Pravdy 
  každému přejte!

   Semper audiatur et altera pars!
 
   Vždy budiž slyšena i opačná strana! 

Média = Svobodné noviny = JANOŠÍK - JIRÁSEK ............ 30. VI. 2001
Šéfredaktor polemizuje s dopisem, aniž zveřejní jeho text. Sám ale chce úplné .....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odpověď ve věci veřejné                                                   Praha sobota 30. června 2001  
Svobodné  noviny   +   r e b e l     (samostatná  příloha Svobodných novin )
PhDr.  Rostislav JANOŠÍK,  šéfredaktor a vydavatel Svobodných novin (SN)
Ing. Vladimír VESELÝ, zástupce šéfredaktora SN,  vydavatel přílohy SN r e b e l

Věc : Svobodné noviny č. 2, ze dne 15. června  2001   

Ke sporu JUDr. M. JIRÁSEK (polit. vězeň) -  PhDr. R. JANOŠÍK:  

Další ukázky neupřímného jednání PhDr. Rostislava JANOŠÍKA  jsou zejména:   
1/ 
V závěru jeho článku, na první a osmé stránce SN č.2/2001, kde prohlašuje:
       ....  Podrobné  stanovisko k denunciačnímu článku panu Hubálkovi co nejdříve zašlu
      k otištění. Chci věřit tomu, že dá stejný prostor k vyjádření i mně  - napadenému.  ....... 
      Jsem nicméně přesvědčen  o tom, že je na světě mnoho   důležitějších  a  zajímavějších 
      věcí, než je výměna názorů dvou osob, které už jsou schopny spolu komunikovat  pouze 
       prostřednictvím tisku.
6.6.2001                                P
HDR. ROSTISLAV JANOŠÍK, VYDAVATEL A ŠÉFREDAKTOR SN 

2/   To, co  sám  není  schopen  udělat,  požaduje od  jiných.      
      Chce, aby jeho odpovědi byly zveřejněny v oponentním zpravodajství. Upozorňuje na to už 
      ve svém  dopisu z 10. června 2001, aniž by však přiložil kopii hotového osočení do Svobod-
      ných novin
č.2/2001, které je datováno o několik dnů dříve, 6. června  2001. 

      Také v něm požaduje něco, nač nedokázal najít místo na osmi stránkách formátu A3 svých
      novin =  zveřejnit  dopis  JUDr. Miroslava JIRÁSKA, jehož  text je  ve zpravodajství
      DOKLAD 2001 / V / 07.

3/   Navíc zamlčuje podstatná fakta, která usvědčují licoměrnost jeho karatelských slov,
       citovaných o několik řádků výše.
Neboť k veřejnému kritizování PhDr. JANOŠÍKA došlo
       právě proto,
že po několik měsíců  n e o d p o v í d a l  na  doporučená psaní  a  vyhýbal
       se  rozhovorům i setkáním s lidmi, jejichž životní postoje  údajně ctí  ( AIM,  HUBÁLEK,
       JIRÁSEK, STRAUCH =  političtí vězni režimu KSČ). Ani teď, v zájmu osobního urovnání,
       včetně toho finančního, nadále dr. JANOŠÍK  nevolí  korektní  způsob  vztahů  s  těžce
        nemocným dr. JIRÁSKEM.      
 

Z Á V Ě R :          
Odpovědné  jednání, tedy i otevřenost a průkaznost, jsou zásadními východisky, také
pro současnou nápravu věcí společných. Ctitelům  humanity, stejně jako lidem sport-
ovně zaměřeným, není třeba rozvádět důležitost praktického uplatňování  mravních
imperativů,  včetně zásady
fair play.   Bohuslav HUBÁLEK.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Dopis byl odeslán elektronickou poštou adresátům = 30. června 2001, v 23:27 hodin.
2/ Další možné spojitosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

3/ Faksimile oponentního dopisu dr. JANOŠÍKA (261kB), i jeho článku v SN č.2 /
     2001, (270kB) jsou uvedeny jako samostatné pokračování ve zpravodajství
     DOKLAD 2001/ VI / 30.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx