Historie varuje!
     Totality vždy začínají

 omezováním svobody slova.

 
Pietní místo III. odboje,
Praha, Václavské nám.
 
Cenzura+ média+ politikaření= protest : ČT, (19kB) ........ 12. VIII. 2001
Důkazy o selhávání profesionality českých sdělovadel, také v ČT.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Protest ve věci veřejné                                                            Praha neděle 12.VIII.2001
  Česká televize ,  generální ředitel  pan  Jiří  B A L V Í N
Věc : Nepečlivost a cenzura, také v České televizi   

Vážený pane generální řediteli ,
    upozorňuji    Vás   alespoň   na   několik   případů,  dokumentujících   buď   šokující
neprofesionalitu, nebo záměrně uplatňovanou cenzuru  =  bohužel i ve veřejnoslužebných 
informačních  prostředcích  České republiky. Tedy v České televizi (ČT), Českém rozhlase
(ČRo), České tiskové kanceláři (ČTK); pouhých 11 roků po  oficiálním zániku totality KSČ.

Důkazy:
1/  ČT, tisková konference, 10. srpna 2001 =
     Zásadní otázky, zaslané  29. července,  nebyly  brány v úvahu  nikým z protagonistů
     tiskové konference ( pánové Jiří BALVÍN, Aleš CIBULKA, Zbyněk HONYS, David 
     JIRUŠEK, Petr KOLIHA ). Jejich zodpovězení mohlo průkazně osvětlit a zvěrohodnit
     předkládaná tvrzení o veřejnoslužebnosti České televize, atp., jak je zřejmé z přepisu
     textu, poslaného e-mailem:
   
Česká  televize,  PR  &  Promotion                                                Praha  29.VII. 2001
Věc : Tisková konference ČT, 10.srpna, účast  
    Rád  se zúčastním ohlášené  tiskové konference a předem  navrhuji, aby představitelé
    České televize  už  v  úvodních  referátech  zmínili:

a /  Časové zařazení pořadů rozličných témat, se zřetelem na společenskou závažnost. 
b /  Zabezpečování plurality autorů, témat, i  účinkujících, v  pořadech ČT.
c /  Etický  panel  a   jeho  užitnost = výsledky ( příklady a náklady ).
d / Občanský panel a jeho užitnost = výsledky ( příklady a náklady ).   
e /  Kultivovanost reklam z hlediska dobrých mravů. 
f /  Naučné šoty se zdravotnickou tématikou = např. kýchání a čistota těla i oděvu, 
     v hromadné přepravě. Zejména pro mladé lidi o prohřešcích proti zdraví a životu ....

S pozdravem a s přáním úspěšné práce                     Bohuslav    H U B Á L E K  

     Až po doplňujícím dotazu, v němž jsem podpořil kritický názor pana Tomáše PECINY
( Britské listy ), ohledně překrývání vysílacích časů politicko-společenských pořadů, vznesl
jsem další připomínku. Ale až tehdy, když už se nikdo nehlásil; na opakovanou výzvu mode- rátora. Pan JIRUŠEK mi odpověděl, že dotyčný e-mail dostal na stůl teprve včera ( 9. VIII. ) .

    Žádám, aby ve slíbené písemné odpovědi byly  konkrétní  údaje  ke  všem položkám.
Včetně sdělení, kdo je odpovědný za očividně ledabylý přístup, a jaké důsledky byly vyvo-
zeny proti  přezíravým  praktikám, s nimiž se často setkávám také v České televizi .

2/  ČT, zamlčení výpadku v distribuci sobotních Lidových novin = 11. srpna 2001.      Rovněž Česká televize neinformuje,  že prodejnám tisku ( např. Praha 1, Praha 5, 
     Praha 9), nebyly doručeny sobotní Lidové noviny (LN). Také "operativní" internetové 
     stránky LN,  a dalších celostátních deníků, kolegiálně zaujímají sametovou pozici 
      " hlídacího psa demokracie ".  

3/  Podobně  se  chová  internetové  zpravodajství  ČT  k  informačnímu  pojednání
     o vlastní tiskové konferenci, ačkoli uplynulo víc než 24 hodin od jejího ukončení.
4/  Podobenky Jana PALACHA a Jana ZAJÍCE přes čtrnáct dní chybějí
     na pietním místě obětí komunismu, poblíž svatováclavského sousoší. Proč ? Kdo je
     odstranil právě teď, a bez vysvětlení? Těsně před výročím sovětské okupace ze srpna
     1968, v době nenápadně pěstované nostalgie po " zlatém " komunismu.

     Vždyť obě podobenky upoutávaly největší pozornost a dokumentovaly, že také nadějní
     mladí lidé neváhali protestovat bolestivým sebeobětováním, demonstrativním  aktem
     proti tzv. vládě lidu, proti totalitě režimu KSČ, proti jeho diskutovatelným  " jistotám ".

     Proč jsou profesionálové žurnalistiky zcela neteční k tak závažné události? Tím
     spíš, že se stala na silně frekventovaném místě, v centru hlavního města České republiky!

     Proč  nebouří  tabuizovaná   Konfederace  politických vězňů  ČR  ( KPV ČR )
     a osvědčení bardi, např. předseda KPV ČR  = JUDr. Stanislav DROBNÝ, senátor Jan
     RUML, prezident Českého PENklubu Jiří STRÁNSKÝ, spisovatel Ludvík VACULÍK ...?
     Nebo jim stačí " státotvorné " pózování,  slovní  a  neškodné? O to  víc  však  spojené 
     s  publicitou, s  rozličnými  poctami  a  honoráři?

5/  Další pokus o likvidaci tradičního pietního místa na Václavském
      
náměstí představuje snaha  o zviditelňovací Pomník obětem komunismu, na úpatí    
     Petřína, v Praze 1.Tedy na daleko méně frekventovaném místě =  sejde z očí , sejde 
     z  mysli ....
  Potřebné informace k uvedeným tématům,  jakož  i k dalším událostem,
     vydávám průběžně na  internetové adrese  = 
www.volny.cz/doklad-hubalek.
6/  Bojí   se  redaktoři   položit   zmíněné  otázky ,  i  mnohé  další?
 
    Nebo jsou neschopní, a co hůř = zkorumpovaní? Jak  je  to  potom v ČR  se 
     svobodou informací, svobodou veřejného projev, s věrností odkazům humanity, 
     křesťanství ... ?

        S pozdravem a s přáním lepších dní                                Bohuslav   H U B Á L E K  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Výše uvedený e-mail byl odeslán adresátovi v neděli 12. srpna 2001, 15:26 hod. Na
     vědomí byl souběžně dán Radě ČT, Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, Rádiu
     Svobodná Evropa, Českému rozhlasu a Radě Českého rozhlasu.
2/ Další možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

3/ Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
     nebo se za ně schovávají, a zneužívají je pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 19. srpna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx