= A K T U A L I T A =
   Poslanecká sněmovna
      České republiky.
   Přes "hlídací psy demokracie" 
    unikají  statisíce  z  rozpočtu 
    Poslanecké sněmovny ČR!
Hospodárněji, s elektronickou kartou!    
PSP ČR= hospodárnost= úspory : média= neochota ........... 30. V. 2001
Elektronické karty už přinášejí úspory do rozpočtu PSP ČR , média dosud ne!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Žádost ve věci veřejné                                                              Praha středa 30. V. 2001  Komise  pro práci  Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Věc: Hospodárnost  služeb  v  PSP ČR  a  sdělovací prostředky  = žádost  
Základní  informace:
   Kancelář PSP ČR od 30. března letošního roku změnila dosud vžitou a zděděnou praxi  
z doby před listopadem 1989. Zamezením soukromých telefonátů na účet Sněmovny, ze čtyř
kuloárových linek, docílila úsporu Kč 14.020/měsíc. O výchozím počinu Kanceláře PSP ČR
jsem 5.dubna uvědomil doporučenými dopisy šéfredaktory deníků Lidové noviny, Mladá fronta
DNES a PRÁVO. Současně jsem je vyzval
k vyjádření. Do dnešního dne však bez jakékoli
odezvy . Ani přímo od nich , ani  zpravodajskou glosou o podstatné a nepřehlédnutelné
skutečnosti, v nejfrekventovanějším místě Poslanecké sněmovny. Související informace jsou
také zveřejněny v internetovém zpravodajství DOKLAD, 
4. dubna a 16. května 2001 v tomto
webu.
 
Ž á d o s t:
Navrhuji a žádám, abyste zvážili a rozhodli, jak a kdy začnou sdělovací prostředky, či jedno-
tliví žurnalisté, platit:

1/ Za poskytování místností , telefonů a faxů , v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR .
2/ Akreditační poplatek, který by alespoň částečně kompenzoval kvalitní služby, poskytova- 
    né tiskovým odborem PSP ČR.

3/ Stanovit paušální poplatek, opravňující užívání xeroxů a počítačů ( internetu ) v Knihovně
 
   PSP ČR.   
Z d ů v o d n ě n í:
    Z hlediska spravedlivého přístupu je třeba brát v úvahu, že = 
A/ Kancelář PSP ČR zatím vybírá nájemné toliko od podniků , jejichž provozovny jsou
     v komplexu obhospodařovaných budov; např. Oděvní průmysl Prostějov, knihkupectví  ... .
B/ Kancelář PSP ČR proúčtovává pouze jmenovaným nájemcům jejich telefonáty, elektřinu....
C/ Akreditovaní žurnalisté jsou povětšině zaměstnanci soukromých, výdělečných organizací.
     Ať už zahraničních, nebo domácích. Ostatní, což se týká i mě, rovněž jsme povinni ctít
     obecná pravidla a způsoby jednání. Pokud se chceme poctivě podílet na tvorbě  právního
     státu a všeobecného právního povědomí.  
 
Z  á  v  ě  r  :
   Konkrétně uvedená netečnost našich sdělovacích prostředků , respektive jejich šéfů , naznačuje nejspíš značnou nelibost a neochotu,  bohužel  zatím  plně   odpovídající   dosti   častému   porušování  zásad novinářské   etiky a   profesionality ,  na  úkor  věcí společných.      Pokud by jejich negativní postoje měly vyústit v lobbystické hrozby vůči politickým  představitelům  =  mediální diskriminací  nebo  úplnou blokádou ,  v rámci   volnosti "  svobodného  tisku  "  = upozorňuji na  nezrušenou z á k o n n o u  povinnost  veřejnoprávních  sdělovacích prostředků  = Český rozhlas , Česká  televize,  včetně  agenturní   České tiskové kanceláře   =  poskytovat    objektivní    a     všestranné     informace     pro     svobodné   vytváření   názorů .
    S pozdravem a s přáním lepších dnů         Bohuslav HUBÁLEK = Praha 9  Českolipská 19
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
Výše uvedená žádost byla odeslána elektronickou poštou ve středu 30. května 2001, 20:23
hod.

   Další zpravodajství hodlám zveřejnit ve čtvrtek 31. května 2001.