Svatováclavské sousoší, Praha

 
         Braňme se,
    nedejme škodit nám,
         ani budoucím!
Česká televize+média :"stávka"=podvodná terminologie                     13. V. 2001
Ať soud rozhodne ve prospěch práva, stability a dobrých jistot !
 

Žádost ve věci veřejné                                                                               Praha neděle 13. V. 2001  
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Věc :  Krize  České televize  2000 / 2001,  vyvození  důsledků

       Před několika dny jsem dostal vyrozumění  ČVS:OV4-3420/30-VA-2000, od vyšetřovatele
Policie ČR, kterým oznamuje odložení trestního oznámení z ledna letošního roku. Trestní oznámení
se týkalo podvodného jednání, které klamavě a demagogicky vydávalo svévolnou okupaci praco-
viště  za stávku =  ale  s trvalým pokračováním  v pracovní činnosti  !   Později i s požadavky na 
" stávkovou " mzdu. Takové matení základních pojmů a vršení protimluvů je absurdním oživením
praktik geobbelsovské a stalinské propagandy ( kdy demokraté byli označováni za reakcionáře ! ),
atp. Zmíněné manipulování veřejným míněním navíc odporuje všem zákonným ustanovením České
republiky  o  veřejnoprávních  sdělovadlech.   Důrazně se totiž požaduje ... poskytovat objektivní,
všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů ...  .
  Také závěr policejního
vyrozumění  jasně říká ... někteří účastníci tzv. " krize kolem televizního zpravodajství ČT " se
nepochybně dopustili deliktního jednání, avšak v oboru práva pracovního, správního a obchod-
ního .
....".
  
     To ale rovněž potvrzuje  protiprávnost " stávkového "   jednání.  I když  mimo oblast
 trestního zákona.

     V zájmu právního povědomí a svobody pravdivého slova vás žádám, abyste z těchto skutečností
vyvodili patřičné důsledky a zjednali precedenční nápravu, i cestou soudní žaloby, opřené o existu-
jící fakta.  A to nejenom opatřeními ve vztahu k dotyčným pracovníkům České televize, ale i vůči těm,
kteří například i ze stanic  Českého rozhlasu  a  připojeného  Rádia Svobodná Evropa  sugestivně
dezorientovali tuzemskou i světovou veřejnost tendenčním informováním o tzv. stávce ! 

    S obavami a s věcnými protesty sleduji klanové vlivy, zejména ve sdělovacích prostředcích. Už
kvůli tomu, že každá totalita vždy začínala a začíná deformacemi svobody projevu, ukončenými 
 potlačením celého souhrnu občanských svobod = se všemi tragickými následky. Proto očekávám
váš kvalifikovaný zásah .

S pozdravem a s přáním úspěšné práce : Bohuslav  H U B Á L E K (adresa).            
============================================================================
Doplňující informace:
1/ Uvedená žádost byla odeslána faxem v neděli 13. května 2001, před zveřejněním na internetu.
2/ S nevstřícným a přezíravým přístupem k věcným podnětům , zejména v oblasti zpravodajství 
    a publicistiky, se setkávám průběžně, nejenom v České televizi. Bylo tomu tak i v době, kdy
    zpravodajství ČT šéfoval pan Jiří HODAČ.
Zhodnocení a názor:
Zlepšení poměrů v České republice závisí na svobodě pravdivého slova, na pluralitě osob a názorů,
při dodržení zákonů i pravidel fair play. Jestliže kdokoliv mlží a klame, byť by to byla sebevětší cele-
brita, není v té chvíli dobrým a odpovědným člověkem. Už proto, že své okolí považuje za nekritické 
a ovladatelné figurky, na šachovnici svých zištných cílů.
Je historicky průkazné a varovné, že mediálně zmanipulované statisíce jásaly a volaly Dubček,
Dubček ! Svoboda, Svoboda ! ... ještě v době, kdy oba " tribuni lidu " v roce 1969 podepsali
pendrekový zákon ..., právě proti těmto lidem!
A tak ani v televizní krizi " stávkující " nehájili svobodu pravdivého slova a jeho projevu. O konjunktu-
ralistické přizpůsobivosti mnohých revoltujících totiž existuje dostatek usvědčujících dokladů. Některé
jsem zveřejnil několik týdnů před krizí v České televizi = např. DOKLAD 2000/ XI/ 16. Další fakta to
čeká,  zejména před volbami do zákonodárných sborů,  až  leckdo  z  potrefených  se  bude  chtít
 "obětovat ve prospěch lidu".
Kvůli tomu všemu nestojím na straně pana HODAČE, ani vzbouřenců, ale na straně zákona. Neboť
ve vládě demokraticky přijatých zákonů je všeobecná i zásadní záruka co nejlepších jistot a budou-
cího rozvoje.
Konečně, vždyť právě podle stejné zákonnosti mohli " stávkující " pranýřovat případné chyby nového
vedení, až by se staly. Nebo mohli už předem demonstrovat svůj názor na veřejných prostranstvích. 
To je stále možné. Ale oni raději klamali a pózovali ve velíně ČT.
Vzbouření zaměstnanci ČT tedy jednali elitářsky, svévolně a uzurpátorsky . Postupovali v duchu
Státního soudu padesátých let minulého století, kdy stačil , že " soud nabyl přesvědčení .... ", = bez
použití nestranných důkazů. Ale s podporou "lidu", jeho bouřlivých manifestací a rezolucí. 
JAK DLOUHO JEŠTĚ ??? !!! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 20. května 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx