JUDr.   Stanislav  DROBNÝ                      10. X. 2001
předseda  Konfederace politických vězňů ČR = KPV ČR. 
Revizním technikem v roce 1962,  hned  po návratu z dlouholetého vězení  !
Ačkoli to bylo v příkrém rozporu se státní normou ČSN ! Kdo to umožnil= ???

Výzva ve  věci veřejné (faxem)                                                 Praha středa  10. X. 2001
          
Předseda  KPV ČR   JUDr. Stanislav   D R O B N Ý
Věc: Nejasnosti Vašeho životopisu, za vlády režimu KSČ  

Pane předsedo KPV ČR,
    je známou skutečností, archivně doloženou, že Státní bezpečnost (StB) sledovala politické
vězně režimu KSČ i  po jejich propuštění z věznic. To platilo průběžně, nejenom v roce Vašeho
návratu (1962), ale i mnohem  později. 

    Proto je nezbytné Vaše vysvětlení kdo,  mimo StB, mohl v té době u nás překonat nejenom
vliv StB,  ale i jednoznačná vymezení , daná  státními technickými předpisy?  Jak bylo možné,
že jste zastával funkci revizního technika, bez vyučení, bez odborné školy, bez předepsané
odborné praxe?
    Velice náročné požadavky a vymezení existovaly, což dokumentuji níže uvedenými
kopiemi, které jsou výňatky z obou předpisů, jejichž platnost  tehdy  přicházela
v úvahu :

ČSN ESČ 170-1950  =  Československé normy  =  REVISE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ:
    Tato norma platila od roku 1950 až do 31.prosince 1961. Zde dokumentovaný čtvrtý stupeň
elektrotechnického znalectví byl nejméně náročný. Nejenom na stupeň odborného vzdělání,
ale i na nezbytnou elektrotechnickou praxi, pro běžného uchazeče o práci revizního technika:
 


 
ČSN 34 3800 = REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENI A HROMOSVODŮ:
    
Tato norma,  platila od 1.ledna 1962 až do 31.října 1967, kdy ji nahradila další =
ČSN 34 3800, se stejně náročnými požadavky pro zkoušky revizních techniků: 


 
 Z Á V Ě R :
     Vzhledem k funkci předsedy KPV ČR je nezbytné, aby průkazným způsobem bylo
doloženo , kdy jste získal  výuční list a osvědčení revizního technika, v elektrotechnickém
oboru?  S tím pak rovněž souvisejí   svědecky doložené příčiny tak mimořádné profesní
výjimky, v době mohutného verbování  různých spolupracovníků StB, či dokonce konfi-
dentů  NKVD/ KGB  ( dosud pečlivě utajovaných ). 
     Očekávám, že tuto nejasnou záležitost doložíte na Valné hromadě KPV ČR, ještě před
volbou předsedy pro nové funkční období. Následně pak také v tiskovinách politických
vězňů režimu KSČ . 

           S pozdravem  
                                                                              Bohuslav  H U B Á L E K
                                                                            www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                         190 00  PRAHA 9  Českolipská 19

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/ 
Tato výzva ve věci veřejné nemohla být odeslána, protože fax v ústředí  KPV ČR
      nefungoval. Ani nešlo použít elektronické pošty, adresa není v telefonním seznamu. 
     Text byl poslán v doporučeném dopisu, 10. října  2001. 

2/ NKVD a KGB jsou zkratky názvů sovětské tajné policie.
3/ JUDr. DROBNÝ ve svých životopisných prohlášeních do sdělovacích
    prostředků, i jinde ( např. encyklopedie ), uvádí rok 1962 jako datum svého
    propuštění z dlouhodobého věznění. Současně jako počátek práce revizního
    technika. 
4/ Další možné spojitosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
5/ Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
     nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 21. října  2001 .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx