Nejlepší úctou
   obětem  komunismu
     je poctivá služba
   Pietní místo III. odboje,
   Praha, Václavské nám.
             dnešku.
ŽÁČEK : ÚDV : prohřešky : Inspekce MV ............................................ 16. VI. 2001
Zjednejme pořádek i v tabuizovaných záležitostech dneška.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dopis ve věci veřejné                                                                        Praha sobota 16. VI. 2001
  
Mgr.  Pavel  Ž Á Č E K, člen  Rady  České televize

Věc: Nejlepší vypořádání se zlem komunismu je poctivá služba dnešku  

Vážený pane magistře,
    níže uvedený opis včerejší žádosti k Inspekci ministra vnitra ČR se týká období, kdy jste působil
     v  Úřadě dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu  (ÚDV),  jako vedoucí dokumentace 
    a náměstek  ředitelů  ÚDV.

    Považuji za potřebné, v zájmu pravdivého a lepšího dneška, abyste zaujal  patřičný přístup 
    k  doličné době = abyste nejenom osvětlil tehdejší situace, ale pojmenoval chyby i jejich původce,
    a v případě svém pak vyvodil vstřícné závěry.

    Přispělo by to nejenom k čestné politické praxi, ale i k Vaší práci v Ústavu pro soudobé dějiny
    Akademie věd ČR, jakož i k nenapadnutelnosti Vašeho kreditu člena 
Rady České televize.
    Máte otevřený publikační prostor takřka ve všech sdělovacích prostředcích, někde jste
    i spolupracovníkem redakcí. Tak nepřímo i přímo ovlivňujete veřejné mínění, 
navíc při  doložitelně
    existujících omezeních pro stanoviska P.N.G. (personae non gratae), aktivních  odpůrců režimu
    KSČ a nepřístojností dneška.

    Proto souběžně dávám celý dopis na vědomí, a  k možnému rozpracování, zainteresovaným
    složkám.  Racionálně  však jenom těm, které  přinejmenším alespoň komunikují, byť  si  jsou 
    vědomy své mediální síly. Navíc pak ještě  ctí  základní  prvky vyhlašovaných zásad  pro dobré
    mezilidské  vztahy.

    Text tedy neposílám  do Lidových novin, Mladé fronty DNES a deníku PRÁVO, atp., kde sice
    reflektují zločiny režimu KSČ, ale jen podle diskriminačně specifického výběru autorů.

    Totéž se týká České tiskové kanceláře (ČTK), zaštítěné usnesením Ústavního soudu ČR. Kvůli
    tomu nyní žaluji Českou republiku u Evropského soudu pro lidská práva ve  Štrasburku.

    Díky kladům  globalizace mohu celkem  úspěšně obcházet zmíněnou " sametovou " blokádu. 

Od 1. července 2000 vydávám DOKLAD = internetové zpravodajství, kde uvádím jinde opomíjené
nebo potlačované informace  ( ne však 
sebezviditelňovačské řeči psavců o tom, co asi T.G.M. 
myslel svými výroky, atp.). Alespoň takto poskytuji  průkazný obraz doby. Jak širší hrstce spolu-
občanů, tak i budoucím zájemcům a badatelům .

            S pozdravem a s přáním lepších dní                     Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                     www.volny.cz/doklad-hubalek  
                                                                                 190 00 PRAHA 9  Českolipská 19.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Žádost ve věci veřejné                                                                         Praha pátek 15.VI. 2001
Inspekci   ministra   vnitra   České   republiky

Věc: Nezákonné čerpání mzdy a požitků v ÚDV, před rokem 1999
     Po opětovném jednání s právním odborem MV ČR jsem zjistil, že k podání soudní žaloby kvůli
čerpání nepříslušejících mezd a požitků = nejméně u dvou bývalých
zaměstnanců Úřadu dokumen- 
tace a vyšetřování zločinů komunismu = před nástupem současného ředitele ÚDV, je třeba abyste
právnímu odboru MV ČR poskytli :
 
a /  osobní údaje podezřelých
b /  vyčíslení vzniklé škody
c /  související dokumentaci

Oba důvodně podezřelí byli v řídících funkcích, takže z jejich výkonu museli vědět  o  protiprávnosti 
svého počínání, navíc pak v úřadě se silně etickou náplní práce. O to víc je třeba věc objasnit, a případ-
ně státu navrátit nejméně stotisícové částky,
neoprávněně získané. Nehledě na morální dopad pro sou-
časnou i perspektivní tvorbu právního povědomí, proti zneužívání státotvorně populistických frází k so-
beckému kořistění.

     Současně vás žádám o průběžné informace, s ohledem na jejich zveřejnění.        
     S pozdravem a s přáním úspěšné práce     Bohuslav HUBÁLEK  (adresa).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Doplňující informace:
1/
Úplný text byl odeslán elektronickou poštou Mgr. ŽÁČKOVI do Rady ČT, v sobotu
     16. června 2001, v 19:13 hodin.
Souběžně také na adresy: ÚDV, PAROGLAS = měsíčník
       pro kulturu a politiku, Rádio
Svobodná Evropa, Český rozhlas, ČT = ředitel zpravodajství
       Ing. Zbyněk HONYS (po chybě v adrese ČT odesláno znovu, ve 23:28 hod.).

2/ S uvedenou problematikou souvisí zpravodajství DOKLAD 2001/III/4 + 2001/IV/01.
     Další možné spojitosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, na titulní stránce.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do úterý 19. června 2001 .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx