ČSSZ - média - KPV ČR : odboj : č.261/2001 Sb. ..............  21.VIII. 2001
Z odpovědi ČSSZ na sedm otázek ze 17. srpna, ohledně odškodnění: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1/  Asi 15 000 oprávněných odškodnění , to je odhad České správy sociálního zabez-
     pečení (ČSSZ), jak orientačně předpokládá pro vlastní potřebu. 
2/  Původně uvažovaná částka 400 000 000 Kč byla zamýšlena Parlamentem ČR pouze
     pro cca 3700 účastníků národního boje za osvobození ( = II. odboj ). Aktualizovaný
     předpoklad pro rozšíření o účastníky III. odboje nebyl Parlamentem ČR zahrnut jako
     zpřesnění do důvodové zprávy příslušného zákona č.261/2001Sb.  
3/  Úmrtnost účastníků II. a III.odboje není známa. Eviduje se jen zánik výplaty
     důchodů na základě úmrtí. V roce 2000 bylo těchto zániků 101 306, tj. cca 8,5 tisíce
    
měsíčně. Stejný počet platí v podstatě i pro roky minulé.   
4/  Vyřizování podaných a evidovaných žádostí začne 22. října 2001. Po kladném
     vyřízení žádosti a zaslání rozhodnutí oprávněné osobě  bude bezprostředně zařízeno
     také vyplacení jednorázové peněžní částky. 
5/  Tiskopisy k zákonu č.261/2001Sb. byl k dispozici 30.července 2001 všem sprá-
     vám ČSSZ, jen v elektronické podobě. Způsob jejich vyplňování závisí na jednotlivých
     uživatelích ( elektronicky, psacím strojem ). Formuláře však musí být vždy podepsány
     osobně, přímo. 
6+7/   Odpovědi na realizaci tohoto zákona , jsou poskytovány a není vedena jejich
      evidence. Poslední individuální informace v této věci byla poskytnuta v pátek 17.srpna
      2001 České televizi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Související informace:
A/
Elektronický dopis s odpověďmi odeslala paní Marie HOVORKOVÁ, referent
      oddělení organizace důchodových agend ČSSZ, v pondělí 20. srpna 2001. Jeho úplné
      znění bude uvedeno zítra ve zpravodajství DOKLAD, jako samostatné faksimile.
B/ ČT přinesla souhrn stručných informací o odškodnění až v sobotu 18. VIII.,  
      ve hlavním večerním zpravodajství. K tomuto datu už mělo být podle ČT podáno asi
      900 žádostí. V připojeném rozhovoru předseda KPV ČR, JUDr. Stanislav DROBNÝ
      připomněl etická hlediska a sdělil, že svou žádost podal 29.července ( zákon nabyl
      platnosti 26. července ). Kdy a jak informoval ostatní politické vězně, zda o takovou
      věcnou a potřebnou službu žádal celostátní sdělovací prostředky ( kde politické vězně
      slovně uctívají ), to už v ČT nezmínil ......  .
C/  O čtyři dny před odvysíláním tohoto stručného souhrnu v ČT, t.j. 14. srpna, 
     
po individuálních telefonátech bývalým spoluvězňům a po zjištění jejich nevědomosti 
      o realizaci zákona ( nikdo z KPV ČR jim netelefonoval, nepsal takřka 3 týdny po
      nabytí platnosti !), požádal jsem aspoň veřejnoprávní média a Rádio Svobodná Evropa
      o opakované upozornění pro oprávněné lidi  (viz DOKLAD 2001/VIII/14). 
D/  Nic odpovědného jsem však nezaznamenal, ačkoli každému soucitnému musí být
      jasná situace těch, kteří kvůli pokročilejšímu věku a postavení nesledují Sbírku zákonů
      a spoléhají na kompetentnost žurnalistů. Přitom v pátek 17. srpna byla, podle citova-
      ného dopisu ČSSZ,  poskytnuta  poslední individuální informace České televizi.
EMožné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku osob, nebo podle klíčových slov.
      Obojí je na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

F/  Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                          nebo se za ně schovávají, a zneužívají je pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do středy 22. srpna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx