Pravdy 
  každému přejte!
ČRo : svoboda = pluralita + statistika + účinkující .............. 02. VII. 2001
Stížnost proti porušování žurnalistické etiky a odbornosti v Českém rozhlasu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stížnost ve věci veřejné                                                    Praha pondělí 2. července 2001
Generální  ředitel  Českého rozhlasu,   Ing.  V á c l a v  K  A S Í K

Věc: Statistika jako doklad pro kontrolu a podporu plurality autorů i účinkujících
K vyjádření =  Rada Českého rozhlasu, Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání  

Vážený pane generální řediteli,  

při našem posledním setkání, 6. ledna  2000, došlo ke smírnému projednání mých kritik
i podnětů. Stalo se tak s ohledem na  příslib vstřícnosti všech tehdy zúčastněných.
Od té doby
jsem opět komunikoval jenom s věcně příslušnými pracovníky Českého rozhlasu (ČRo).
Bohužel, ve skutečnosti však nedošlo k požadovanému zlepšení. Ať už se jedná o nezveřejňo- vání závažných zpráv, nebo o jejich neúplnost, zkreslení situací.

Také  letos  užíval ČRo  komunistickou  terminologii   Ostrov svobody.   Bez nutného
přídomku  tak zvaný, nebo s použitím zeměpisného názvu Kubánská republika, atp. Vloni se
" svobodovalo "  v souvislosti s chlapcem Eliánem GONZÁLEZEM,  letos zase při  cestě a při
uvěznění poslance Ivana PILIPA v Kubánské republice. V tomto případě navíc se zámlkou klíčo-
vé skutečnosti. 

Účelem cesty měla být pomoc disidentům. Ale nikdo ze žurnalistů se nezeptal: 
Pane poslanče, a kdo teď pomůže těm lidem na Kubě ? Co je s nimi po vašem setkání? Jak 
se k tomu stavíte? 
Ačkoli byl pan poslanec vícekrát zpovídán v Českém rozhlasu, tohle nikdo 
z profesionálů nevyslovil!  Proč?

Se vcítěním do lidských  údělů, a kvůli přesné informovanosti, zejména ve věcech veřej-
ného zájmu, požádal jsem vícekrát poslance PILIPA o vysvětlení, o stanovisko.
Bezvýsledně.
 

Chová se obdobně, jako šéf redakce zpravodajství ČRo, pan Alexandr P Í CH A, nebo
jako programový ředitel, PhDr. Josef  H A V E L. Je zřejmé, že určité
lidi (a témata) ignorují, jiné
protěžují. Obojí je buď projevem neprofesionality,
nebo mocenského zneužívání svěřené funkce.
Dlouhodobost takového počínání  však už byla hlavním  předmětem setkání ze 6. ledna 2000.  Oba pánové sice tyto
výhrady vzali na vědomí, ale  ......   ?

Často navrhuji zlepšení, nebo poukazuji na různé křivdy a nedostatky   =   vždy ale
průkazně, adresně, věcně. Přitom jsem si plně vědom averze proti "rušitelům klidu", zejména
ze strany  různých  pohodářů a  samolibých odborníků. Určitý  druh občanů  totiž bytostně
nesnáší věcnou aktivitu. A tak jsem narušil klídek např. iniciací a prosazením zákona o době
nesvobody  č.480/1991 Sb.; iniciací a podílem na uzákonění  dvacetiletého nepromlčení trest-
ných činů privatizačních, úspěšným soudním sporem o svobodu informací, který přiměl ministra
Jana RUMLA k odtajnění absurdně utajovaného seznamu utajovaných skutečností  MV ČR 
(a s tím i odchodného příslušníků StB ), zjištěním věcné chyby
Ústavního soudu ČR, v nálezu
č.14/1994 Sb. ....
 .

Všechny  uváděné události byly " j a k s i "  blokované " n e z á j m e m " profesionálů
ve zpravodajstvích veřejnoslužebných ČRo, ČT, ČTK.
   Jak je zřejmé také letos i vloni; stejně
jako v letech předchozích. Avšak  díky globalizaci prolamuji tuto existující blokádu vydáváním
internetového zpravodajství DOKLAD, od 1. VII. 2000. A tak jsem bez cenzurních záminek
" odborníků " mohl zveřejnit například informace o porušení ústavního slibu senátorem 
Janem KRÁMKEM.
Ten sám prohlásil, těsně po nezvolení v loňských senátních volbách, stalo
se vlivem pomluv na internetovém zpravodajství. Ale nikdo mě nežaluje. Tvrdím jen ověřené
a doložitelné skutečnosti.

Totéž platí o absenci poslance Michala KRAUSE  při hlasování  o daních  ( kvůli  letu 
balonem kolem Sněžky ). Stejně jako o jeho podílu na pendrekovém zákoně 1989 ....   . 
  

Ale v zájmu širší průkaznosti o neprotekčním a pluralitním nasazení autorů, účinkujících
osob, i uváděné tématiky, žádal jsem PhDr. Josefa HAVLA, programového ředitele ČRo, aby
písemně zveřejnil seznam statistik, které používá k řídící práci a ke kontrole plurality autorů,
témat, i účinkujících. Na dopis z 5. III. 2001 odpověděl s prodlevou a zavádějícně, prostřed-
nictvím paní sekretářky. Protestoval jsem dalším podáním, 2. května 2001. Dodnes  bez 
odezvy .  

Z Á V Ě R :
Protože se  jedná  o  p r ů b ě ž n é  ignorování  oficiálně   vyhlašovaných  zásad žurnalistické
profesionality, tedy i lidské etiky, žádám Vás o vyvození patřičných důsledků, včetně zveřejnění
požadovaného seznamu statistik. Aby byly zjevné
možné korupční vztahy, užívané nejenom
pro přímé obohacení, ale zejména pro cílenou manipulaci veřejným míněním .
          
S pozdravem a s přáním lepších dní                           Bohuslav HUBÁLEK.                      

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text byl odeslán elektronickou poštou 2.července 2001, v 06:46 hod.
2/ Další možné spojitosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx