= A K T U A L I T A =
   Poslanecká sněmovna
      České republiky 
    Přes telefony unikaly statisíce
    korun z rozpočtu PSP ČR!
   Hospodárněji, s elektronickou kartou!    
PSP ČR - média - neochota - telefony : úspory............................. 16. V. 2001
Elektronické karty už přinášejí úspory do rozpočtu PSP ČR, média dosud ne!
       Dubnová úspora ze čtyř upravených přípojek do kuloáru = 14 020,60 Kč:

   58 807,70 Kč za dva měsíce, to jsou výdaje na telefonáty tiskových středisek 
   různých sdělovacích prostředků, ale z účtu PSP ČR.
  Pokud uvažujeme jenom
   desetiměsíční plný provoz, pak orientačně vychází součet cca 434 000 Kč.  
   Protelefonovaných pro podnikatelské účely,  z kapes daňových poplatníků .
Doplňující informace:
1/ Prvotní informace o této úsporné akci byla ve zpravodajství DOKLAD 2001/IV/04a
    obsahoval totožný text doplňujících informací, jako je dnes v bodech 2 / až 4 /. Ale
    jenom dnešní bod A/ osobní připomínky a závěru, bez nejnovějšího poznatku.
2/ Podle paragrafu 117, Jednacího řádu Poslanecké sněmovny, Kancelář PSP ČR: "plní
    úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti sněmovny,
    jejich orgánů a funkcionářů, poslanců a poslaneckých klubů." Což je placeno ze státního
    rozpočtu,  z daní.
3/ Zakořeněná zvyková praxe však umožňovala = nejenom různým návštěvníkům, pracov-
    níkům sdělovacích prostředků a dalším neposlancům, či nefunkcionářům PSP ČR = aby
    zadarmo a bez omezení telefonovali z erárních telefonů. Přitom telefonní účty, jenom za
    jeden rok představují mnoho milionů korun. Nezanedbatelnou část tvoří právě volné
    telefonáty z kuloárů, atp.
4/ Vzhledem ke své akreditaci docházím téměř denně do PSP ČR, leckdy na mnoho hodin
    studia archivních materiálů a písemností veřejného zájmu. Díky tomu mohu věcně argu-
     mentovat. Důkazem jsou případy kandidátů do senátních voleb roku 2000, jak byly
    zveřejněny v tomto zpravodajství.V co nejmenší míře jsem občas použil výše zmiňova-
    nou výhodu, ale jenom ke stručným sdělením =  ne k hodinovým rozhovorům, za státní
    peníze. Proto vítám počátek úsporných technických a organizačních opatření, která
    počala koncem března 2001, právě úpravou čtyř telefonních linek.
Osobní připomínka a závěr:
A/ Škudlilským mlčením bych využíval zakořeněné tradice, a vynulovával svůj telefonní
     účet, na úkor společných peněz našeho státu. I proto se veřejně ptám = jak zareagujete,
     šéfové akreditovaných sdělovacích prostředků? Nebo chcete i nadále ze státní pokladny
     hradit část svých provozních nákladů? Třeba na úkor nedostatkových peněz pro děti
     nemocné leukémií ?
B/ Doporučená psaní do Lidových novin, do Mladé fronty DNES a do deníku PRÁVO,
     odeslaná už 5.dubna t.r., žádala pány šéfredaktory o vyjádření, zejména k telefonování
     na úkor státního rozpočtu. Opět bez konstruktivní odezvy.
     Snad se v zájmu věc, a tedy i nepřezíravě , dohodnou přímo s Kanceláří PSP ČR, jak
     se podělí o desetitisícové výdaje za žurnalistické telefonáty.
     Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 20. května 2001.