III. odboj a odpor vůči 
          režimu KSČ.
   

                  
                  
Životopisná fakta:
               rozdílní benzinoví čerpadláři
 
Ing. Radomír Hubálek - spisovatel Jiří Stránský.
   Pietní místo III. odboje,
   Praha, Václavské nám.
 
Etika - KSČ : benzin = poctivost / kriminalizace                 11. VI. 2001
StB a čerpadláři benzinu = Radomír  HUBÁLEK - Jiří  STRÁNSKÝ.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1/ Ing. Radomír HUBÁLEK.
Vilém HEJL o něm píše na straně 227, v knize  Zpráva o organizovaném násilí; kterou
vydalo Univerzum Praha 1990:
.... čin tak jedinečný, jako byl dopis dělníka Hubálka ze Zubří presidentovi Husákovi,
    v němž se Hubálek nabízel, že půjde odpykat trest za nemocnou novinářku Otku
    Bednářovou,  odsouzenou na podzim 1979  v procesu se členy  Výboru na obranu
     nespravedlivě stíhaných.
........ čin tak jedinečný, jako byl dopis dělníka Hubálka 
     ze Zubří presidentovi Husákovi, v němž se Hubálek nabízel, že půjde odpykat trest
     za nemocnou novinářku Otku Bednářovou, odsouzenou na podzim 1979 v procesu
     se členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
.... 

Ing. Radomír HUBÁLEK následně upřesňuje, v tomto smyslu:
Státní bezpečnost/ StB  jej sledovala už od začátku normalizace, za projevovaný nesouhlas 
s okupací  Československa  armádami Varšavské smlouvy. Sledování trvalo až do listopadu
1989; navíc také za jeho dopis prezidentu Husákovi. Ale i v " normalizačních " podmínkách
nebylo pro StB dost dobře možné, aby Radomíra Hubálka kriminalizovala = když nebyl ani
sebemenší náznak kriminality hospodářské, nebo jiné. Převedení vysokoškolského chemika
do dělnické profese nedokázalo otřást a narušit životní zásady hluboce věřícího člověka.
Kriminálně neuspělo ani taktické přeřazení jako čerpadláře u benzinové stanice uvnitř
podniku. 
Jak  před  zhroucením  režimu  KSČ, tak  i  potom,  dělník Radomír Hubálek pracoval 
svědomitě a poctivě. Nepodlehl vábení " bokem " získaných peněz a nezavdal příčinu ke své
skandalizaci.  Natož ke své kriminalizaci.
Ve volbách do zákonodárných sborů v roce 1990 ho postavilo Občanské fórum ( OF )
na šestnácté nezvolitelné místo Severomoravského kraje. Zvolen  nebyl a nadále pracoval
jako dělník, odmítaje vedoucí místa, na úkor lidí, které znal, a vůči kterým  neměl  závažné
výhrady.
Po zpřístupnění svazků StB zjistil, že byl veden jako NO 3;  nepřátelská osoba  třetího
stupně.
V roce 1999 se ucházel o řadové místo ve státní službě. Byl odmítnut. Tento vzdělaný
ekumenista a životními zkouškami osvědčený občan se neoficiálně dověděl,  že jeho mravní
zásady by mohly vadit výkonu bezpečnostní služby ! Proto až do předčasného starobního
důchodu pracoval jako pomocný dělník
v truhlárně .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2/ Spisovatel Jiří  STRÁNSKÝ,
předseda Českého PEN klubu častokrát tvrdí, že kvůli jeho postojům vůči komunistic-
kému režimu StB kriminalizovala jeho práci u pražské benzinové pumpy, aby ho podruhé
uvěznila .

Dosud však věcně neodpověděl na písemnou výzvu, aby mimo jiné upřesnil, jaká proti-
komunistická činnost vedla StB k jeho opětovnému odsouzení a uvěznění.
Místo populistických projevů do rozličných sdělovacích prostředků, např. včetně
veřejné odpovědi byť na anonymní dopis (v deníku Slovo, 20. IV. 2001), není schopen
neskrývaně vysvětlit podstatnou událost svého života, aby prokázal lichost možných výhrad.
Zato ve své formální odpovědi nešetří povzneseným kamarádstvím, projevujícím se i nesmy- 
slným, leč módním osočením z xenofobie.
Množstvím zastírajících slov Jiří STRÁNSKÝ tak uhýbá jádru věci, důležitému pro
skutečný  morální  profil  angažující se osoby veřejného zájmu 
=  hodnověrnému
předkládání všeobecně ověřitelných faktů  o  souladu slov a skutků:

                                              29.12.2000

Milý Slávku , děkuji za vzkaz.
James Joyce kdysi dávno řekl: "střezte se
všech strážců Svatého Grálu. "

V base jsem Tě měl rád pro Tvůj nadhled,
daný děsnou zkušeností z otcovy smrti.

Dovedls rozdat úsměv, kdy někdy bylo
k pláči.

Teď jsi - nevím proč - jedním ze "strážců".
Pohybujících se na pomezí xenofobie a nenávisti ke všem , kdo jsou ..... (?).

Je mi Tě líto . Jirka Stránský

==========================================================================================
Doplňující informace:
1 / Případné související údaje o pojednávaných osobách je možné vyhledat podle příjmení, 
      po otevření příslušného abecedního rejstříku na úvodní stránce.

2 / Ing. Radomíra HUBÁLKA jsem osobně poznal až na podzim roku 1998, při setkání lidí,
       vyznávajících křesťanské životními principy.  Mimo  názorové  porozumění jsme  zjistili,
      že  nejsme v příbuzenském vztahu, ani na úrovni prarodičů.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do čtvrtka 14. června 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx