KPV ČR : ideje = selhávání = diskriminace : jízdné .... ........................ 03. XII. 2001  
Ministr dopravy požádán o nápravu nevhodných praktik šéfů Konfederace ....
Žádost ve věci veřejné                                                       Praha pondělí 3. XII. 2001
Ministr dopravy a spojů   Ing.  Jaromír   S C H L I N G
Věc: Průkazy opravňující k bezplatné jízdě lidi soudně rehabilitované

Vážený pane ministře, 

     prodlužování platnosti průkazů, opravňujících k bezplatné jízdě lidi soudně rehabilitované, podle 
zákona  č. 119/1990 Sb.,  je  ze  strany   Konfederace politických vězňů  ( KPV ČR)  čím  dál,  tím  víc
 problematické a diskriminační. Na toto téma jsem s Vámi orientačně  hovořil už  při květnové společné
schůzi Poslanecké sněmovny. 

     Nabídku možné schůzky k této věci,  s kompetentními pracovníky ministerstva, jsem nepoužil,
čekaje na možné zlepšení, jako výsledek podzimní Valné hromady KPV ČR , 17. října 2001. Bohužel,
opět proběhla už zažitým stylem, který má máloco společného se zásadami, které KPV ČR deklaruje.
Nejlépe o tom svědčí skutečnosti, uvedené pod tímto dopisem, jako Důkaz 2. 

     Pokračováním autoritářských manýr  je Důkaz 1. Toto Oznámení svévolně mění závazné Sdělení
 Ministerstva  dopravy  a  spojů  =  MD 17/96.  
Závěr odstavce 2. v tomto  Sdělení  stanoví,   že:
..... Průkazy ...
musí být nejpozději do 31. března opatřeny kontrolní známkou pro běžný rok. 

   
Jako  bývalý  politický  vězeň,  ale  nečlen  KPV ČR,  jsem  už  před  březnem  2001  narážel  na
diskriminační odklady, při koupi kontrolní známky pro letošní rok.

     Totéž se opakovalo ve čtvrtek 29.listopadu 2001, kdy jsem chtěl koupit kontrolní známku pro
příští rok.  Nejenom na  základě zmíněného Oznámení, ale též s vědomím, že mnozí bývalí vězni už
známku mají. Místo toho jsem se dověděl v pokladně KPV ČR, Praha 2, Škrétova 6  =  ústředí  =  že 
pro nečleny se kontrolní známky zatím neprodávají.

     Optimálním řešením by byla obdoba s doživotními občanskými průkazy lidí důchodového věku,
tedy i většiny bývalých politických vězňů. Proč každoročně hospodařit s ceninami a s finančními
výkazy? Copak někdo může zrušit neměnnou skutečnost bývalého věznění?  Nehledě na zbytečné
plýtvání vzácným životním časem těch, které nahlodával uran, stejně jako to bylo u Vašeho tatínka? 
 
     Proto Vás žádám, abyste buď sám, nebo Vámi pověřený pracovník, věnovali pozornost výše
uvedeným skutečnostem a jejich aktuálním souvislostem. Nejlépe na pracovním setkání, v termínu,
kterému se rád přizpůsobím.

                      S  pozdravem  a  s  přáním  úspěšné  práce
                                                                                                                 Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                                        
190 00  PRAHA 9   Českolipská 19 


Důkaz 1=
Oznámení z tiskoviny pražské pobočky č.15 = KPV  VĚRNI ZŮSTANEME, listopad 2001/9, str.16
 
                  
........................................

 

..........................................
Důkaz 2
tiskovina pražské pobočky č. 15 = KPV  VĚRNI  ZŮSTANEME = listopad 2001/9, výňatek strany 14

..........................

 

Doplňující informace:
1/ Text byl odeslán elektronickou poštou pouze adresátovi, v pondělí 3. prosince  2001. Složky 
      KPV ČR totiž nereagují ani na doporučená psaní s dodejkou.  E-mail nikde neuvádějí.
 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov,
       na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD . 

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 9. XII. 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx