Pravdy
 každému přejte!
PSP ČR + občan + hospodárnost - média = totalita ........... 10. VII. 2001
Mlčení sdělovadel potvrzuje totalitní praktiky jejich šéfů = hrozba všem občanům!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Podnět k zaujetí stanoviska  ve věci veřejné                        Praha úterý 10. VII. 2001
  
Komise  pro  práci   Kanceláře  Poslanecké sněmovny  Parlamentu  ČR
Stálá  komise  PSP ČR   pro  sdělovací   prostředky
Věc: Hospodárnost PSP ČR a svoboda projevu v ČR, urgence žádosti z 30. V. 2001/příloha/

     Od  letošního 30. března  jsou  v předsálí  hlavní zasedací místnosti PSP ČR  zřetelně 
vnímatelné  telefony s  úspornou  úpravou.   Je  mezi  nimi  také  modrý  litinový  přístroj
Telecomu, těžko  přehlédnutelný  kýmkoli, natož  akreditovanými  novináři. 

     Dosud  však žádný  z  celostátních   sdělovacích  prostředků   nezmínil   tuto přínosnou
skutečnost v hospodaření PSP ČR.

   Tříměsíční  zamlčování této sněmovní události rozhodně  není  v souladu s deklarovanou 
odborností  žurnalistů.

   Varovná   je  však  netečnost   a   etické  selhání   šéfredaktorů  deníků   Lidové noviny
(VAČKOV),  Mladá fronta DNES (ŠAFR) a  PRÁVO  (PORYBNÝ).
    Ačkoli  jsem  alespoň  je  na  věc upozornil,  doporučeným  dopisem   5. dubna  2001, 
neodpověděli, nenabídli  nápravu kritizovaného případu.

    Ale co je daleko nejhorší, evidentně zablokovali jakoukoli informaci o této události. Jenže
jsou tu i další celostátní sdělovací prostředky =  ale rovněž mlčící.
Nebo neschopné?  I  ty
veřejnoprávní? Nebo jsou svázané pocity stavovské výlučnosti, umíněnou solidaritou, spojenou
s ekonomicko - existenčními  obavami?

Ať tak, či onak, je to nástup samolibé totality, která může zdrtit kohokoli, tedy i vás. Možná
už za rok; zámlkami a jinou manipulací s veřejným míněním,
A to bez ohledu na deklarovanou
novinářskou etiku a  údajnou profesionalitu
těch, kteří mlčeli např. k mediální diskriminaci 
Karla KRYLA, ale   dokázali
demagogicky z i n s c e n o v a t demonstrace na Václavském náměstí,  k  upevnění   s v é h o   e l i t á ř s t v í.

Peněžní úhrady Poslanecké sněmovně, za poskytované služby redakcím atp., jsou  ve vaší pravomoci. Poslanecký podnět, zejména Radám veřejnoprávních sdělovadel
a agentuře
ČTK, podložený uvedenou faktografií, by konečně měl nastolit objektivitu
v oblasti médií.

    S pozdravem  a  s  přáním  lepších  dní                             Bohuslav   H U B Á L E K
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
P ř í l o h a: 

Žádost ve věci veřejné                                                              Praha středa 30. V. 2001  
Komise  pro práci  Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Věc: Hospodárnost  služeb  v  PSP ČR  a  sdělovací prostředky  = žádost  

Základní  informace:
   Kancelář PSP ČR od 30. března letošního roku změnila dosud vžitou a zděděnou praxi 
z doby před listopadem 1989.

   Zamezením soukromých telefonátů na účet Sněmovny, ze čtyř kuloárových linek, docílila
úsporu Kč 14.020/měsíc.

    O výchozím počinu Kanceláře PSP ČR jsem 5. dubna uvědomil doporučenými dopisy
šéfredaktory deníků Lidové noviny, Mladá fronta DNES a PRÁVO. Současně jsem je  vyzval  
k vyjádření. Do dnešního dne však bez jakékoli odezvy. Ani přímo od nich, ani zpravodajskou
glosou
o podstatné a nepřehlédnutelné skutečnosti, navíc v nejfrekventovanějším místě Posla-
necké sněmovny .

    Všechny související informace jsou také zveřejněny v internetovém zpravodajství DOKLAD,  4. dubna a 16. května 2001 ( www.volny.cz/doklad-hubalek ).  

Ž á d o s t:
  Navrhuji a žádám, abyste zvážili a rozhodli, jak a kdy začnou sdělovací prostředky, či jedno-
tliví žurnalisté, platit:

1/  Za poskytování místností, telefonů a faxů, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
2/ Akreditační poplatek, který by alespoň částečně kompenzoval kvalitní služby, poskytova-
     né tiskovým odborem PSP ČR.

3/ Stanovit paušální poplatek, opravňující užívání xeroxů a počítačů (internetu) v Knihovně  
    PSP ČR.   

Z d ů v o d n ě n í :      
Z hlediska spravedlivého přístupu je třeba brát v úvahu:

A/ Kancelář PSP ČR zatím vybírá nájemné toliko od podniků, jejichž provozovny jsou v kom-
    plexu obhospodařovaných budov (např. Oděvní průmysl Prostějov, knihkupectví  ... ). 

B/ Kancelář PSP ČR proúčtovává pouze jmenovaným nájemcům jejich telefonát, elektřinu,atp.
C/ Akreditovaní žurnalisté jsou povětšině zaměstnanci soukromých, výdělečných organizací.
     Ať už zahraničních, nebo domácích. Ostatní, což se týká i mě, rovněž jsme povinni  ctít 
     obecná pravidla  a způsoby jednání = pokud se chceme poctivě podílet na tvorbě právního
     státu a všeobecného právního povědomí.    

Z  á  v  ě  r  :
Konkrétně  uvedená  netečnost  našich  sdělovacích prostředků , respektive jejich šéfů,
naznačuje nejspíš značnou nelibost a neochotu, bohužel zatím plně odpovídající dosti časté-
mu porušování zásad novinářské etiky a profesionality, na  úkor věcí společných.  
Pokud by jejich negativní postoje měly vyústit v lobbystické hrozby vůči politickým 
představitelům =  mediální diskriminací nebo  úplnou blokádou,  v rámci   volnosti
 " svobodného tisku ", upozorňuji na  nezrušenou z á k o n n o u  povinnost  veřejno- právních sdělovacích prostředků poskytovat objektivní a všestranné informace pro
svobodné
vytváření  názorů.

     S pozdravem a s přáním lepších dnů         Bohuslav HUBÁLEK = Praha 9  Českolipská 19
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Doplňující informace:
1/
Dopis byl odeslán do PSP ČR elektronickou poštou, 10.července 2001, v 06:06
     hodin.
2/ Další možné spojitosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

3/ Není to ojedinělý případ , kdy sdělovací prostředky pomíjejí pravidla novinářské etiky
     a profesionality, prosazujíce sobecká stanoviska, nejenom na úkor věcné a objektivní
     informovanosti lidí této země. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx