PSP ČR - média : nájemné = nehospodárnost + nedůslednost ............... 27. X. 2001  
Média  každý  rok  nezákonně  a  mlčky  čerpají  statisíce z  rozpočtu  PSP ČR!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Žádost ve věci veřejné                                                                             Praha pátek  26. X. 2001

Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Věc: Nezákonné výhody médií v PSP ČR, na úkor státního rozpočtu 

   Před dvěma dny jsem dostal elektronickou poštou sdělení, jehož jádrem
je potvrzení nadstandardních výhod pro redakce, akreditované v PSP ČR: 
" ... dovoluji si Vás informovat o projednání Vašeho dopisu zaslaného Stálé
 komisi  pro  práci  Kanceláře Poslanecké sněmovny  dne 10. 7. 2001.  Stálá
 komise se na svém 26. zasedání zabývala Vaším podnětem, který projednala
 a  vzala  na  vědomí.   Z  jejího pověření Vám sděluji,  že využívání  telefonů 
a Internetu  pro akreditované novináře   je součástí  servisu  poskytovaného
 sdělovacím prostředkům v prostorách Poslanecké sněmovny.
... "
   Zejména s ohledem  na  čtyři  významné  skutečnosti  nemohu souhlasit
s takovýmto vyřízením mého podnětu z 10. července 2001:
1/
Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny č.90/1995 Sb. v §117
    stanoví " Kancelář Sněmovny plní úkoly spojené s odborným, organizačním
      a technickým zabezpečením činnosti Sněmovny, jejích orgánů a funkcionářů,
      poslanců a poslaneckých klubů. "    
Není  tam  ani zmínky  o podobných
    závazcích vůči novinářům, návštěvníkům budovy, atp. 

2/ Mimo redakce soukromých sdělovacích prostředků, působí  v areálu
    Poslanecké sněmovny další soukromí podnikatelé, např. OP prodejna
    oděvů, knihkupectví ... ( se vstupem z Malostranského náměstí ).
    Tito podnikatelé však, narozdíl od podnikatelů v mediální oblasti, platí nejenom
      nájem z užívaných prostor. Plně si hradí odebranou elektrickou energii, stejně
      jako poplatky spojových služeb.
3/ Podle  přibližné,  ale  důvodné  rozvahy,  tento  benevolentní  přístup
    k mediální složkám, představuje každoroční výdaj  asi jednoho milionu 
    Kč ročně, z rozpočtu Poslanecké sněmovny.
4/ Vlivem technicko-ekonomických opatření z března 2001, jen na čtyřech
     kuloárových telefonech,  snížil se na nich  počet neslužebních rozhovorů,  
     s úsporou
14 tisíc Kč
za první měsíc provozu.Bohužel, bez  pochvalné
     odezvy  ve sdělovacích prostředcích, které jinak  oplývají  hlubokými  
     analýzami dění v Poslanecké sněmovně.  
Z Á V Ě R:
     Jednací řád  PSP ČR  nikde  nestanoví  povinnost  servisu pro sdělovací 
prostředky. Natožpak, aby umožňoval diskriminační přístup k jiným subjektům,
i  když  podnikají  v jiném  druhu služeb. Takže  stávající  přístup je nelogický,  
nezákonný, i  necitlivý.  Zvlášť v době, kdy se pořádají dvacetikorunové sbírky
na  děti  nemocné  leukémií,  na  nevidomé,  na opravu  Karlova mostu, .....
     Neobstojí  ani  makroekonomičtí  obhájci  dosavadního  stavu.  Nejenom 
kvůli  pocitům  lidí  nezámožných  a  vysloveně  chudých,  ale i  s odkazem na
osvědčenou  praxi  takové osobnosti,  jako  byl  např. i   Tomáš  BAŤA. 
Hospodaření korunou
, ne stokorunou a výše, to  byl  základ  prosperity 
Baťových závodů. Objektivní náročnost, bez ohledu na soukromé vztahy mimo 
pracoviště ....
     Očekávám vaše operativní řešení, ve smyslu historického nápisu v průčelí 
hlavní sněmovní budovy :  SALUS  REI  PUBLICAE  SUPREMA  LEX  ESTO   

         S pozdravem a s přáním úspěšné práce         Bohuslav HUBÁLEK
                                                                        
Praha 9, Českolipská 19
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace :                                                 
       Ve čtvrtek 25.října, mezi 13:50 až 14:25, mě přijal k rozhovoru o této záležitosti
místopředseda PSP ČR, a také předseda  Stálé komise pro práci Kanceláře PSP ČR,
Ing. František BROŽÍK. Během této diskuse jsem poukazoval na mnohé souvislosti,
včetně diskriminačního postoje k jiným podnikatelům v areálu Poslanecké sněmovny.
Z hlediska spravedlnosti , tedy i rovnoprávných podmínek , je třeba problém dořešit,
podle všeobecně hlásaných zásad. Protože z jednání nebyl pořízen zápis, dodatečně 
jsem shrnul hlavní důvody do výše uvedeného dopisu.
Dopis převzala podatelna PSP ČR v pátek 26.října 2001, odpoledne.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pamatujme:
       Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
       nebo  je zneužívají  pro  sobecký  prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 4. listopadu 2001 .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx