Nejlepší úctou 
    obětem  komunismu
 je poctivá služba
dnešku!
  
Pietní místo III. odboje,
Praha, Václavské nám.
Pomník+ Praha 1: dnešek: hospodárnost- komunismus   29. VII. 2001
Kabinetní způsoby vždy představují možné zneužití idejí i peněz!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Žádost ve věci veřejné                                                             Praha neděle 29. VII. 2001
Starosta Městské části Praha 1,  Ing.  Jan  BÜRGERMEISTER

Věc:    Václavské náměstí,  tradiční místo obětí komunismu  

Vážený pane starosto,
   buďte tak laskav a v zájmu objektivního přístupu k výstavbě dalšího památního místa obětí
komunistického režimu na území Prahy 1, upřesněte následující problematiku:

1/    Tradiční pietní místo obětí komunismu
       = poblíž  svatováclavského sousoší, s podobenkami  Jana PALACHA  a Jana ZAJÍCE,  
       jako symbolů všech těch, kteří cenou nejvyšší protestovali a bojovali = proti dnes někdy
 
     nostalgicky  vzpomínanému " zlatému " režimu  KSČ .
  a/  Která organizace politických vězňů  režimu KSČ  je  zřizovatelem  a  správcem tohoto
       pietního místa,  a  za  jakých  smluvních  podmínek?

  b/  Jaká je provozní  nákladovost  tohoto  pietního  místa , zejména pro městskou část, 
        případně pro další instituce?

  c/  Bude toto místo i  nadále  zachováno, nebo  zanikne, údajně  kvůli  případné  výstavbě
       podzemních garáží , nebo kvůli obnovení tramvajové dopravy?

  d/  Pokud  by  toto pietní místo  svým  rozměrem  a  hmotností  vadilo  stavebním  akcím
       podle  bodu c/,  jaký osud pak stihne  rozměrnější  a  hmotnější  sousoší  sv. Václava,
       které je v blízkém sousedství? 

2/    Pozdější pietní místo, v chodníku pod rampou Národního muzea
   a/  Které organizace se jakýmkoli způsobem podílely na zbudování tohoto pietního místa
         a kdo je jeho současným správcem?
   b/  Jaká je  provozní  nákladovost  tohoto pietního místa,  zejména  pro městskou část,      
        případně pro další instituce?

   c/  Uvažuje se  o  zachování  tohoto  pietního místa?  Už kvůli tomu,  že obzvláštní úctu  
        i daleko větší pozornost (včetně zahraničních delegací ) 
zaznamenává tradiční místo
     
   pod  svatováclavským  sousoším.
        Navíc je na  jedné  z  nejfrekventovanějších  pěších  křižovatek Prahy,  třebas jen pro 
        letmé  zastavení  a  zamyšlení mnoha  lidí, a tak   Neschází  z  očí,  ani  z  mysli !  

3/    
Plánovaný Pomník obětem komunismu, pod Petřínskou strání
    a/  Složení schvalovací komise s vyznačením, kdo zastupoval lidi trestně persekuované
         režimem KSČ ?

    b/  Data  protokolovaných schůzek schvalovací komise? Včetně sdělení o presenci těch,
  
      kteří  zastupovali trestně persekuované lidi ( s datováním jejich účasti ).
    c/  Způsob a  výsledek  závěrečného  hlasování o realizaci?  Pokud bylo po jménech, pak
         sdělit stanovisko zástupců z organizací trestně persekuovaných lidí.

    d/  Pokud dojde k výstavbě, s jakým možným zvýšením výdajů se počítá, na úkor čeho?
     e/  Jaký je plánovaný výhled na údržbové výdaje Pomníku , a z jakého rozpočtu ?
Z á v ě r:
    Mrzí mě značná mlhavost a utajovanost, neodpovídající požadavkům svobodné společnosti.
Tedy i dosavadní přístupy kolem piety k obětem zla, tedy i komunismu.

    Ani ve svých periodikách nerozvinula Konfederace politických vězňů ČR  potřebnou diskusi
k počinu, který má také  význam pro  reprezentativní  vzhled  hlavního města České republiky.
Nemluvě  o předchozím  nezájmu  celostátních  sdělovacích  prostředků,  které  jinak často 
a rozsáhle komentují události společensky méně závažné, i méně nákladné. 
    Zachování a  zabezpečující  úpravu   tradičního  pietního  místa,  s  podobenkami  dvou
mladých lidí, kteří svým heroickým sebeobětováním manifestovali  pravdu o  komunistickém 
režimu a  jeho  podstatě  =  to považuji  za  optimální  řešení.

    Už po listopadu 1989  jsem z  několika  důvodů nesouhlasil,  aby na tomto pietním místě
byla  vepsána  jména  všech  popravených.  Tedy i  jméno tatínkovo.  Neboť  symbolika musí 
být  nesobecká, výstižná,  stručná,  působivá.   Aby co nejlépe  plnila svůj nadčasový  úkol,  
aby  sloužila   všem .

    Proto jsem  proti  výstavbě pomníku  za plánovaných  6 000 000 Kč,  raději  použitelných 
na sociálně humanitární akce ( dětská leukemie, atp.).

    Musím podotknout, že výsledkem zacházení ve vyšetřovací vazbě StB,  byl mimo jiné také
nález  tuberkulózy plic.  Tehdy mi  bylo  19  let,  a místo  léčení  jsem,  po rozsudku Státního
soudu fáral jako vězeň na vinařické Mayrovce. Do třicetistupňového horka, do těžké manuální
práce. Později pak uranové doly, a jiné "zlatosti" totalitního režimu KSČ. Na základě  dalších 
životních zkušeností ctím humanistický počin politického vězně režimu KSČ,  plk. Lubomíra
HRUŠKY, který s  dalšími nezištnými vybudoval  v Plzni monumentální a světově uznávanou 
Meditační zahradu. Neokázale a lidsky ji věnovali všem Obětem zla .

    Bylo by vhodné, kdybyste o těchto záležitostech informoval také na své tiskové konferenci,
která je plánovaná na úterý 31. července 2001.

   S  pozdravem  a  s   přesvědčením,  že   nejlepší   úctou   k   obětem   komunismu 
je   poctivá   služba    dnešku
                                                                                     
  Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                                   190 00 PRAHA 9  Českolipská 19
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Dopis byl odeslán elektronickou poštou adresátovi 29. července 2001, v 14:40 hod.
2/ Další možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob ( například
     Lubomír BLAŽEK, Jiří STRÁNSKÝ), nebo  podle  klíčových  slov,  na  titulních
     stránkách zpravodajství DOKLAD.

3/ Nejenom někteří bývalí političtí vězni spoléhají na "státotvornou" tabuizaci i tam, kde 
     by měla vládnout otevřenost a průkaznost, týkající se jejich bývalých a současných
     postojů, tvrzení a pochybení. Jen namátkou, a s plným vědomím odpovědnosti, i se
     zklamáním z jejich reakcí , vyjmenovávám např. JUDr. Ing. Lubomíra BLAŽKA,
     exředitele ÚDV, prezidenta Českého PEN klubu Jiřího STRÁNSKÉHO, ....  .

TBC nález u mě zjistila rentgenová kontrola při předání do soudní vazby. Krátce
před zatčením  jsem  měl  vyřízenou  práci  dřevorubce v Kanadě,  s  odletem 
z  uprchlického  tábora  v  Západním Berlíně.
V rámci soudní rehabilitace, po listopadu 1989, jsem byl za tuberkulózu z vyšetřovací
vazby odškodněn částkou Kčs 3000 ( slovy tři tisíce Kčs ). Uvedené skutečnosti jsou
průkazné.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 5. srpna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx