USA+ etika+ Kodex = administrativa : ČR = praxe! ............     10. VI. 2001 
Etický  Kodex  USA  =  výzva  a  vzor  =  proti tunelování mezilidských vztahů! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                 Překlad Etického kodexu pro státní službu v USA:
 Internetový originál Kodexu, poskytnutý Knihovnou USA v Praze: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Doplňující informace:   

1/  Začátkem letošního května jsem požádal v  kanceláři odboru informatiky Poslanecké sněmovny Parlamentu  ČR o kopii Etického kodexu USA, jehož text měli na nástěnce, 
ale jenom v české verzi. Podle údajů v záhlaví jsem marně hledal jeho originál v internetu. Bezvýsledně jsem  žádal e-mailem o specifikaci ( datum vydání ) paní , která český překlad do kanceláře poskytla. Chtěl jsem mít jasno, že nejde o parafrázi někdejšího "zármutku Ježíše Krista nad mzdou dělníků v domě tomto".  Takový citát, šířený   v době nesvo-
body,  byl  doložen sice odkazem na místo v Bibli , ale nepravdivě. Nic takového, pod 
uvedenými čísly kapitol, neexistovalo. Aktuální  a zajímavý pseudoargument pak mohl půso-
bit  desorientačně na většinu lidí;  v případě seriózních rozhovorů a jednání .     

2/  Hledání  originálu ve  zdrojích amerického Kongresu se  věnovali v pražské Knihovně
USA od 10.května. Teprve až začátkem června získali žádaný originál, z archivu poloviny
20.století. Díky jejich pečlivému a vstřícnému přístupu je tedy naprosto průkazná existence tohoto humanistického, všelidsky užitečného dokumentu. Vždyť při dosazení náboženské terminologie je první bod Kodexu shodný s prvním přikázáním historicky osvědče-
ného Desatera.   

3/ Proto ani neznalost Etického kodexu USA  by neměla být důvodem diskriminací 
v ČR. Zejména vůči  aktivním odpůrcům režimu KSČ. Mezi ně patří Ing. Radomír Hubálek,
nepřijatý do státní služby po listopadu 1989;  zřejmě  pro věrnost nejvyšším principům
mravním. Právě jeho životní osud mě inspiroval k vytrvalému hledání průkazného zdroje. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více však v dalším samostatném příspěvku  zpravodajství DOKLAD.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx