Svatováclavské sousoší, Praha

                                                             
          Braňme se,
     nedejme škodit nám,
       ani budoucím!
MK ČR+ občané: média: odpovědnost= stimuly+postihy 24. VI. 2001
Politiku nedělají ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, nebo .....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Žádost ve věci veřejné                                                              Praha neděle 24. června 2001
Ministr  kultury  České republiky , pan Pavel  D O S T Á L

Věc: MK ČR, občané, odpovědnost, média =  stimuly  i  postihy  

Vážený pane ministře,
   nejméně  deset let  přetrvávají problémy,  jejichž  řešení  vyžaduje ministerskou podporu  
a záštitu. Uvádím však pouze tři klíčová témata:

1/ Rejstřík nápravy, jako stimul i průkazný doklad kvalitního zpravodajství ve sdělo-
    vacích prostředcích.Ty jsou totiž nejdůležitějším zdrojem pro kvalifikované rozhodování
     občanů. Nejenom jako voličů, ale také jako ekonomických spolutvůrců
národního produktu
    (vědci, podnikatelé, vedoucí i řadoví zaměstnanci).
Zatím jsou  tito lidé velice častým objek-
    tem rozličných zámlk a desinformací, ale i únavného přívalu balastních zpráv. Údajných,
    zhusta i velmi pozdě napravovaných. Nehledě na zbytečně zatěžovanou justici, kvůli
    stavovsky tolerované ledabylosti, nebo působení účelových praktik vlivových klanů.

    
    Návrh uzákonění rejstříku nápravy
 (obdoba povinné tiráže), jak jsem ho v paragrafovém
    znění faxoval 30. prosince 1997 Ministerstvu kultury ČR (MK ČR),
České tiskové kanceláři
   (ČTK), České televizi (ČT), Českému rozhlasu (ČRo), a stěžejním periodikům ČR.
 
    Dodnes však naráží nejenom na  úřední obezličky. Absurdně také na povznesenou  
    netečnost tzv. hlídacích psů demokracie, slovních propagátorů etických kodexů, transpa-
    rentností, a fair play
.

    Rejstřík nápravy však už dlouhodobě působí v USA, zejména v tamních stěžejních 
    tiskovinách, jak jsem dodatečně zjistil a argumentačně doložil u všech
oslovených činitelů.

    Bohužel, i Syndikát novinářů zaujal  úhybná a nepřístojná stanoviska. Navzdory 
    okázale hlásané úctě k seniorům,  úctě k obětem komunismu; k demokratickým principům
    USA. To s oblibou deklarovala zejména jeho do červnová syndička, paní Irena VÁLOVÁ. 
    Ale její skutky jsou jiné. 

2/ Politiku nedělají ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují, nebo se jimi toliko zaštitují,
   
pouze k sobeckému prospěchu. Závazně zveřejňované  údaje o osobách veřejného zájmu,
    nejen v běžných sdělovacích prostředcích, ale i v souhrnných sbornících, ujasní a umožní
    pluralitnější výběr možných kandidátů do funkcí, na všech úrovních našeho společenství.
   
   
Encyklopedie se záštitou i s koordinací a grantovou podporou ministra kultury
    
umožní vytvořit potřebné celostátní dílo, i v digitální podobě.

3/ Dětská pornografie, cynismus a neurvalost reklam i "uměleckých" výtvorů!    
    Považuji za svrchovaně nutné, aby MK ČR alespoň tiskovým prohlášením hodnotilo 
    a vhodným opatřením usměrnilo takové skandální akce, jako byly, nebo jsou. Třeba

    41. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve  Zlíně, koncem  května  2001.    
    Televizní reklama o natírání plotu, s  cynickým výrokem  k  přihlížející  mamince.

    Morbidní plakátová reklama na týdeník REFLEX,  se stylizací mladých lidí do pozice     
    mrtvol, pod průhledným plastovým zákrytem.
 

Z Á V Ě R:
    Dobré mravy jsou zákonným pojmem, vymahatelným zejména podle Občanského
    zákoníku, § 3 odst.1:

    "Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů  nesmí  bez  právního
     
důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými
      mravy.

     Vydávat operativní, i výhledově operativní rozhodnutí, jako stimul i postih, je smyslem
     dobré administrativy a politické práce.

Proto Vás prosím, abyste přihlédl k výše uvedeným skutečnostem a zaujal patřičné
stanovisko.
 Jsem kdykoli připraven k součinnosti, včetně podrobnější a průkazné
argumentace. Jako doklad souladu slov a skutků uvádím, že rejstřík nápravy jsem  
od počátku zavedl ve svém internetovém zpravodajství DOKLAD; už při jeho vzniku,
1. července 2000.

S pozdravem a s přáním úspěšné práce                          Bohuslav   H U B Á L E K (adresa).  
    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace :
1/ Uvedený dopis byl poslán elektronickou poštou v neděli 24. června 2001, 14:30hod.
2/ Další možné spojitosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do soboty 30. června 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx