xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cenzura = soud = 1994 = média + KPV+ poslanci (61kB) ..... 23. VIII. 2001
DOKUMENT(faksimile)=Cenzura a nevyužití věcné chyby Ústavního soudu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text je výsledkem předchozí usilovné snahy o spravedlivé a zákonné  prodloužení nepromlči-
        telnosti trestných činů,  spáchaných exponenty režimu  KSČ vůči  politickým odpůrcům. Vznikl  na základě 
        jednoduchého,  ale  pečlivého studia  všech trestních  zákoníků ( počínajíce Rakousko-Uherskem ),  jejichž
        ustanovení mohla využít StB k postihu odpůrců režimu KSČ. 
To byl podklad pro nakreslení rozličně barev-
        ných úseček,  jednak pro maximální délky trestů, ale  i  pro příslušné promlčecí lhůty. Pak stačilo porovnat
        možnost jejich uplatnění k datu, kdy nabyl účinnosti  zákon č.198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického
        režimu a o odporu proti němu .

2/ Čtyři dny nato   mě v celostátním tisku začal jménem Rady KPV ČR  napadat zejména I. místopředseda KPV
      ČR,  Ing. Mirko ŠŤASTNÝ  =  že si nepřeji  postih zločinů  komunismu; ačkoli  právě Konfederace politic-
      kých  vězňů  ČR  dostala  zprávu,  jako  jedna  z  prvních!  

3/ Oslovené poslanecké kluby Poslanecké sněmovny ( KDU ČSL, ODA , ODS )  na výzvu  nereagovaly!   
4/ Žurnalisté,  tzv. hlídací psi svobody slova a informací ( včetně těch "stávkujících", na rozmezí roků 2000
      až 2001 ), zarytě  mlčeli. O  podstatné  chybě zákona České republiky.  

5/ Teprve až za pět roků, s velkou slávou, ale bez zmínky o chybě zákona č.198/1993 Sb., Parlament ČR prodloužil
       promlčecí lhůty u některých zločinů režimu KSČ, v paragrafech  67 a  67a  trestního zákona,  ve znění novely 
      z  9. prosince 1999 =   č. 327/1999 Sb. 

6/  Další možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov , 
       na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

7Uvedené skutečnosti  jsou  průkazným dokladem,  jak o potřebě tří základních hledisek lidského jednání,
      tak i  o   potlačování   svobody  slova  a  jeho projevu   =   ve  vztahu  vůči  určitým  osobám  a   k  určitým 
      tématům  =   jak zmíněno na  titulní  stránce  tohoto zpravodajství .  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pamatujme:    Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                       nebo se za ně schovávají , a zneužívají je pro sobecký prospěch .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do  úterý 28. srpna  2001.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx