In memoriam
              III. odboj,     
         odpůrci a oběti 
          režimu KSČ.
   Pietní místo III. odboje,
   Praha, Václavské nám.
 
KSČ=vězňové=Jáchymov= pieta+ČT= zneužití= RUML  27. V. 2001
Protest do ČT ohledně zneužívání památky obětí komunismu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Protest ve věci veřejné ....................................................... Praha  neděle   27. V. 2001  
Česká televize, ředitel zpravodajství  Ing. Zbyněk H O N Y S
Věc: Zavádějící způsob zpravodajství ČT z akce Jáchymovské peklo, 26. V. 2001  

Vážený pane řediteli,
    bohužel se opět naplnilo, co jsem kriticky předjímal, aniž by však byl brán zřetel na věcně
důvodná a oprávněná stanoviska. Bohužel, i dříve
jsem podobně narážel na nevstřícnost a
pomluvy = když jsem vystupoval
s promyšlenými návrhy, např. jako poslanec FS ČSFR:   

A/ Snížit stav federální armády ze 180.000 na  60.000 = při vytvoření zaměstnaneckých 
     a sociálních opatření ( převod k policii, atp.). Tehdy mě za to
silně kritizoval sám ministr
     obrany, armádní generál Ing. Miroslav VACEK. Dnešní odborně stanovená kvóta 40.000
     jasně vypovídá jak o kvalifikovanosti
,
tak o smyslu pro odpovědné a věcné plnění
     povinností, zejména těch ústavních. 
  

B/ Mimořádná daň pro výrobce těžko recyklovatelných obalů, kterou jsem navrhoval do
    zákona o odpadech neuspělaopět přičiněním mediálně
protěžovaných " kolegů ", 
   
vždy okázale deklarujících převznešené zásady.


C/ Mohl bych uvést celou řadu svých dalších provinění proti sametovému tunelářství.
  
Snad mezi největší provinění patří skutečnost, že na mě nejsou ( a ani být nemohou )
  
kompromitující materiály. Jsem tudíž " nezvladatelný " = nevydíratelný = v běžném životě,
   i v politice. 

   Jsem si vědom, že nynější řídící funkci zastáváte krátkou dobu. Předpokládám tedy,
že i  zpravodajské selhání z Jáchymovského pekla spočívá v zabydlených názorových a ne-
etických přístupech některých dlouhodobějších zaměstnanců České televize. Především ti by
měli vědět a znát. Proto, že modelují smýšlení široké veřejnosti. Proto podávám následující 
 
PROTEST :
 Předvčerejšími e-maily = 25.V.2001 = Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání , Českému rozhlasu a České televizi, jsem upozornil na neobjektivnost a nevyváženost
ve všech veřejnoprávních sdělovacích prostředcích = navíc doprovázených tlumením,
až potlačením "nežádoucích" informací.  Za  jednu  ze  závažných  příčin  pokládám
protěžování  " kamarádů  vlivových  kamarádů. "

   Konkrétně jsem předem varoval před populismem senátora Jana RUMLA, kdy  nej-
menší roli hraje  jeho  bivakování  ve  velíně  České televize,  při protestních akcích,
vydávaných za stávku na obranu svobody slova, dokonce i  od těch, kteří tuto svobo-
du sami účelově po léta deformují.

   Jako vícenásobný politický vězeň režimu KSČ a syn popraveného odbojáře, pana
Bohuslava HUBÁLKA, důrazně protestuji proti tomu, aby Česká televize dávala výluč-
ný prostor obzvláště populistickým sebezviditelňovačům.
To se vztahuje i na dneš-
ní zpravodajství ČT z akce
Jáchymovské peklo. Jmenovitě na vystoupení nynějšího
senátora, pana Jana RUMLA.

DŮVOD:
Například  teprve až úspěšně vedeným soudním sporem v roce 1997 jsem přiměl 
ministra 
Jana RUMLA, aby odtajnil UTAJOVANÝ seznam UTAJOVANÝCH skutečností
MV ČR !
   Včetně úhrnné částky odchodného příslušníků StB.  Což ministr Jan RUML
do té doby  houževnatě  tajil!  Proč  asi ?   Aby  se " klaněl " politickým vězňům ... , nebo?

ZÁVĚR:
Proto mě vrcholně pobuřuje, když se právě takovýto činitel dovolává památky popra-
vených odbojářů. Pokud nemá dostatek studu a soudnosti on, měli by stud mít  zod-
povědní žurnalisté,  a tunelářsky nevytvářet předvolební image pochybných osob.

  S pozdravem a s přáním lepších dní                              Bohuslav HUBÁLEK  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace :
1/ Výše uvedený protest byl adresátovi odeslán elektronickou poštou na začátku neděle,
     27. května 2001, v 0:31 hod. Souběžně také Radě ČR pro rozhlasové a televizní
     vysílání, a nově zvolené Radě České televize. Únava a 31 minutový posun mezi
     dopsáním a odesláním, zavinily časovou chybu před závěrem výše uvedeného textu.
     Správně má být .......... To se vztahuje i na včerejší zpravodajství ČT z akce ....
2/ Všechna uvedená tvrzení jsou ověřitelná , jak písemnostmi v archivu FS ČSFR 
     a v Knihovně Parlamentu České republiky, tak i v příslušném spisu Obvodního soudu
     pro Prahu 7.
3/ Pokud dovolí nejenom čas, ale i hmotné podmínky, chci vydat brožuru nebo knihu,
    podrobněji a otevřeně zaznamenávající vývoj i zkušenosti po listopadu 1989. Zatím
    však zpravodajství DOKLAD zajišťuji a vytvářím sám = po stránce obsahové, technic-
    ké i finanční ( legální software, atd.).
4/ Přednostní však jsou aktuální informace k současnému dění, na úkor psaných pamětí.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Další zpravodajství hodlám zveřejnit do čtvrtka 31. května 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx