HUČÍN + petice : poslanci + ministři = zpráva  = .........  06. XII. 2001 
Poslanci  svolali  schůzku ohledně případu V. HUČÍNA. 
Petice občanů podnítily rozpravu o věznění kapitána HUČÍNA
   
Uskutečnila se ve Výboru pro obranu a  bezpečnost (VOB) Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR ( PSP ČR), ve čtvrtek  6. prosince 2001, mezi 13:06 až 13:58.
      Podle shodného názoru všech diskutujících, není přípustné ovlivňovat vyšetřující složky
nátlakem ústavních činitelů. Proto přítomní členové VOB  jednomyslně odhlasovali, že jednání
nebude rozšířeno o jinou problematiku, a že nebude  přijímáno jakékoli usnesení k případu
kapitána Vladimíra HUČÍNA ( dále jen VH ). 
Podrobnější údaje podává stručný zápis, pořízený během schůzky
        ( Seznam všech přítomných je uveden za časovým záznamem rozpravy )
13:06 Je rozdána čtyřstránková informace o případu VH, z 25. října 2001 Fakta, ze kterých jde
           mráz po zádech.
Autorem je pan Josef BÍLEK z Tábora. Připsaná poznámka v záhlaví říká
           Projednáno na SK BIS 25. 10. 2001. 
13:09  Poslanec Petr KOHÁČEK, jako předsedající vítá přítomné a zahajuje rozpravu s názvem
             Vývoj  případu Vladimíra Hučína. Postupně pak uděluje slovo.
13:10  Ministr spravedlnosti, JUDr. Jaroslav BUREŠ, nařídil nejvyšší státní zástupkyni trvalý
            dohled nad případem VH, uplatňovaný sestupně všemi složkami státních zastupitelství. 
            V dopise ze 3. XII. 2001 byl informován, že vyšetřování VH je skončeno. Rozhodnutí 
            o způsobu dalšího postupu bude stanoveno do poloviny prosince 2001. 
13:14 Ministr vnitra, Mgr. Stanislav GROSS zdůrazňuje, že zákonodárci nemají pravomoc vůči
             orgánům trestního řízení. Případ VH  podléhá utajení ve stupni Důvěrné.Vyšetřování přímo
             dozoruje Okresní státní zastupitelství Přerov ( OSZ). Dozorující složky nezpochybňují
            
průběh vyšetřování a potvrzují jeho regulérnost. Došlo však k výhrůžkám státní zástup-
              kyni. Spis případu VH byl předložen  k nahlédnutí  Kanceláři prezidenta Republiky, na její
              žádost. Další informace zodpoví přítomný major STARÝ (?), který vede vyšetřování 
              případu VH.
13:20   Poslanec Ing. Jan KLAS zdůrazňuje, že toto jednání je vyvoláno velkým množstvím petic,
             doručených jak VOB, tak Petičnímu výboru (PV).
13:22   Ministr GROSS říká, že nikdy se ve VOB neprojednávala věc ve fázi vyšetřování. 
13:23   Poslanec JUDr. Cyril SVOBODA, předseda PV konstatuje, že mají spoustu petic k případu
             VH. Proto by vyhovovalo vystoupení obhájců pana VH. Ti nejlépe vědí, jak lze vyšetřova-
              nému pomoci. Ať to tedy sdělí. Navrhuje, aby VOB, jehož není členem, udělil slovo
              přítomnému obhájci. 
13:26   Poslanec Marek BENDA kritizuje teatrální zatýkání VH, prohlídky bytu i hřbitova. Hlavně
              však dlouhou  vyšetřovací vazbu. Zdůrazňuje silný zájem veřejnosti. Možná, že by ministr
               spravedlnosti měl podat stížnost pro porušení zákona, ohledně dlouhé vyšetřovací vazby
               pana VH. 
13:29    Poslanec KOHÁČEK navrhuje, aby mohl hovořit přítomný advokát kapitána VH, JUDr.
              Stanislav DEVÁTÝ - a dává o návrhu hlasovat.  Poměrem  hlasů  6:6 je návrh zamítnut. 
13:30   Poslanec Doc. Ing. Miloš TITZ, CSc., se ptá ministra GROSSE, proč by poslanci nemohli
              být informování nad rámec sdělovacích prostředků? 
13:32   Ministr GROSS připomíná, že poslanci si musí sami říci. Je spousta medializovaných
              vyšetřování, která by přicházela v úvahu, pro svou celospolečenskou závažnost. Mezi
               několika příklady vyjmenovává aféru s výškoměry vojenských letadel, TV NOVA ....
13:34   Poslanec TITZ přesto namítá a žádá iniciativu od Ministerstva vnitra ČR.
13:35   Poslanec KLAS konstatuje , že VH je ve vazbě už devět měsíců.
13:36   Ministr BUREŠ zdůrazňuje, že jeho podstatným úkolem je personální obsazení aktérů
              tohoto vyšetřování. Nezkoumá rozhodnutí příslušné státní zástupkyně ŠROMOVÉ. Pokud
               by to udělal, už tím by vlastně vyvíjel nepřípustný nátlak. Se délkou vyšetřovací vazby
               pana VH  může být spokojený, nebo nespokojený. Včetně možnosti,  podat stížnost pro
               porušení zákona, koncem ledna .( ? )
13:39    Poslanec SVOBODA nerozumí tomu, že schůzka VOB je svolána kvůli nedostatku
               informací ohledně VH, ale přitom není dodržena zásada slyšet druhou stranu, v korektním
               podání advokáta. 
13:40   Poslanec KOHÁČEK  připomíná, že hlasování bylo v poměru  6 : 6. 
13:41   Ministr BUREŠ odmítá názor, že by tu měla být druhá strana. Kdyby například na mini-
              sterstvu přijal k rozhovoru JUDr.DEVÁTÉHO, musel by podat demisi. 
13:43   Poslanec SVOBODA poukazuje na zastupitelskou úlohu PSP ČR. Jsou tu dvě strany, už
              vzhledem k peticím mnoha občanů. 
13:44   Poslanec Jan VIDÍM. Zajímá  ho zdůvodnění stěžejních termínů při vyšetřovaní kapitána
              VH.
13:45   Poslanec Jan ŽIŽKA se pozastavuje nad podivuhodnostmi tohoto jednání. 
13:46   Poslanec Tomáš KLADÍVKO. Protože VH je ze zpravodajské služby, musí se VOB  zají-
              mat o řešení. Tím spíš, že VOB i PV jsou zavaleny peticemi ohledně tohoto případu. 
13:47   Ministr GROSS odpovídá otázkami, jaká jsou kritéria VOB? Vadné výškoměry vojenských
              letadel nejsou důležité?
13:48   Poslanec KOHÁČEK připomíná, že VOB si může vybírat. PSP ČR je politickým orgánem
             a má pravomoc se zabývat případem VH. Také v Evropské unii platí podobná praxe.... 
13:50  Poslanec Jaroslav MELICHAR konstatuje rozporné přístupy státních zástupců při uvalení
             vyšetřovací vazby na VH, v kontrastu k případům, kdy nechají na svobodě podezřelého,
             který svému okolí vyhrožuje fyzickým násilím..... 
13:52  Ministr GROSS připomíná, že oficiální projednávání ve VOB, a jeho medializace,  může
             vytvářet nátlak na orgány trestního řízení. Spíš by snad vyhovovala méně oficiální úroveň
             pohovorů.
13:53  Poslanec Marek BENDA nesouhlasí. Za daleko prospěšnější považuje projednání i v  PSP
            ČR, spíš než při osobních rozhovorech. Dodává, že vznesená obvinění proti  VH jsou dosti
            podivná, křečovitá.  Vypadají jako pokus znemožnit člověka, který někomu vadí. Ptá se
            ministra spravedlnosti, jestli už v minulosti cítil potřebu podat stížnost proti délce vazby? 
13:57  Ministr BUREŠ čeká na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který má ve věci rozhod-
             nout do konce prosince tohoto roku.
13:58   Poslanec KOHÁČEK po zjištění, že nejsou další dotazy k případu kapitána VH, děkuje
             zúčastněným a uzavírá  jednání VOB.
Opis prezenční listiny poslanců VOB
    
z 58.schůze, konané 6. prosince 2001
  1. Karel  ČERNÝ    = podpis
  2
.Václav  FRANK = podpis
  3. Mgr. Ivana  HANAČÍKOVÁ, omluvena, těhotenství
  4. Jiří  HAVLÍČEK, omluven, nemoc
  5. Ing. Pavel  HŐNIG = podpis
  6. Josef  HOUZÁK   = podpis
  7. Tomáš  KLADÍVKO = podpis
  8. Mgr. Jan  KLAS   = podpis
  9. Petr  KOHÁČEK = nepodepsán, ale řídil jednání
10. Jaroslav  MELICHAR 
11. RNDr. Petr  NEČAS =  nepřítomen jednání
12. Ing. František  ONDRUŠ = podpis 
13. Pavel  SEVERA = nepřítomen jednání
14. František  ŠPANBAUER = podpis 
15. PhDr. Karel  ŠPLÍCHAL  =  podpis
16. Doc. Ing. Miloš  TITZ, CSc. = podpis
17. Mgr. Radim  TUREK = omluven jen v prezenční listině pro společnou schůzi PSP ČR
18. Jan  VIDÍM = podpis
19. Jan  ŽIŽKA = podpis
Hosté, opis prezenční listiny  
JUDr. Jaroslav BUREŠ, Ministerstvo spravedlnost ČR = podpis
Mgr. Stanislav GROSS, Ministerstvo vnitra ČR
JUDr. Cyril SVOBODA, Petiční výbor PSP ČR
Marek BENDA, poslanec PSP ČR
JUDr. Stanislav DEVÁTÝ, obhájce Vladimíra HUČÍNA
Bohuslav HUBÁLEK
major STARÝ (?), vyšetřovatel nezaznamenán 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/ Před jednáním jsem krátce hovořil s  ministrem spravedlnosti o tom, že způsob zacházení
       s panem HUČÍNEM považuji za nepřiměřený a ponižující lidskou důstojnost. Vzal to na vědomí,
       s podotknutím, že dodržování pravidel pro eskortu je úkolem Vězeňské služby.  

2/ Poslanec NEČAS,  předseda VOB  hlasoval 6. XII. 2001 při plenárním  zasedání PSP ČR, 
      ačkoli v prezenční listině Sněmovny měl zápis omluven. Vysvětlení = byl s předsedou KLAUSEM
      v Bruselu na zasedání Evropské unie, ale vrátil se dříve, oproti původnímu předpokladu.
3/ Jednání nezaznamenával žádný z televizních štábů, přítomných v budově,  při právě probíhající 
      společné schůzi  PSP ČR.
4/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov, na
       titulních stránkách zpravodajství DOKLAD. Obzvláště  12. + 16. + 25. listopadu 2001.

Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, nebo je zneužívají
pro sobecký prospěch .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 9. prosince 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx