Pravdy 
 každému přejte!
ČT+ RAKUŠANOVÁ : korupce= manipulace= protest ... 13. VI. 2001
Pořad "Chapadla korupce" je dalším důkazem o manipulování svobodou projevu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stížnost ve věci veřejné                                                    Praha středa 13. června 2001
Česká  televize,  pan  Jiří  B A L V Í N,  generální  ředitel
Věc : Chapadla korupce, ČT 1 = 6.+ 7. VI. 2001 = klamání veřejnosti  

Vážený pane generální řediteli,

vlivem, rozhodně ne díky, odvysílaného pořadu Chapadla korupce, půjde běžný divák
k parla-
mentním volbám roku 2002 s kamarádsky navoněnou představou o jedině správných repre-
zentantech vůle lidu.

Síla nejmocnějšího sdělovacího prostředku a manipulovaných informací takto neslou-
ží k objasnění, k vysvětlení a k případné omluvě, i ke zprávě o napravení vzniklých prohřešků.

Paní Lída RAKUŠANOVÁ, jako autorka zmíněného tvarování veřejnosti, hrubě zanedbala
soudně nevyvrácená fakta velice závažného významu. Ať už tak činí z jakéhokoli důvodu,
je nutné její vysvětlení, nejlépe na obrazovce ČT.

     Copak stáž v Lomonosově univerzitě, za tuhé  "normalizace", není žurnalistická 
     zajímavost vos? Navíc opakovaně zveřejněná, s odstupem dvou roků.Totéž platí o 50% 
     neúčasti RNDr. Martina Bursíka při hlasování, v dobrovolně přijaté funkci pražského
     zastupitele.

     Adresná  sdělení by měla užitnější vypovídací hodnotu, více než líbivá slova jmeno-
     vaných aktérů. Místo toho však pronášeli obecné úvahy o transparentnosti, odpovědnosti,
     atp.

Proto zde předkládám alespoň  některá pozoruhodná a průkazná fakta, když jako P.N.G. 
(persona non grata ) nemám možnost veřejné oponentury, v rovnocenném zařazení do podob-
ných pořadů:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

BURSÍK Martin, RNDr. (1959), podle deníku BLESK z 29. května 2001, str.3 = Některé
zastupitele město nezajímá
... jednoznačně nejhorším je Martin BURSÍK (KDU-ČSL) ... =
účast pouze při  50%  hlasování .....
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = CEPL Vojtěch, doc. JUDr., CSc. (1938), podle encyklopedie
KDO JE KDO V ČESKÉ REPUBLICE 91/92
KDO JE KDO V ČESKÉ REPUBLICE 94/95

zaměstnání =
1961-1964 právník v Transaktě
1964 as., odb.as., docent PF UK
studium
1967-1969 postgrad.studium univ. Oxford a přednášk.pobyt na univ. v Michiganu, USA
1976 stud. pobyt na Lomonosov. univ. Moskva 
1993 hostující prof. University of San Francisco  

CEPL Vojtěch , prof. JUDr. (1938)  = podle encyklopedie 
KDO JE KDO 
V  ČESKÉ REPUBLICE NA PŘELOMU 20.STOLETÍ (!):
zaměstnání =
1964-1989 asistent Práv. fak. UK
1990-1993 docent, ved.kat.PF UK 
1994 profesor a člen vědecké rady PF UK 1993 soudce Ústavního soudu ČR 
studium =
1967-1969 Oxford a Ann Arbor-Michiganská univerzita
1992 University of San Francisco = hostující profesor
1993 Univ. of Chicago = hostující profesor
1994 Georgetown Univ.Washington = hostující profesor
1995 Georgia Univ. Athens
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jiří STRÁNSKÝ , předseda Českého PEN klubu, v internetovém zpravodajství DOKLAD  2000/XII/21 + 2001/VI/11  =
další z těch, kteří uhýbají v objasnění diskutovatelných úseků svého života. Zato ušlechtile moralizuje při mnoha příležitostech, poskytovaných zejména v publicistických pořadech a ve zpravodajstvích České televize. Aniž by poctivě hleděl k vlastnímu jádru. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Bohužel jsou i další okázalé osoby veřejného zájmu,  které dosud nosí naše politická scéna.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
S pozdravem a přáním lepších dní : Bohuslav HUBÁLEK (adresa).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Doplňující informace:                                                                                         1/Dopis byl odeslán elektronickou poštou adresátovi. Na vědomí současně také Radě
ČT, Rádiu Svobodná Evropa a Českému PEN klubu;  13. června 2001, v 8:09 hodin. Oprava chybně uvedeného měsíce května všem rozeslána opět e-mailem, v 9:22 hodin.
2/ V přepisu údajů z encyklopedií KDO JE KDO byly tučným písmem a podtržením zdůrazněny některé kontroverzní skutečnosti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 17. června 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx