In memoriam
 III. odboj a oběti
  režimu KSČ;

  52. výročí popravy pěti odbojářů

Pietní místo III. odboje,
Praha, Václavské nám.
  z rozsáhlého uskupení Praha-Žatec.
KPV ČR + politikaření : III. odboj : StB + KSČ ..................... 18. VII. 2001
Odmítnutí Pamětní medaile KPV ČR, v předvečer tragického výročí,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dopis ve věci veřejné                       Praha 17. VII. 2001, v předvečer tragického mementa
( Doporučeně,  dodejka )
Předseda  KPV ČR      JUDr.  Stanislav  DROBNÝ      120 00  PRAHA  2    Škrétova  6
Věc: Odmítnutí a navrácení medaile KPV ČR 

Přílohy: Pamětní medaile KPV ČR , s věnovací listinou  
Odmítnutí a vrácení medaile KPV ČR :
     Protože  zejména  statutární  představitelé  KPV ČR nepřístojným  způsobem porušují
hlásané ideály,  za něž tatínek  položil  život,   vracím  Konfederaci  politických  vězňů ČR
Pamětní medaili za účast v protikomunistickém odboji v letech 1948-1989
, jemu udělenou.
Převzal jsem ji  18. července 1999,  při  padesátiletém výročí  popravy odbojářů z uskupení
Praha-Žatec,  v  domnění ,  že  je  to  první krok  k nápravě mnoha průkazně a bezvýsledně
kritizovaných jevů, které KPV ČR způsobuje a toleruje =   ať už tak činí jakýchkoli důvodů.

Vzhledem  k  pokračujícím praktikám  tzv. bratří  z KPV ČR, a po  domluvě se sourozenci, 
takto protestujeme proti prospěchářskému  a  licoměrnému  zneužívání   tatínkova odkazu
i předsmrtného utrpení různými sebezviditelňovači, byť  byli kdysi politickými  vězni režimu  
K S Č.

     Je zřejmé, že svobodomyslné a antikomunistické řečnění těchto "bratří" má překrývat buď
vlastní věcnou neschopnost, nebo skrytou provázanost a poplatnost  dřívějším  mocenským
strukturám. Jiné vysvětlení totiž neexistuje.

    Zaměřují se tedy na okázalosti, nanejvýš pak na alespoň částečné uspokojení hmotných
požadavků. Jádra zásadních problémů však pomíjejí.  

Důkaz č.1:
  Když  jsem  se  v  roce 1997  úspěšně soudil o  zveřejnění  odchodného  příslušníků  StB  
a  odtajnění utajovaného  seznamu utajovaných skutečností MV ČR ( ministr Jan RUML ), 
KPV ČR mě nejenom  nepodpořila, ale  celou akci  ignorovala, i ve svých tiskovinách! Přitom
jsem o záležitostech tohoto druhu vždy průkazně informoval všechny zainteresované složky,
včetně předsedy KPV ČR.      

Důkaz č. 2:
    Zastřelení rolníka Josefa Žítka při jeho zatýkání Státní bezpečností v roce 1949. Důvodné
důkazy doložené trestním oznámením, které jsem podal za Středisko pro dokumentaci proti-
právnosti komunistického režimu, blokoval v roce 1994  tehdejší ředitel  ÚDV =  pplk. JUDr.
Ing. Lubomír  BLAŽEK  (člen KPV ČR) .

    Záštitu  mu poskytli, a trvale  poskytují,  předseda  KPV ČR   JUDr. Stanislav  DROBNÝ, 
jakož i brněnská pobočka KPV ČR. Nereagují na kritiku, vyjádřenou v doporučených dopisech.
Ale ani tento závažný případ KPV ČR neřeší. Proč asi? Tím spíš, že uvedené praktiky přesně
odpovídají záměrům  StB  akce  K l í n.

Z Á V Ě R :
  Uvedené důkazy jsou doložitelné,  jak  spisy  Obvodního soudu pro Prahu 7,  tak  archivem 
Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, jakož i Vrchního státního zastupitelství
v Praze ( = po neochotě  bývalého politického vězně režimu KSČ, pplk. JUDr. Ing.  Lubomíra 
BLAŽKA, přijalo VSZ Praha totéž trestní oznámení bez výhrad, jako plně kvalifikované!).

    Nezájem o věcnou práci,  ze strany mnoha funkcionářů KPV ČR = nahrazovaný aktivitou 
při  přebírání medailí  a  při odhalování  pamětních desek =  mohu  kdykoli doložit příslušnými
doklady, s razítky podatelen i poštovních  úřadů.

Odmítnutí  medaile, kterou  souběžně vracím, by mělo přispět k ozdravění v řadách 
KPV ČR;   k  souladu   slov  a   skutků,  v   duchu   hlásaných   idejí.

     S pozdravem lidem dobré vůle a s přáním lepších dnů: 
 
                                                                                       Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                       www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                    190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:

1/
Časně ráno, v pondělí 18. července 1949, byli ve věznici Praha-Pankrác popraveni tito
     odbojáři : GONIC Josef (1902), HUBÁLEK Bohuslav (1903), JEBAVÝ Miloslav
     (1911), SABELA Karel (1917), SOK Vilém (1902).

2/ Výše uvedený text byl odeslán adresátovi doporučeně, už v úterý 17. července 2001.
3/  Další možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 22. července 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx