Svatováclavské sousoší, Praha

 
Braňme se ,
nedejme škodit nám ,
ani budoucím ... !
VACULÍK+ populismus+ zámlky= politikaření - protest .. 16. IX. 2001
Ludvík VACULÍK, mistr slov,"bych"kondicionálů, konjunkturálních výzev, a .....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Protest ve věci veřejné                                                      Praha neděle 16. září 2001
Pan Ludvík VACULÍK , pravidelný spolupracovník Lidových novin, a dalších médií
Věc: Ludvík VACULÍK, mistr slov, "bych" kondicionálů, okázalých výzev, a ....
 
Pane Vaculíku,
   nejsem estébák , jak jsem byl titulován na otevřeném korespondenčním lístku , který přišel s podpisem Vaculík ( viz faksimile v internetovém zpravodajství DOKLAD 2001/IX/16 ).    Byla to bezprostřední odezva na mou  urgenci  Vámi nesplněného slibu z roku 1995,  ohledně trestně právního  postihu těch, kteří v roce 1977 zveřejnili v celostátních tiskovinách  kompromitující fotografie ( např. týdeník Ahoj = 21.ledna , deník  Práce = 27.ledna ) .  Měly  se  týkat  Vás i Vaší údajné  milenky.  Zobrazovaly  hrobky  sudetských  Němců v českém pohraničí.  Na jedné z hrobek  ležícího muže,  na druhé pak  ležící ženu.  Oba  byli  docela nazí .
   Proč, místo záplavy  svých konjunkturálních aktivit, neřešíte  tento dehonestující skandál? Tedy i důsledné vyrovnání, nejenom s komunistickou minulostí ! Vždyť zmíněná zobrazení jsou  hanobením  hrobů =  po stránce právní.  Po stránce etické pak morbidním  exhibicionismem. Ať tak, či onak, stále je tato propagandistická akce spjata s Vaší osobou.
 
   Vaše  zámlky  i  ledabylost  k  osobní dehonestaci jsou ovšem v  hlubokém rozporu
s   moralistními   úvahami  a   okázalými  výzvami,   jimiž  častujete  veřejnost,  v  mnoha  sdělovacích  prostředcích :
Ludvík VACULÍK , Lidové noviny ( LN ), úterý 11.září 2001,  strana 12 = ... Kdybych  byl politik a měl prsa jako paní Buzková a noviny by  bez mého souhlasu  či  proti mému libidu otiskly můj obrázek , žaloval  bych   je : z   finančních  důvodů .  ....
Ludvík VACULÍK , LN,  sobota  15.září 2001, strana 12 = .... Čin Jana Palacha v lednu 1969 byl mi úplně srozumitelný, .... oproti mé představě byl ten  čin  trochu  posunutý :   já   bych  ocenil ,  kdybych   se  dokázal  vrhnout takto  s ohněm  na  tehdejšího  sovětského  reichsprotektora  .... .... už  za války  iránsko-irácké  jsem ,  bez významu , napsal : světe , nevšímej  si   jich , nevydávej  o  nich  zprávy ....

Shrnutí dalších faktů (  archivy novin )  :
1/ Nesoulad slov a skutků =  moralistní rady jiným, co mají dělat. Sám však v osobní praxi  upřednostňujete finanční hlediska před hledisky morálními , která však jindy okázale  vyzdvihujete ( opět za honoráře ) .  Např.  co se týká  vztahů k  rodině, k  Desateru přikázání,  ke  zločinům  režimu  KSČ, ....  . 
2/ Konjunkturální vypočítavost.  Vézt se na vlně současně výhodných trendů, pro osobní zviditelnění a pro související finanční přínosy  =  např. poválečné členství v KSČ, obroditelství  kolem roku 1968,   finančně podporované  disidenství ( viz např. L .Vaculík, Český snář  ). Prestižní Mírová cena E.M. REMARQUE, spojená s odměnou ve výši 25.000 DM, za iniciativy  v diskusích o poválečném odsunu sudetských Němců.  Byla glorifikačně udělena  v  červnu 1997, v Osnabrücku,   bez  ohledu  na dosud  nevysvětlené  hanobení sudetoněmeckých hrobů !  
3/ Proklamace  2000 slov ( 1968 = Ludvík VACULÍK )  věrně  tlumočila  názory  většiny  občanů  tehdejšího Československa . Věcným  účinkem   však  odpovídá  dalším  vzletným  proklamacím , nadšeně  přijímaným , leč  devalvovaným  už  samotnými  autory   = 
Jsme s vámi , buďte s námi ( 1968 = Alexandr DUBČEK , Ludvík SVOBODA ...) ....
Pravda a láska zvítězí nad zlem a nenávistí ( 1989 = Václav HAVEL )
Zakázat KSČ ! ( 1990 = JUDr. Tomáš SOKOL )       
Normální je nelhat ! ( 1998 = Jan RUML ) ......   

ZÁVĚR :
   Prospěchářská "státotovornost" a další populismy , nekorigované zřetelnou kritikou aspoň od veřejnoprávních sdělovacích prostředků , to  jsou  podstatné  příčiny devastace lidských i ekonomických vztahů v České republice , jejich tunelování.
   Tato praxe  je spolupachatelem  promarněných  stamiliard,  za něž mohly lépe fungovat naše školství a věda, zdravotnictví, opravy domů i dopravních spojů ......
   Dnes je  naprosto  zjevné,  komu  a  co  přinesly  tisíce tun potištěného papíru i stamiliony slov, od listopadu 1989  = mnohomluvné komentáře a eseje, plamenné projevy,
s minimem užitných informací a skutků  .
    Cožpak může člověk, zaměstnaný minimálně 8,5 hodiny denně ( s nárokem na potřebný odpočinek, času pro rodinu a společenskou aktivitu ),  sledovat záplavy často balastních zpráv a textů z novin, rozhlasů a televizí ? Nehledě na někdy trvalé zamlčovaní 
a obcházení důležitých skutečností ( příklady jsou v internetovém zpravodajství DOKLAD ).  
    Bez potřebných  informací nemůže  nikdo  kvalifikovaně  rozhodovat, v životě osobním, ani při volbě obecních a ústavních činitelů ! Pokud nemáme věcnou a objektivní znalost, těží z toho populističtí pozéři, mediálně protěžovaní na úkor plurality a objektivity, 
na úkor všeobecného rozvoje.

     O  to  víc nás ohrožují cenzorská  stanoviska , ať už je prosazoval ministr vnitra Jan RUML, nebo teď i spisovatel L. VACULÍK. On nepožaduje etickou uměřenost v  podávání  šokujících zpráv, ale opakovaně a kategoricky žádá cenzorský zákaz, i v případě životně  důležitých sdělení , globálního významu :
.... světe  nevšímej  si  jich ,   nevydávej   o  nich   zprávy ....  .   !
Naopak, všímejme si.   Navíc pak věcně reagujme, na všechna  možná i  páchaná ohrožení, tedy i na  populismus,  na  politikaření,  na  kriminalitu , na  lhostejnost =  na  základní  příčiny  dnešních  nedostatků .                                                                                    Bohuslav   H U B Á L E K
 
                                                                               www.volny.cz/doklad-hubalek
 
                                                                            190 00 PRAHA 9 Českolipská 19 
   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Výše  uvedený  text  byl  odeslán  e-mailem ,  v neděli 16.září  2001,  do Lidových novin, do České televize, do Českého rozhlasu, Rádiu Svobodná Evropa . 
2/ Další možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov , na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD . 
3/ Pamatujme : Politiku nedělají hlásané ideje , ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je zneužívají pro sobecký prospěch .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 23. září  2001 .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx