  důkladnějšího  průzkumu.  Z
ejména mezi těmi,  kterých se  postavení 
       pomníku  nejvíce týká  =
mezi   politickými  vězni  režimu  KSČ !  
Ž Á D O S T
        Vážený pane primátore, Magistrát hlavního města Prahy se na této akci podílí třemi 
miliony korun.  Vzhledem k uvedeným skutečnostem žádám,  aby  znovu  posoudil  celou
záležitost  a  přijal  vhodná  opatření:
A/  Zachování tradičního  pietního místa na Václavském náměstí,  s vymezením  jeho správy.
B/  Použití ušetřených  peněz na humanitární účely, například na  pomoc dětem s leukémií. 
       Největší uctění  památky  obětí  zla,  tedy  i  toho  komunistického,  spočívá  v  odpovědné  
       službě  dnešku,   v  prevenci  lidského  utrpení  a  krizových  situací.
S  pozdravem  a  s  přáním  lepších  dní ,       
Bohuslav  H U B Á L E K  

Doplňující informace:
Dopis byl odeslán elektronickou poštou adresátovi, v neděli 16. prosince 2001. Souběžně 
starostovi Městské části Praha 1,  Českému rozhlasu,  České televizi,  Večerníku  Praha. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 23. prosince 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx