Pravdy
  každému přejte!
RSE= desinformace= CEPL+STRÁNSKÝ+VACULÍK ... 06. VII. 2001
M. J. HUS slovně uctíván, ale hanoben skutky tzv. V.I.P., tunelářů lidských vztahů.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dopis ve věci veřejné                                                                  Praha pátek  6. VII. 2001
Rádio Svobodná Evropa , prezident Mgr. Pavel PECHÁČEK

Věc: M. J. HUS = výročí, deklarace a skutečnosti  

Vážený pane prezidente ,

   z mnoha stanic dnes zaznívají slova, ztotožňující se s odkazem člověka, který obětoval život
pro ideál pravdy, ve smyslu souladu slov a skutků.

Proto je rouháním a zneuctěním památky M. J. HUSA, když dnešní farizejové, tentokrát pod
rouškou věrozvěstné intelektuálštiny, se záplavou ušlechtilých slov i populistických kritik,
dostávají prostor k masovému manipulování veřejným míněním.
Tím nutně dochází k cílenému
ohrožení  nejvhodnějšího výběru našich představitelů, na všech úrovních správy věcí společ- ných, už s ohledem na volby roku 2002!

Bohužel, i Vámi řízená rozhlasová stanice se velice často podílela a podílí na mediálním protě-
žování tzv. V.I.P., bez ohledu na jejich průkazná pochybení a prohřešky = které jsou navíc jimi
nevysvětlené, neomluvené, a žádoucím způsobem nenapravené.

Například :
    Prezident Českého PEN klubu, pan Jiří STRÁNSKÝ, od prosince loňského roku není
schopen zodpovědět otázky o důležitých momentech svého života, i současné tvorby. 
Už i  proto, aby průkazně osvětlil všechny důvody druhého uvěznění, vázaného na práci 
u benzinové stanice, atp. Pročpak to neudělá  ve svých četných vystoupeních, alespoň v Rádiu
Svobodná Evropa? Ani dnes dopoledne k tomu neměl čas, během půlhodinového dialogu 
s redaktorem Ivanem BINAREM, na téma Co štve a co těší Jiřího Stránského?
     Prof. JUDr. Vojtěch CEPL, ústavní soudce  a moralista, rovněž protěžovaný v mnoha
médiích. Všude však jaksi pomíjí rozporné skutečnosti svého života, ačkoli je postupně nechal
zaznamenat v encyklopediích KDO  JE  KDO  v ČR.  Proč nikdo z redaktorů  RSE se ho
nezeptá na funkci docenta Právnické fakulty Univerzity Karlovy v roce 1964, uvedenou ve dvou prvních vydáních encyklopedií? Totéž se týká páně profesorova působení na moskevské Lomo-
nosově univerzitě (1976), v počátcích husákovské "normalizace". Neboť v posledním vydání
encyklopedie už v roce 1964 nebyl docentem, ale jen pouhým asistentem. Zmínka o sovětské
univerzitě je zcela  vypuštěna, zato se dočteme o řadě stáží na renomovaných univerzitách 
v USA.

      Spisovatel Ludvík VACULÍK, mistr slova, výzev i promiskuity.Tohle jsou skutečnosti sice
známé a průkazné, ale glorifikačně zamlčované. A tak populisticky může nadále hlásat potřeb-
né morální hodnoty, ale opět jenom jako návod pro jiné. Sám však dodnes nedokázal vyřešit
amorální a národnostně škodlivé události ( hanobení německých hrobů v českém pohraničí ),
jak byly otištěny v roce 1977 =  L.V. a  jeho  údajná přítelkyně, leží  nahatí na náhrobních
deskách. Před šesti lety písemně tvrdil, že zjedná nápravu, postih.
Dodnes však nic. Po urgen-
ci daného slibu mi napsal, na otevřeném korespondenčním lístku, že jsem estébák ..... ! 


ZÁVĚR:

To je strohý výčet tzv. V.I.P, jejichž nevěrohodnost napomáhá devastaci věcí společných .  
Vždyť i jenom účelové životopisné nepravdy ústavního soudce otřásají kreditem nejenom jeho
justiční činnosti. Totéž platí o konjunkturálně  moralizujících  spisovatelích. 
Co v tom dělá čtvrtý  pilíř státní moci, vybavený digitální technikou, fulltextovými archivy? Proč
je tohle možné i v Rádiu Svobodná Evropa?  Vždyť i s daleko skrovnějším vybavením lze dodr-
žovat zásadu : ... hledejte pravdu, hlásejte pravdu, braňte pravdu ..... .

       S pozdravem a s přáním lepších dní                           Bohuslav  H U B Á L E K   
 
                                                                                 
www.volny.cz/doklad-hubalek                                                                                   190 00 PRAHA 9 Českolipská 19
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Dopis byl odeslán elektronickou poštou adresátovi 6. července 2001, v 18: 33 hodin,
     později dán na vědomí dalším = Českému rozhlasu, atp.
2/ Další možné spojitosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

3/ Není to ojedinělý případ, kdy sdělovací prostředky pomíjejí nepříznivá, leč závažná
     fakta o momentálně tabuizovaných osobách.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx