Pravdy
 každému přejte!
LN = desinformace = zámlky = KORECKÝ + KRAUS ..... 23. VI. 2001
Lidové noviny mlčí o selháních poslance = nedopatření, nebo glorifikační záměr?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dopis ve věci veřejné                                                              Praha sobota 23. VI. 2001
Pan  Miroslav K O R E C K Ý,   redaktor  Lidových  novin
Poslanec PSP ČR   Ing. Michal  K R A U S  =  na  vědomí
Věc: Zámlky ve Vašem rozhovoru s poslancem M. KRAUSEM, dnešní LN.  

Vážený pane redaktore,

     neberu  poslanci KRAUSOVI jeho ekonomické znalosti.  Odbornost  je  však  pouze
dílčím, ne tím hlavním předpokladem pro práci  ústavního činitele.

     Stěžejním je odpovědnost, etický  přístup, k plnění svěřených povinností. Už proto, 
že nikdo nemůže znát a umět všechno.

     Zodpovědný člověk totiž v rámci poctivého jednání uvolní prostor pro zdatnějšího
znalce řešeného problému, a práci leda koordinuje a organizačně zastřešuje. I to je důležité.
         
    Odbornost je tudíž až na druhém místě, za svědomím, za morální zodpovědností. 
V tom spočívá skutečný smysl dělby práce a lidského soužití.

     Jenom ješitové chtějí být vším najednou: STALIN ideolog, vojevůdce, jazykovědec,
     vědec, praporečník míru, nositel i mezinárodních vyznamenání ( byť ne vysokoškolských
     predikátů). V netotalitní zemi, s řádně fungujícími sdělovacími prostředky, by tedy nemělo
     docházet
k deformacím veřejného mínění a k nekritické tvorbě polopravd a zámlk. 

     Proto je důležité, aby zejména novináři celostátních sdělovacích prostředků 
     kvalifikovaně informovali,případná pochybení co nejdříve napravili a vícekrát neopakovali 
     =   konkrétně  v rozhovoru s  Ing. M. KRAUSEM jste pominul:

1/  Jako poslanec ČNR hlasoval 28. III.1 989 pro zostření tzv.pendrekového zákona.
2/  Jako poslanec PSP ČR místo hlasování o lihu, daních, lítal 25. III. 1999 balonem  
     kolem Sněžky.

3/   Co tomu říkají zranění či zmrzačení účastníci demonstrací?
4/   Co tomu říkají plátci daní = občané = voliči?

      Výše uvedené skutečnosti žádný z celostátních sdělovacích prostředků nebere v úvahu
 a jsou vytrvale tabuizovány  =  ať už při výročích komunistických represálií, při kandidatuře 
do PSP ČR, do Senátu, při častých angažmá v České televizi. Nadarmo jsem na ně pouka-
zoval jak v internetovém zpravodajství DOKLAD loňského roku, stejně jako v náhodných rozho-
vorech s poslancem M. KRAUSEM.


     V této zemi je deset milionů obyvatel. Mají nárok na poctivé jednání,
na   maximum  
dobrých  jistot,   abychom  mohli  žít  ve  spořádaném
společenství   lidí   dobré   vůle .

JINAK .... , 
                  ALE  TO  UŽ  TU  VE  VŠELIJAKÝCH PODOBÁCH  BYLO  !
  S pozdravem a s přáním lepších dní Bohuslav HUBÁLEK (adresa). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Dopis byl odeslán elektronickou poštou adresátovi. Současně také na vědomí poslanci
     Ing. Michalu KRAUSOVI = 23. června 2001, v 18: 11 hodin.
2/ Další možné spojitosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

3/ Není to ojedinělý případ, kdy sdělovací prostředky pomíjejí nepříznivá, leč závažná
     fakta o momentálně tabuizovaných osobách ( viz podle rejstříku např. Jan Kalvoda,
    Jan Ruml, atp. ).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí 25. června 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx