Univerzita Karlova + senioři = U3V : prestiž - užitek .......... 06. V. 2001
Prestižní studium seniorů vážit svědomím, rozumem, penězi ! ! !
============================================================
Titulky českých novin k Univerzitě 3.věku :
V důchodu na vysokou školu,     Mladá fronta DNES, 5. dubna 2001
Výborně , dědečku , jen studuj,   Slovo 30. března 2001
Obyčejně neobyčejná touha po poznání, Večerník Praha 20. března 2001

Obsahy těchto článků :
Poutavě seznamují s osobností mnoha seniorů, studentů Univerzity 3. věku.  Leckde
uvádějí i věcné údaje = studium je bezplatné, na některých fakultách je vstupní poplatek
300 K , ve výčtu studijních oborů jsou např. politologie, sociologie. Někteří senioři takto
studují už 10 roků. Bohužel, nikde ani slůvka o obecném přínosu k nápravě věcí společ-
ných v aktivitě těchto vzdělaných a životně zkušených lidí = nejenom pro osobní prestiž =
pro další diplom.
Faksimile dopisu rektora UK,
v němž zaujímá stanovisko k této problematice, jakož i faksimile dopisu na který takto
reaguje, jsou samostatným sdělením dnešního zpravodajství.

Další doplňující informace:
A/  Problematice seniorského studia se věnují zpravodajství DOKLAD 2001/ I/ 10 +
      DOKLAD 2001/ III = uvedením výzvy a urgence .
B /  Z Univerzity 3. věku nikdo neodpověděl, ani na výzvu, ani na urgenci.

Zhodnocení a závěr:
Bez podrobnějších statistických údajů nemůže ani nový rektor UK zaujmout odpovědnější  stanovisko k akcím, které mají mediálně protěžovanou obdobu v mnoha státech světa .
Bohužel, stejně smysluplně a velkoryse jdou peníze na dětské parlamenty,  na sponzoro-
vané soutěže královniček krásy.  Kolik asi dospělých  šéfů z toho zisku plně žije? Ať tak
či onak, součástí každého konání, zejména ve věcech společných, musí být zodpovědný
přístup vedoucích činitelů. Zejména v náročnosti na sebe a  potom i  na  své spolupracov- níky.   Jinak utoneme v přetvářce a stagnaci .
   Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 13. května 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

aaa