JANOŠÍK+ Svobodné noviny: JIRÁSEK+ HUBÁLEK     21. X. 2001
Doklady o setrvávající obojakosti šéfredaktora Svobodných novin (SN).
1/ Faksimile e-mailu šéfredaktora SN PhDr. R. JANOŠÍKA = jeho stanovisko k dosud nedořešeným rozporům
A/ Faksimile urgujícího  dopisu , který poslal  JUDr.  JIRÁSEK  =  20. ledna  2000

V Praze dne 31. 8. 2001

Pane Hubálku,
zasílám opožděně slíbené stanovisko k materiálu JUDr. M. Jiráska. Věřím, že
ho v nezkrácené podobě umístíte na svou internetovou stránku, aby se s ním
případní zájemci mohli seznámit.

S pozdravem

PhDr. Rostislav Janošík

Stanovisko k "veřejnému prohlášení" JUDr. Miroslava Jiráska ze dne 7. 5. 2001

 V úvodu musím konstatovat, že obsah tohoto "veřejného prohlášení" je
nepravdivý, uváděná fakta jsou zkreslená a různě překroucená, některé
formulace dokonce zmatečné. Jejich jediným cílem je vrhnout na mou osobu
špatné světlo, udělat ze mne viníka za každou cenu. JUDr. Jirásek mě ve svém
textu vylíčil jako zloducha, který může úplně za všechno.
Nezbývá mi proto nic jiného, než abych bod po bodu, větu po větě vyvracel
všechna nepravdivá a zkreslující tvrzení JUDr. Jiráska. Činím tak nerad,
protože si ho v rozporu s tím, co se uvádí ve sdělení na internetové stránce
pana B. Hubálka, vážím. Příkré a nespravedlivé výroky na mou adresu
přikládám jak jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a pokročilému stáří,
tak zejména působení různých "dobrých přátel", kteří mu zamlčují pravdu a
utvrzují ho v mylných názorech. Všechna svá níže uvedená tvrzení mohu
písemně doložit.
Dříve, než se vyjádřím k jednotlivým výrokům "veřejného prohlášení", musím
předeslat několik faktů: S JUDr. Jiráskem se znám od roku 1998, kdy mě
poprvé telefonicky kontaktoval a nabídl mi pro "Svobodné noviny" (dále SN)
dva příspěvky, které byly otištěny ve SN č. 1/1999 pod titulkem "O prezidentu 
Václavu Havlovi a naší demokracii" a "Obžaloba". Jeho další materiály byly 
publikovány ve SN č. 3/1999 pod názvem "K vývoji v českých zemích po roce 
1989" a ve SN č. 1/2000 s titulkem "Zachovejte klid a pořádek".
Své "veřejné prohlášení" JUDr. Jirásek věnuje pouze knize "Návrat do pekla"
a mé úloze při jejím vydání a distribuci. V rozporu s pravdou uvádí moji
nabídku na vydání této knihy do souvislosti s natáčením rozhlasového seriálu
"Iluze a naděje" a s osobou prof. A. Měšťana. Fakta jsou však jiná:
Pořad "Iluze a naděje", o němž je řeč, odvysílal Český rozhlas 2, stanice
Praha dne 1. 10. 1999. Natáčel ho v bytě JUDr. Jiráska redaktor ČRo Dr. B.
Riegler přibližně měsíc předtím - začátkem září 1999. Bylo to krátce po
vítězství senátora V. Fischera v doplňovacích volbách do Senátu ČR. V téže
době byla již kniha "Návrat do pekla" v tiskárně. Prvních několik výtisků
jsem na ukázku JUDr. Jiráskovi přivezl do jeho bytu 7. 10. 1999 a zbytek z
vytištěných 1000 exemplářů byl odvezen 11. 10. 1999 přímo z tiskárny do
prodejny knih PASSIM (pí L. Tomíčková) ve Famfulíkově ul. 6 v  Praze-
Kobylisích.
Rukopis "Návratu do pekla" mi JUDr. Jirásek předal někdy na podzim 1998.
Text jsem vlastnoručně přepisoval na počítači, v němž ho mám dosud uložen s
datem ukončení přepisu 4. 3. 1999. Vydání této publikace bylo avizováno již
ve SN č. 1/1999 (uzávěrka 25. 2. 1999) a ve všech následujících číslech až
do konce roku 1999. Když kniha vyšla, byly ve SN č. 1/2000 otištěny dvě
kladné recenze na ni.
Tato vzpomínková próza byla příznivě hodnocena také Lidovými novinami 21.
2. 2000. Kromě toho byly do SN vkládány letáky s objednacím lístkem. Na
základě toho jsem vyřídil celkem 31 objednávek formou poštovních zásilek. 
K vyřízení těchto objednávek jsem si s vědomím JUDr. Jiráska ponechal 70
výtisků jeho knihy a po jejich prodeji jsem utrženou částku ve výši 3850,-Kč
zaslal poštovní poukázkou dne 27. 3. 2000 JUDr. Jiráskovi spolu se jmenovitým 
seznamem osob, jimž byla kniha zaslána.
Při jednání, jež předcházelo podpisu objednávky pro tisk a knihařské
zpracování publikace "Návrat do pekla", nikoli nakladatelské smlouvy (došlo
k němu 2. 5. 1999), jsem JUDr. Jiráska výslovně upozornil na to, že návratnost
jím vložených prostředků bude patrně malá a že mu nikdo nezaručí prodej celého 
nákladu. To se později také stalo. JUDr. Jirásek o všech těchto rizicích dobře
věděl, a přesto s vytištěním knihy souhlasil. Až mnohem později (v důsledku 
"rad" a pomluv svých přátel) začal věci kritizovat a svalovat vinu na mě. 
Problémy by jistě nebyly tak velké, kdyby bylo místo 1000 kusů vytištěno pouze
500 výtisků. Řídil jsem se však přáním zákazníka - JUDr. Jiráska.
Tiskárna zakázku přijala 14. 7. 1999 a vytištěné knihy dodala 11. 10. 1999.
Na základě ústní dohody s JUDr. Jiráskem jsem se obrátil na některé
distributory knih. Ve dnech 13. a 17. 12. 1999 jsem předal distribuční firmě
Skylla Bohemia v Matuškově ul. 831 v Praze 4 (majitel pan Volek) do prodeje
celkem 200 výtisků knihy "Návrat do pekla". Začátkem ledna 2000 jsem zařídil
otištění inzerátu na tuto publikaci v celostátním časopise "Knihy" (vyšlo 
v č. 3, 31. 1. - 6. 2. 2000, str. 6) a v nezávislém měsíčníku občanů Prahy 8
"Smyčka" (č. 1. leden 2000). Obdobný inzerát vyšel také v časopise "Svědomí"
č. 1/2000.
V téže době jsem se dopisem obrátil na pobočky Konfederace politických
vězňů (KPV). JUDr. Jirásek si sám zařídil otištění inzerátu v celostátním
Zpravodaji KPV a na jednotlivých pobočkách KPV telefonicky zjišťoval, zda
mají o jeho knihu zájem. Dozvěděl jsem se o tom až později, a proto mne
nepřekvapilo, že některé pobočky KPV si můj dopis ani nevyzvedly a pošta mi
ho vrátila zpět. JUDr. Jirásek toto vše dělal z vlastní iniciativy a bez mého 
vědomí. Pak mi však vyčítal, že kvůli mně protelefonoval spoustu peněz.
V době, kdy mě JUDr. Jirásek téměř denně doslova bombardoval dopisy 
a telefonáty kvůli distribuci a prodeji "Návratu do pekla", jednal již s dalšími 
nakladatelstvími (o tom jsem se dozvěděl až později) o vydání dalších knih. 
Nikdy jsem je neviděl a o jejich existenci jsem se dozvěděl až ze zmíněného 
"veřejného prohlášení".
 Dne 17. 4. 2000 mi JUDr. Jirásek poslal dopis plný výčitek. Píše v něm: "Je
to můj poslední dopis a urgence." Odpověděl jsem na něj 19. 4. 2000. Ve svém
dopise jsem mu zaslal objednací lístky na 17 výtisků jeho knihy, xerokopie
dodacích listů pro velkoobchod Skylla i doklad o odeslání částky 3850,- Kč
za prodané výtisky jeho knihy.
V té době jsem jednal o převzetí zbývajících exemplářů do distribuce firmou
Beta-Dobrovský. JUDr. Jirásek byl tehdy již tak netrpělivý, že hned 
následujícího dne po mém setkání s P. Dobrovským, o němž jsem ho telefonicky
informoval, nechal do jeho velkoskladu na Jižním Městě odvézt z prodejny
PASSIM (od pí L. Tomíčkové) zbytek knih, které tam byly od října 1999
uloženy. Když jsem si týž den chtěl s pí Tomíčkovou domluvit termín odvozu,
dozvěděl jsem se, že knihy jsou už pryč.
Touto akcí jsem tudíž považoval svou roli ve věci distribuce knihy "Návrat
do pekla" za skončenou. Proto mne překvapilo, když se JUDr. Jirásek po
nějaké době začal znovu domáhat (tentokrát prostřednictvím p. B. Hubálka)
toho, abych se i nadále staral o prodej jeho knihy.
Na knížce "Návrat do pekla", jejíž vytištění si autor hradil sám, jsem
nevydělal ani korunu, nýbrž naopak. Jen za otištění reklamy (spolu s
poštovným za nabídky organizacím KPV a knihovnám) jsem zaplatil ze svého
skoro 10 tisíc Kč. To jen pro úplnost, aby bylo zřejmé, jak jsem si na JUDr.
Jiráskovi "namastil kapsu".
Není pravda, že vydání knihy bylo odbyto. Z mé strany se jí dostalo takové
péče po stránce jazykové (několikeré korektury textu), že se tím nemůže
pochlubit ani předseda vlády M. Zeman. V knize rozhovorů s ním s názvem 
"Kdo je Miloš Zeman", vydané k volbám v r. 1998, jsem napočítal desítky
pravopisných chyb a dalších nedostatků. Podobně je tomu i s jinými knihami.
Nepravdivé obviňování mé osoby ze strany JUDr. Jiráska není ničím
výjimečným. Vím například o tom, že o vydání knihy "Návrat do pekla"
usiloval dříve u nakladatele Pavla Primuse, kde se podle tvrzení JUDr.
Jiráska údajně rukopis knihy ztratil.
Je jistě pozoruhodné, že od vydání první knihy "Z deníku vlastizrádce" v r.
1990 až do r. 1999, kdy vyšel "Návrat do pekla", se JUDr. Jiráskovi
nepodařilo vydat žádný ze svých rukopisů. Teprve po vydání "Návratu
do pekla " se podařilo prolomit tuto "blokádu" a JUDr. Jiráskovi vyšly hned 
dvě další knihy. Že by přece jenom byla nějaká souvislost s tou "špatně 
vypravenou knihou"?
Na vině za malý zájem o knihu zdaleka není jen atmosféra ve společnosti.
Jak jsem si ověřil na ústředí KPV, zájem o podobné publikace od poloviny 90.
let 20. století stále klesá. Znalci obou knih JUDr. Jiráska tvrdí, že "Návrat 
do pekla" nedosahuje kvalit autorovy prvotiny. Zatímco první část
"Návratu do pekla" je v podstatě uzavřeným celkem (samostatným, 
ukončeným příběhem s detektivní zápletkou), o druhé části se to už tak
 jednoznačně říci nedá.
 Co se týká připomínek a výtek vůči "Svobodným novinám" (SN), mohu
konstatovat, že SN sice nedosahují věhlasu "Peroutkových Lidových novin",
ale již řadu let patří k nonkonformním a necenzurovaným periodikům, kde
mohou publikovat i ti, kteří neuspěli v renomovaných denících a časopisech.
Nouzi o přispěvatele neměly a nemají ani nyní, třebaže JUDr. Jirásek a B.
Hubálek k nim mají své výhrady. I to je mimo jiné potvrzením toho, že u nás
máme svobodu slova.
To, že se příspěvky v SN otiskují bez honorářů a že se za ně dokonce platí,
věděl a ví jak JUDr. Jirásek, tak i B. Hubálek. Touto informací jen
mystifikuje ty, kteří jeho prohlášení čtou. JUDr. Jirásek poskytl SN
sponzorský dar ve výši 1000,- Kč, za což jsem mu poděkoval (myslím, že
dokonce několikrát, jak je mým zvykem). Pan Hubálek nepřispěl nikdy ani
korunou, třebaže mu SN otiskly vždy všechno, co jim poskytl. Myslím, že i to
o něčem svědčí.
Skutečným podnětem pro zveřejnění onoho "veřejného prohlášení" JUDr.
Jiráska (kdo mu asi ten název poradil?) bylo odvysílání zatím posledního
pořadu z cyklu "Iluze a naděje", k jehož natáčení jsem byl redaktorem Dr. B.
Rieglerem přizván. Relaci odvysílal Český rozhlas 2 - stanice Praha dne 4.
5. 2001. V pořadu se hovořilo o knize A. Bělohoubka "Hořké medicíny - I. díl
", která vyšla v listopadu 2000 v mém vydavatelství.
Tuto motivaci na sebe JUDr. Jirásek mimoděk prozradil tím, že své vyjádření
začíná právě obsáhlou pasáží o tomto rozhlasovém pořadu, v níž se pokouší
udělat ze mě naprostého hlupáka. Komu se chtěl zavděčit zdůrazněním jednoho
z mnoha mých výroků, tentokrát na adresu ODS, ví nejlépe asi on sám nebo
ten, kdo mu to poradil.
Po tom všem, co jsem se o sobě dočetl, se snažím JUDr. Jiráska pochopit,
ale moc se mi to nedaří. Je mi jasné, že ztráta zraku, která ho postihla, je
mnohem horším "vězením" než ta, jimiž v 50. letech 20. století prošel. Ještě
horší však může být postupná ztráta paměti, zapomínání na to dobré, co
vykonali druzí. Jak známo, zatrpklost a osamělost mohou člověka od základu
změnit, a to i jedince vysoce inteligentního, u něhož bychom to často ani
nepředpokládali. Také JUDr. Jirásek se za dobu, co ho znám, zásadně změnil.
Dnes je to úplně někdo jiný než člověk, kterého jsem kdysi znal.
K invektivám JUDr. Jiráska a p. Hubálka vůči mé osobě se nebudu vyjadřovat,
protože je to pod mou úroveň. Místo zveřejňování hanopisů bych poradil panu
Hubálkovi lepší způsob, jak pomoci JUDr. Jiráskovi. Stačí vzít pár desítek
výtisků jeho knihy a pokusit se je prodat. "Jáchymovské peklo" se sice již
konalo na jaře letošního roku, avšak 1. 9. 2001 se uskuteční na Hostýně
tradiční, již desátá "Muklovská pouť" za účasti bývalých politických vězňů
komunistického režimu z celé republiky. Pan Hubálek má šanci dokázat, jak
upřímně to se svou pomocí myslí. V tomto chvályhodném úsilí mu přeji mnoho
úspěchů.

V Praze dne 6. 8. 2001

PhDr. Rostislav Janošík,
vydavatel a šéfredaktor
SVOBODNÝCH NOVIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
A/

   JUDr. M. JIRÁSEK  v době, kdy ještě 
   částečně viděl. Naučil se tedy psát
   poslepu, s překlepy, ale věcně, rozumně.
  Vedlejší dopis je z loňska, z doby doličné.
  To přesvědčivě vyvrací  toliko slovní
   soucitnost doktora  Rostisl. Janošíka;
  i jeho další nepravdivý popis  událostí.
    
 
B/
Okázalá  slova doktora JANOŠÍKA v úvodu jeho obsáhlého dopisu = " ...Všechna svá níže uvedená tvrzení
mohu  písemně doložit .  ... " ,
jsou toliko řečnickou frází, mající nabudit dojem. To dokazuje skutečnost, že
už v červnovém vydání Svobodných novin č. 2/2001 mohl šéfredaktor Svobodných novin (SN) otisknout 
kritické prohlášení dr..JIRÁSKA, vydané 7. května 2001.  Zato sám s tímto prohlášením hned  ve zmíněném
čísle SN obsáhle polemizuje.  Zcela po vzoru Anticharty 1977. 
Ale ani v zářijových  Svobodných novinách  č. 3/2001 nenachází  místo  pro  sebemenší  zmínku, na úkor
rozličných,  až celostránkových  úvah,  obecně  adresovaných  morálních výzev,  či  vlastní literárně histo-
rické studie.
Zato pokaždé  vyžaduje,  aby všechna jeho oponentní prohlášení byla  zveřejněna  ve  zpravodajství DOKLAD.
Což do dneška pravidelně  plním, v zájmu průkazného porovnání slov a skutků.  Narozdíl  od  nezávislého
 čtvrtletníku  Svobodné noviny.
  
C/
Liknavost  při řešení značného finančního závazku,  i  etického  problému,
  úcty a pochopení k  88  letému  
politickému vězni režimu KSČ. Což plně dokazuje další  podstatná skutečnost. Ačkoli výše zveřejněný
dopis  PhDr. JANOŠÍKA je datován dnem  6. srpna 2001, odeslán byl téměř o čtyři  týdny později, 31. srpna
2001. 
D/
Mohl bych bod za bodem vypořádávat slova  dr. JANOŠÍKA, i toho, co se v nich mé osoby týká.  Už proto, 
že k celé záležitosti mám průkaznou dokumentaci =  od JUDr. M. JIRÁSKA ,  a od dalších účastníků.
To  není  zastírací  řečnická  fráze.   Soudnému  pozorovateli  sporu  to  dotvrzují  všechny  zde  dosud 
zveřejněné skutky a jejich důkazy.   Protikladem  je  vytrvalé  mlčení  Svobodných novin.  
Problém by neexistoval, kdyby PhDr. JANOŠÍK navštívil údajně jím ctěného člověka. Aby s ním na místě
prohovořil a řešil vzniklé nesrovnalosti, okolo nemalé částky peněz.  Alespoň v lednu roku 2001.  Jenže  
to  se  nestalo,   ani   do  dnešního  dne.   Bohužel ....
 
E/
Vzhledem k dosavadnímu počínání doktora JANOŠÍKA, otisknu leda zprávu o definitivním  ukončení 
nedobrého  sporu.  Mělo  by  to  být  řešení  spravedlivé,  příkladné.  
F/
Možné návaznosti lze vyhledat  podle  rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov,
na titulních  strán
kách zpravodajství DOKLAD (např. 2001/V/07).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 28. října 2001. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx