Pravdy 
  každému přejte!
KSČM = HALÓ noviny = desinformace + agitace ............... 06. VI. 2001
Redaktorka ŠKORPILOVÁ píše v deníku KSČM, bez ohledu na dějinná poučení.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dopis ve věci veřejné                                                         Praha středa  6. června 2001  
HALÓ noviny , redaktorka  RSDr. Hana  Š K O R P I L O V Á
Věc: Zítra vstanu a koupím si pistoli =  HALÓ noviny  6.VI.2001  

Vážená paní redaktorko,

   už kolikrát jsem se chystal na písemnou reakci k Vašim komentářům. Tak, jako to dělám
i vůči jiným zkreslujícím sdělením, v rozličně zaměřených médiích.

   Propagačním působením, často na úkor skutečné služby desetimilionovému společenství 
(v moři šestimiliardového světa), leckdy pěstují  samoúčelnou  rétoriku.
Věcně to znamená 
časovou ztrátu pro lidi, vytížené prací a existenčními starostmi.
   
   V závěru svého komentáře píšete: .... Nesouhlasím  s  diktaturou  polistopadové  moci, 
ať  ji nazveme jakkoli ...
  a  proti  ní  si údajně  hodláte  zakoupit pistoli.

   O jaké diktatuře mluvíte? Škoda, že 50. léta pamatujete jako dospívající děvče. Už tedy 
nereflektujete takové podružnosti, jako byly povinné zápisy do domovní knihy,
i při  pouhém 
přenocování u  nejbližších  příbuzných.

   Žádné tehdejší noviny by neotiskly obdobné kritiky režimu KSČ, jako o dnešku přinášejí 
  HALÓ noviny, NAŠE PRAVDA, Nové Bruntálsko, ale i Špígl.
      Za letáky s kritickou tématikou se pak udělovaly dlouholeté tresty v táborech otrocké
práce, nebo v pevných věznicích. Ale až po fyzickém i psychickém násilí ve vyšetřovací
vazbě StB, a po soudních rozsudcích, které nadiktovaly orgány KSČ
(PÍKA, HORÁKOVÁ,
ale i  SLÁNSKÝ).

   Po čtyřicet roků režim KSČ skládal hold obětem stávek a demonstrací, v předválečném
Československu. Dodnes však neexistuje souhrnná práce, věnovaná všem těmto lidem.
Sloužili toliko ke zviditeňovačským řečem a hmotným prebendám rozličných agitpropčíků. 
Dosti podobná je současná "úcta" k politickým vězňům režimu KSČ.

   Všechna fakta minulosti, bez ohledu na své rozměry, dávají jasně na srozuměnou, že poru-
šování principů humanity vede do nesvobody a k tragédiím. I pro většinu svých strůjců.
   Chceme - li  jednat moudře =  lidsky =  ctěme  pravidla  dobra.  Nedělejme jiným,
co nechceme aby činili nám.

     Proto jsem jako poslanec FS ČSFR nejenom nešel natírat smíchovský tank, ale kolegům
tuto akci rozmlouval, jako nedůstojnou k památce padlých.  Přitom však  od  listopadu 1989 
jsem žádal  zákaz KSČ, pokud  se důrazně neodpoutá od své krvavé minulosti  ( PÍKA,
HORÁKOVÁ, SLÁNSKÝ).

   Proto také důrazně vystupuji proti nedostatkům a populistickým  chybám  v Konfederaci
politických vězňů ČR (KPV ČR), i za  cenu "bratrských" pomluv a diskriminací  =  například
blokace příspěvků v periodikách KPV ČR.  Naštěstí je internet,
a schopnost pracovat.  
Ale i tak, všechny současné nepřízně a nedostatky nás neopravňují říkat, že žije-
me v diktatuře.
 Záleží na  poctivém  jednání každého  z nás ,  jak dlouho to bude
pouze NETOTALITNÍ  stát , místo optimální  demokracie.

      S pozdravem a s přáním lepších dní                    Bohuslav  H U B Á L E K. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text byl odeslán elektronickou poštou 6.VI. 2001, v 19:13 a 20:55 hod.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí 11. června 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx