Pravdy každému
přejte ...!
 
.... nejenom sobě a svým kamarádům !
Média + politici= konference = Praha = reportáž =17kB=  08. XI. 2001
Zahraniční i domácí hosté přednášeli a diskutovali o médiích. 
NADAČNÍ  FOND FERDINANDA  PEROUTKY 
       
ve spolupráci s  Centrem pro mediální studia CEMES UK FSV  a  Českou sekcí
Asociace evropských novinářů, uspořádaly dnes v pražském Slovanském domě tiskovou
konferenci na téma  MÉDIA  POLITICI.  V závěru upozornil moderátor, Mgr. Václav
MORAVEC,  že záznam všech vystoupení bude vydán knižně. Proto neprodleně podávám
tuto orientační zprávu:
Těsně po 10:00 hod. moderátor uvítal všechny přítomné a představil hosty. Paní
Terezie  KASLOVÁ krátce pohovořila,  jménem všech pořádajících.
JUDr. Pavel RYCHETSKÝ, místopředseda vlády,přednesl první referát. Na příkladech
obhajoval  mediální zákony České republiky. Mluvil zcela otevřeně.  Zejména o vztazích
 politici - média. Vyslovil však zásadní myšlenku = daleko nejdůležitější  vztah je média
a veřejnost. Po svém takřka  půlhodinovém referátu odpovídal téměř další půlhodinu 
na dotazy z auditoria.
Paní Libuše NĚMCOVÁ ( z Občanského sdružení přátel České televize ) nejdříve řekla
svůj názor na mediální politiku Občanské demokratické strany a pak se ptala, jak se má
občan takovým věcem bránit. V odpovědi se dověděla, že je mnoho možností, ale málo
mimo účinných = spolky, petice, demonstrace. Nejlepší obranou je správná volba svých
poslanců.
Mgr. Martin SCHMARCZ z České televize chtěl vědět, jak si vláda představuje
kontrolu médií. Jádrem odpovědi bylo " nikdo nemůže média nutit; jsou jaká jsou !"  
Mgr. Pavel BLAŽEK, redaktor Pražského slova, v obšírnějším dotazu poukazoval také
na zánik zavedených deníků, jako byla např. Lidová demokracie. Odpověď obsahovala 
stručnou zmínku o diskutovatelné privatizaci deníku Mladá fronta jejími redaktory.....
RT Hon David CURRY, britský konzervativní poslanec, hovořil o svých novinářských
i ministerských zkušenostech. Popisoval manipulaci, kdy jako dopisovatel v Bruselu trávil
celou noc v herně s ministrem, o němž se pak v tisku psalo, jak právě tuto noc se usilovně
připravoval na důležitá jednání příštího dne .... Zmínil, jak společné zahraniční cesty sbližují
novináře s politiky.  O nosných tématech britského tisku řekl  " Sex , showbusiness  
a sport hýbají novinami "
.  Na závěr pověděl několik praktických rad pro politiky,
s důrazem spíš na nabuzení dobrého osobního dojmu, než na obsah vlastního vystoupení.
Radek BARTONÍČEK, redaktor Mladé fronty DNES se ptal, co by pan CURRY chtěl
měnit k lepšímu.
David CURRY: " Iritují mě, ale vím, že to nemohu měnit ".
Mgr. Pavel BLAŽEK nesouhlasí a polemizuje s D. CURRYM, který hájí své stanovisko.
Bohuslav HUBÁLEK podporuje stanovisko Pavla BLAŽKA a poukazuje, že všechny
dosud řečené praktiky jsou v rozporu s etickými kodexy, tedy i profesionalitou žurnalistů.
Přece je třeba měnit věci k lepšímu, zvlášť pod vlivem nedávných teroristických akcích. Pan
CURRY žádá upřesnění a pak obsáhleji mluví o novinářské etice, o tom, jak omluvy jsou
otiskovány třeba až po třech měsících, na desáté straně novin ....
Christian RIOUX, zahraniční dopisovatel kanadského  Le Devoir.
Mluvil o tajích novinářského řemesla, leckdy dosti surového. Například, jak dostat politika
do " mlýnku " několika žurnalistů. Velice zaujal výrokem o diktatuře sloganů, diktatuře 
krátkých vět. Také on zodpovídal dotazy z auditoria.
Senátor Michael ŽANTOVSKÝ vzpomněl krizi v  České televizi, na rozmezí roků
2000/2001.
Bohuslav HUBÁLEK  cituje z PEROUTKOVA Demokratického manifestu (str.70)
    "
....  Když propagandista po dlouhou dobu zacházel se slovy svým způsobem,
důvěryhodnost slov mizí, řeč přestává být spolehlivým komunikačním prostředkem,
společnost se rozdrobuje. Pod povrchem připraven čeká chaos.
...
."
 
   
Proč tedy nikdo z politiků, ani z novinářů nevystoupil proti demagogickému použití slova
stávka, pro protestní akci v České televizi ? Cožpak jste  se nemohli podívat do českého
výkladového slovníku?  Tam je  jasně řečeno, že slovo stávka  znamená zastavení práce.  Shodně se vyjadřují např. Webster´s Encyclopedic Dictionary , The Concise Oxford
Dictionary
...  Proč jste nechali takto masírovat veřejné mínění ....
Senátor ŽANTOVSKÝ odpovídá, že nemohli studovat etymologický slovník,
nebyl čas. Dále pak oponoval nepřítomnému místopředsedovi vlády, s odkazem na judikáty
Evropského soudu pro lidská práva.
Polední půlhodinová přestávka, až do 13:02 hodin.
Hans-Ulrich JŐRGES
, šéfredaktor německého Die Woche.
Úvodem kritizoval brutální řeč JUDr. RYCHETSKÉHO. Mluvil o mnoha úskalích novinář-
ské práce. Polemizoval o existenci objektivity a vyslovil názor, že média nesmějí být
kontrolována. Odpovídal na tři dotazy.
Jaroslav ŠONKA, Evropská akademie Berlín, rekapituloval historii českých medií
a mluvil o jejich  perspektivách. Pro dvacetiminutovou nepřítomnost nevím o možných
dotazech.
Michael WHITE, politický komentátor britského The Guardian, doporučuje určitý
odstup novináře od politika, ale má to své nevýhody, přinášející prospěch "ochotnějším"
konkurenčním novinářům. Důrazně upozornil, že " politici lžou ". Pak hovořil o ochraně
soukromí politiků a o funkci Britské mediální rady. 
Hanka BAKIČOVÁ, redaktorka německého Der Spiegel se ptá, zda-li také v Británii
platí klasifikace pro použití zpráv =  tzv. eins, zwei, drei (1,2,3) a kdo určuje, o čem se
bude s politikem hovořit. Odpověď potvrzuje praktikování metody 1,2,3, také ve Velké
Británii. Téma rozhovoru by měl určovat novinář, který má psát o všem, co ví. 
Jaroslav JÍRŮ, novinář, informativně popisuje nedávnou událost. Při Nedělní partii
v televizi Prima kritizoval propojení televize NOVA s deníkem Super. Ačkoli ani slovem
nezmínil další článek tohoto propojení, televize Prima ho přestala zvát do auditoria neděl-
ního pořadu.   
Leonard STEINHORN, profesor Americké univerzity - Washington,D.C.:
Říká, že neexistuje objektivita tisku. Ten však musí být pravdivý a vyvážený. Vliv televize
dokumentuje tím, že děti v USA stráví 11 tisíc  hodin ve škole a 15 tisíc hodin sledováním
televize. Na příkladech potvrzuje už dříve zmíněnou skutečnost = divák dá více na zevněj-
škový dojem, než na vlastní obsah sděleného." Jestliže nebudeme mít mediální vzděla-
nost
...... pak demokracie utrpí !"
Následovalo několik příspěvků, od rozličných účastníků. Pozoruhodný byl opět
Leonard STEINHORN , když zdůraznil  nutnost informací, i s riziky soudních sporů.
Zatajování škodí současnosti i historikům. Na závěr zbyl minimální čas. V něm hovořil 
Ing. arch. Jan KASL, primátor hlavního města Prahy. Ve stručném a věcném projevu
hlásal otevřenost, i v nepříjemných případech. Doložil to příkladem z osobního života. Své
vystoupení ukončil radou Dávejte si pozor na politiky, jsme nebezpeční. 
Mgr.Václav MORAVEC, moderátor a redaktor BBC shrnuje hlavní myšlenky semináře
a loučí se s přítomnými. Je téměř půl čtvrté, odpoledne. 

Vlastní komentář: 
Během konference zazněla spousta  ilustrativních  příběhů a konstatování ze života politiků 
i žurnalistů. Ze všech bylo zřejmé určité elitářství žurnalistů i politiků, na úkor ostatních
občanů. Minimálně se hovořilo o etickém kodexu lidského konání, o náročnosti vůči sobě.
Například  senátor  Michael ŽANTOVSKÝ  ignoroval  argumentaci  z díla  Ferdinanda PEROUTKY
, jehož jméno zaštiťovalo tuto konferenci. Navíc omlouval
neznalost smyslu slova  stávka,   což je zřejmé  i bez výkladového slovníku  = 
pokud nejde o masírování veřejného mínění, kvůli mocenským zájmům, bez ohledu
na "  fair play  ".

Doplňující informace:
1/ 
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
      klíčových slov , na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD. 

     Pamatujme:
     Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
     nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 11. XI. 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx