UHL + "samet" : svoboda : praxe = rozpor  =13kB                                                17. XI. 2001
Petr Uhl   tendenčně  o  svobodě slova  a o  právním  vypořádání  s  komunismem.
Dopis ve věci veřejné                                                                        Praha sobota 17. listopadu 2001

Ing.  Petr   U H L,  komentátor  deníku   PRÁVO
Věc: Svoboda slova a jeho projevu, deformovaná také Vaší praxí
 
Pane kolego z Občanského fóra a z Federálního shromáždění ČSFR,
ačkoli převážně nesouhlasím s Vašimi stanovisky, bral jsem Vás jako svérázného a poctivého zastánce
osobitých názorů. Podle toho jsem k Vám nejenom přistupoval, ale v tomto smyslu také hájil před
leckdy nelichotivými  výroky mnoha spoluvězňů z let padesátých minulého století. Pod tímto dojmem 
jsem očekával, že  poctivým  způsobem  odpovíte  na mou  kritiku,  Vašeho zavádějícího informování, 
v deníku PRÁVO, 24. března 2001. Část odeslané kritiky zde znovu uvádím: 


Trestní zákon a komunismus + UHLOVO zlehčující tvrzení.
Federální shromáždění ČSFR přijalo 10.prosince 1991, v rámci celkové novely trestního zákona, také
doplnění paragrafů 260 a 261 = rozšíření o trestnost propagace a podpory komunismu. O to víc je
zajímavé tvrzení Petra UHLA v deníku Právo: "Autor návrhu, už starší pán, se mi tehdy přiznal, že ho
podal z legrace." !
Trestní zákon a komunismus = prvotní znění
Ve stenogramech federálu zjistíme, že poslanec Bohuslav HUBÁLEK dotyčný návrh předem písemně
rozeslal, a ve společné schůzi přednesl = za slovo fašismus dát čárku, vložit slovo komunismus, opět
čárku, a nic jiného neměnit, včetně výšek trestů.
Byl ve funkci poslance FS ČSFR byl recesista, nebo úkolovaný kádr?
Je celkem pravděpodobné, že písemné avízo nikdo ze zákonodárců nečetl, ač bylo věcné i stručné. 
Teprve později, až po několika jinotématických projevech, nastartoval poslanec Bohumil DOLEŽAL;
vystoupil s pozměňujícím návrhem k §260 a §261. Spolunavrhovatelem byl jeho stranický kolega,
poslanec Emanuel MANDLER. Více slovy, a právně neústrojným vložením části textu zákona do závo-
rek, navodili situaci, která i jejich spřízněncům byla jasná = "kolegiálně" zmařit funkční návrh a výhledově
tím poskytnout důvod pro Ústavní soud, aby kvůli nevhodné formulaci později zrušil nestandardní legis-
lativní nástavby. Což se také stalo.
Buď Bohumil DOLEŽAL, nebo Emanuel  MANDLER?
Třetí , a poslední návrh k paragrafům 260 a 261, podal poslanec František ŠAMALÍK. Ten vylučoval
původní terminologii fašismus, i nově navrhovaný komunismus. De facto tím chránil komunismus od
rovnocenného srovnání. A tak jedině poslanci Bohumil DOLEŽAL, nebo Emanuel MANDLER, mohou
být těmi, kteří si dělali mediální renomé (a soukromou legraci) zařazením slova komunismus do paragrafů
260 a 261. Oba pánové jsou dnes slovutnými politology, kteří pokud možno  plní celé stránky různých
tiskovin úvahami o vypořádání s KSČ, i s KSČM. Kdopak z nich se asi přihlásí k výroku Petra UHLA 
a vysvětlí své pojetí legrácek a odpovědnosti =  svérázné morálky?
Selhávali už o rok dříve, zejména v květnu 1990 !
Výše jmenovaní pánové = DOLEŽAL, MANDLER =  byli kooptovanými poslanci Federálního shro-
máždění, už v době, kdy se projednávala a schválila první polistopadová novelizace trestního zákona;
v květnu 1990. Tehdy paragrafy 260 a 261 prošly pouze s kosmetickou úpravou, bez zásadního řešení.
Hladce byla schválena vládní předloha, která jenom nahrazovala slova pracujícího lidu slovem občanů,
atp. Nikdo z poslanců, ani z řad Občanského fóra, neměl jakoukoli připomínku. FS ČSFR zrušilo tzv.
hospodářské paragrafy trestního zákona! Vládní návrh novely trestního zákona obsahoval také lehko- vážné (nebo záměrné ?) zrušení celé řady tzv. hospodářských paragrafů. Tím se v květnu 1990 zákonně
usnadnilo  rozkrádání  státních  podniků,  ještě  před  jejich  privatizací,  nebo před jejich zhroucením. 
Opět bez odporu tehdejších poslanců .... 
ZÁVĚR:
    Do dnešního dne jste nezaujal patřičný postoj. Když jsem Vás viděl 8. listopadu 2001ve Slovanském
domě, při konferenci  MÉDIA  A  POLITICI, vyčkával jsem Vaši odezvu.  Pochybuji, že byste si mě
nevšimnul, tím spíš, že jsem dvakrát hovořil, v rámci probíhající diskuse. 
    Protože ctím otevřené jednání, bez " zdvořilostních " zámlk a pokrytectví, šel jsem za Vámi a přímo 
se zeptal, zda-li jste dostal můj elektronický dopis. Pouze jste tuto skutečnost potvrdil, aniž byste měl
snahu o bližší vysvětlení =  zcela v souladu s chytračením a s diskriminačními přístupy mocenských elit
vůči lidem nežádoucím = P.N.G. ( personae non gratae) =  kdysi např. Karel  KRYL,  dodneška  také
vězni  režimu KSČ =  JUDr. Ing. Jaroslav ANDĚL,  pan  Jiří  STRAUCH, .....  .
    Bohužel, takovéto praktiky napomáhají udělat z naší vlasti, a z jejích občanů, artikl laciného výpro-
deje, vlivem zjevné devastace etických a ekonomických hodnot  =  za  cenu  těžko kontrolovatelných
" místodržitelských "  výsad a prebend,  v politice a v médiích. Proto zřejmě i dnes, dvanáct roků po
změně politických poměrů,  mnozí  politikáři  účelově zesílí  příval  patetických  slov. 
   Spíš by měli  těžit  z  národního  odkazu,  např. z  Karla  HAVLÍČKA - BOROVSKÉHO,  i  Jana
NERUDY = z jejich přání, aby to vlastenčení ( populistické fráze) z úst do rukou přejít ráčily, .... aby
každý byl jako z křemene,  a  nebál  se  např.  šéfredaktorů, vydavatelů,  vlivových mafií,  ....  .
   S pozdravem a s přáním lepších dní               Bohuslav  H U B Á L E K
                                                                     www.volny.cz/doklad-hubalek
Doplňující informace:
1/ Dopis byl odeslán těsně po poledni, 17. XI. 2001, elektronicky do redakce deníku PRÁVO = 
     adresován  Ing. Petru UHLOVI  a redaktorům. 
2/ Všechna uvedená tvrzení jsou průkazná, také písemnostmi v archivu Parlamentu České republiky.
3/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov,
     na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD .
4/  Pokud dovolí rozličné okolnosti , chci vydat brožuru nebo knihu , podrobněji a otevřeně
      zaznamenávající vývoj i zkušenosti po listopadu 1989.
     Pamatujme:
     Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, nebo je zneužívají pro
     sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
       Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 25. listopadu 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx