19. VI. 2001
  In memoriam
 III. odboj a oběti
   režimu KSČ.
Pietní místo III. odboje,
Praha, Václavské nám.
 
KPV ČR + politikaření : satisfakce : HUBÁLEK  
Častý rozpor slov a skutků nezachrání odhalování pamětních desek!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dopis  ve  věci veřejné                                                                 Praha úterý 19. VI. 2001
( D O P O R U Č E N Ě )  

Vážený pane předsedo,
žádám Vás, aby Předsednictvo Konfederace politických vězňů ČR ( KPV ČR ) napravilo své 
prohlášení ze dne 20. září 1994 v té části, která se týká práce tehdejšího Střediska pro doku-
mentaci protiprávností komunistického režimu.

Aniž bych tehdy byl vyzván k účasti a ke zdůvodnění, proč není možné právně stíhat už
nežijící exponenty komunistického režimu, nebo podat důvodné trestní
oznámení =  např. když
chybějí důkazní listiny, nebo svědci, nebo to nedovolují  existující  zákony ( vliv amnestií, pro-
mlčecí lhůty  ) =  přesto jsem byl v prohlášení demagogicky obviněn, že hlásání takových
názorů  " ... je ke škodě celé společnosti a plně se kryje se záměrem dosáhnout beztrestnosti
všech zločinů spáchaných u nás v letech nesvobody režimem a jeho spolupracovníky. ... " .

Ačkoli tehdejší ředitel Úřadu dokumentace a vyšetřování činnosti StB ( = ÚDV ), JUDr.
Ing. Lubomír BLAŽEK , vyslovil v téže době = 21. září 1994 = shodnou úvahu,
na první 
a druhé stránce Českého deníku, nikdo z " bratří " neprotestoval, ani ho neskandalizo-
val, za  totožný právní názor:

      

   Spojení našeho úřadu se střediskem ....
   
  Dokončení ze strany 1 .....
    
Co vám nyní nejvíce ztěžuje práci?
 
Na prvém místě je to velký časový odstup, kdy pachatelé nejhorších zločinů již nežijí.
   Tyto případy nelze samozřejmě stíhat ...... Nemožné je také stíhání žijících pachatelů 
   v případě, kdy jejich trestné činy již byly stíhány minulým režimem (např. vražda  ing.
   Konečného Pichem Tůmou ......  

Političtí vězni rovněž nevzali v úvahu faxovou zprávu,  v níž jsem už 15. září 1994 
oznamoval a zdůvodňoval koaličním poslaneckým klubům Parlamentu ČR, ale
i vedení KPV ČR
a České tiskové kanceláři (ČTK),  že jsem zjistil  věcnou chybu v zákoně č.198/1993 Sb.  
o  protiprávnosti  komunistického  režimu a o odporu proti němu.


Spravedlivější promlčecí lhůty politicky motivovaných trestných činů
, spáchaných expo-
nenty režimu KSČ, tak mohly být uzákoněny Sněmovnou už v roce 1995, na základě opravné-
ho projednávání zákona č.198/1993 Sb.


Nikdo však na závažnou informaci nereagoval
. Zato na stránkách celostátních tiskovin
dostala prostor mentorsky zlobná demagogie, signovaná prvním místopředsedou  KPV ČR,  
Ing. Mirko ŠŤASTNÝM.

Také úspěšně vedený soudní spor v roce 1997  s MV ČR o zveřejnění odchodného StB
(utajoval ministr Jan RUML ! ), sdílel podobnou kletbu. Tradičně už ze strany průkazně informo-
vaných médií. Zejména však od ČTK a složek KPV ČR =  netečnost, nepodpora, pomluvy.

Komu tedy nejde o odpovědné vypořádání s komunistickou minulostí?  Jakému druhu
politických vězňů politicky stačí tykání se senátorem Janem RUMLEM. A občasné ekonomické
almužny?
Proč krátkozrace prodávají jedinečnost politických vězňů za mísu čočovice?

Z Á V Ě R :
Hlásáte vysoké mravní hodnoty a potřebu odčinění křivd minulosti. Přitom ale sami
pokračujete ve křivdách současných. I vůči společenskému kreditu všech politických vězňů. Neboť měříte podivným metrem.
Bohužel, příkladů  je nemálo ( L. BLAŽEK, Jan RUML .... ).

Pokud nevyvodíte  odpovídající závěry, 
o které jsem vás nesčíslněkrát žádal, nemíním
se už spoléhat na konejšivé náznaky, a nadále se doprošovat
pravdy a zadostiučinění.

Pak ale také, na základě projednané dohody se sourozenci, nemíníme nadále trpět,
aby takto jednající  funkcionáři se   l i c o m ě r n ě  dovolávali odkazu popravených a perse-
kuovaných odbojářů. Ke dni 18. července 2001, k výročí tatínkovy popravy, přikročím k demon-
strativní akci,  p o k u d  KPV ČR  do té doby  nezveřejní požadovanou
nápravu ve výše kritizo- vaných skutečnostech.

      S pozdravem a s přáním lepších dní                                                                                                   Bohuslav  H U B Á L E K                                                                           www.volny.cz/doklad-hubalek                                                                        190 00  PRAHA 9  Českolipská 19.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Text dopisu ve věci veřejné byl 19. června 2001 odeslán doporučeně adresátovi a také
     zainteresované pobočce KPV ČR v Žatci.
Není v něm dílčí přepis kopie z Českého
    deníku. Dopisová kopie byla čitelnější. Internetové provedení vyžadovalo tuto dodateč-
     nou úpravu.

2/ Další možné spojitosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 24. června 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx