POLYGON + BENEŠ : informace - fair play = urgence ................ 08. XII. 2001
Působivým slovům by neměla chybět patřičná řešení!
Urgence  ve věci veřejné                                                              Praha sobota 8. XII. 2001

Miloš  Š U C H M A,  P.O  Box  9021 Terminal PO, Ottawa ON, Canada  K1G  3Z8 
Věc: Kritické upozornění, zaslané švýcarské redakci  POLYGONu, dosud bez odezvy

Vážený pane Šuchmo,
     v devadesátých letech jsme  se náhodně setkali,  když jste se v Praze  účastnil televizní
besedy, v Řeznické ulici. Tehdy jsem byl ještě poslancem Federálního shromáždění ČSFR.  
I tenkrát stály všechny moje iniciativy mimo zájem médií, byť plnily všeobecná přání většiny
občanů ( např.zákon č.480/1991 Sb.o době nesvobody 1948-1989,  úsilí o práva exilu, zákaz
KSČ a zabavení jejího majetku = ne však kriminalizaci pouhého členství .... ).
    Odpovědnými,  objektivními postoji, se nezískává popularita. Dnes už je více lidem zřejmé, 
jakým přínosem byly výroky Ing. Milana KONDRa, Jana RUMLa, JUDr. Tomáše SOKOLa.
Jakou hodnotu měly a mají?  Čemu a komu posloužily ?
    Historii  nezměníme, jen bychom  se z ní měli poučit =  že každá totalita začíná potlačováním 
svobody projevu. Pak následují další narušení lidských práv a svobod, s mnoha tragickými
důsledky. Proto je důležitý  soulad  slov a skutků,  podle  známých  a osvědčených  zásad.
I  kvůli  tomu posílám svou urgenci, spolu s původním dopisem švýcarské redakci. S vědomím,
že při dobré vůli lze docílit  potřebného a přijatelného řešení.

 Upřímně,                                                                                     Bohuslav   H U B Á L E K
Dopis ve věci veřejné                                                                Praha čtvrtek 1. března 2001
 
POLYGON = ČESKÝ EXILOVÝ ČASOPIS 
Věc : Upozornění na nepřesné informace

   Už před rokem jsem chtěl upozornit, že spisovatel Jan BENEŠ uvádí v Polygonu mylné 
informace . Bohužel , letos se to opakuje , a tak se ozývám , k oběma případům :

1)  V  Polygonu  1/2000 , str.46-47,  píše o  Benešově státním reálném gymnasiu ( BSRG )
     v tehdejší Praze XIX - Dejvicích. Shodou okolností jsem byl také jeho studentem, až do
     druhého zatčení Státní bezpečností , v roce 1949.
     Teprve po návratu z vězení jsem se dověděl  od  bývalých spolužáků, že profesor přírodo-
     pisu, RNDr. Vladimír MALÝ ( ze  studentských  songů  celopražsky  známý  Pelčus =  ...
     carára Pelčus to je vůl ... ), byl v roce 1951 odsouzen k smrti, za vyvraždění sedmi Němců
     v květnu 1945. Spisovatel Jan BENEŠ tohle nezmiňuje, pouze píše,že Pelčus byl pověšen,
     kvůli udavačství pro  Gestapo.Ve skutečnosti, snad i vlivem předchozích aktivit v KSČ, byl
     trest smrti změněn a postupně snižován, takže v roce 1962 došlo k podmínečnému propuš-
     tění do civilního života. Daleko podrobněji o tom psal také bývalý student BSRG , Ing. Jiří
     POKORNÝ, v Lidové demokracii,13. prosince 1990. Ten  mě v  minulých dnech  znovu
     ujistil:  RNDr.  Vladimír  MALÝ nebyl popraven.
     To také vyplývá z faktografického sborníku Vykonané tresty smrti Československo
    1918-1989
, kde Vladimír MALÝ  není uveden.  Přitom se jedná o uznávanou  historickou
     studii, kterou vydal  Úřad dokumentace a  vyšetřování  zločinů  komunismu  v  loňském 
     roce  =  pod  dvouletým  vedením současného ředitele, Mgr. Ireneje KRATOCHVÍLA.   

2) S názvem Co vlastně je doopravdy , v Polygonu 1/2001, na  straně 37,  spisovatel  Jan 
     BENEŠ  opět  nepřesně  informuje, tentokrát o výrazné osobnosti protikomunistického
     odboje. Nic proti tomu , aby plukovník v.v., Pravomil L. RAICHL ( ne tedy Reichl )  byl 
     generálem. Skutečnost je však jiná, což je ověřitelné  zejména v Seznamu osob vyzname-
     naných při příležitosti  28. října 2000. 
    Tehdy byl  plukovníkovi v.v., Pravomilu L. RAICHLOVI, udělen Řád bílého lva.  Nebyl
     však povýšen do hodnosti generála ( nejenom podle ověření v  Ministerstvu obrany ČR ).
    V zájmu průkazného a přehledného informování by ani ve vašem časopisu nemělo docházet
     k tak zkreslujícím, byť čtivým, údajům. Už také proto, že každé periodikum se stává 
     v okamžiku svého vydání  historickým pramenem = dokumentem  pro pozdější  nepamět-
     níky, badatele, novináře , atp.  Nehledě  na  okamžité  působení. 

    S pozdravem a s přáním úspěšné práce
                                                                                    Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                 www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                      Č e s k o l i p s k á     19
                                                                                    190 00  P  R  A  H  A    9

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text  byl odeslán  adresátovi elektronickou poštou.  Souběžně také do
     švýcarské redakce  časopisu  POLYGON.
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
    slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.  Obzvláště 1. března  a  8. dubna
    2001.
Pamatujme :
    Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, nebo je zneužívají
     pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 16. prosince 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx