Státní rozpočet ČR !
MF ČR + KPV ČR = dotace : dokumentace - mobily ! ..... 22. VII. 2001
Političtí vězni tolerují " hospodaření " představitelů KPV ČR !
=============================================================================
Žádost ve věci veřejné                                                            Praha neděle  22. VII. 2001
Ministerstvo financí ČR,   Ing.  Jiří  R U S N O K, ministr

Věc: Státní dotace pro Konfederaci polit.vězňů ČR  (KPV ČR)  

Vážený pane ministře,
      jako  vícenásobný  politický vězeň režimu KSČ  jsem  zklamán  působením KPV ČR tím,
že   neplní   dobrovolně  přijaté  závazky  a  z  nich   vyplývající  úkoly =  nejenom  ve  vztahu 
k historii, ale také  nepříkladnou praxí  při dodržování  potřebných  pravidel netotalitního státu.

     Dokumentační činnost Konfederace politických vězňů ČR   je jedním z hlavních důvodů
pro udílení každoroční státní dotace, ve výši 3 000 000 Kč. Za  rok  2000  z ní  bylo  čerpáno
2 590 800 Kč.

   Z mnohaletých výsledků je zřejmé, že dokumentační práce KPV  je tragicky minimální. Ani
centrální Dokumentační středisko KPV není schopno soustředit třeba jenom základní  údaje 
o  svěřené  tématice,  a  vydat  alespoň  jejich  rejstříkový  přehled.

     Pokud  byly v několika  málo  okresech ČR  vydány životopisné sborníky o politických
vězních, pak se to stalo za vydatné peněžní podpory dotyčného okresu a jeho obcí. Na úrovni
ústředí  KPV ČR  nic  takového  neexistuje.

     Snad i proto KPV ČR zcela pomíjí dokumentační činnost ve zúčtování státní dotace za rok
2000. Rovněž např. nevykazují, kolik tisíc korun protelefonovali statutární představitelé KPV ČR
z mobilních telefonů. Tím spíš, že v dokladu uvedená položka výkony spojů představuje čerpa-
ných  510 000  Kč =  cca  20%  celkově vykazovaných výdajů! 
 
Z á v ě r :
   Také s ohledem na sociální potřeby dneška je třeba vyžadovat odpovědné jednání.
Zejména od představitelů a institucí, hlásajících morální imperativy. Proto Vás žádám
o zavedení podrobnějších výkazů o výdajích, hrazených ze státní dotace  = nejenom
u KPV ČR, ale i u dalších podporovaných organizací.

   Už podle výše uvedeného je důvodný předpoklad, že ne všude se přidělené  pro-
středky užívají vhodně a hospodárně.
  Rozšíření výročních výkazů, např.  o jednu
stránku s  dílčími  podrobnostmi, 
by   posloužilo   věcné   analýze   a   rozhodování
o  společenské  užitnosti statisíců Kč.

          S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                                 Bohuslav    H U B Á L E K
                                                                                 www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                              190 00  PRAHA 9 Českolipská 19     
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.Doplňující informace:
1/
Výše uvedený text byl odeslán adresátovi elektronickou poštou, v neděli 22. července
     2001, 11: 52 hod. Na vědomí Konfederaci politických vězňů ČR bude zítra odeslán
      normální poštou, doporučeně ( nemají internet ).
2/ Další možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Dnešní dopis ministru
     financí dokresluje také ekonomicko-administrativní nedostatky, související se stylem
     ostatního působení KPV ČR, jak je zachyceno v předchozím zpravodajství DOKLAD
     2001/VII/18.
3/ Předseda Dokumentační komise KPV ČR, Ing. Ota STEHLÍK často hořekuje, že
     nejsou peníze na vydávání dokumentačních prací. Jak je vidno z dotačního výkazu za
     rok 2000, KPV ČR však vrací státnímu rozpočtu Kč 409 200. Aniž by je užila k plně-
    ní svěřených úkolů (dokumentaci) a morálních závazků vůči odkazu obětí komunismu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                          nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Další zpravodajství hodlám zveřejnit do úterý 24. července 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx