Svatováclavské sousoší, Praha

         Braňme se,
   nedejme škodit nám,
       ani budoucím!
ČT + ČRo + oblíbenci = nevyváženost = deformace .......... 02. V. 2001
Nejsou jasné a veřejné statistiky , jako důkaz poctivé programové práce ČT i ČRo.

Dopis ve věci veřejné.......................................................................... Praha středa 2. V. 2001

Česká televize , programový ředitel  doc. MgA. Petr  K O L I H A
Věc: Urgence odpovědi = kontrola plurality a vyváženosti

Vážený pane řediteli,
vysvětlete mi  co Vás vede k tomu, že neodpovídáte na můj dopis z 5. března letošního roku? Bohužel, podobná praxe se už po delší dobu zahnízďuje nejenom v České televizi.
To svědčí buď o nekvalifikovaném vedení dotyčných organizací, nebo o existenci seznamů 
a "sluchátkových" pokynů o P.N.G. = personae non gratae = jako za komunistického režimu.
Rozhodně takové diskriminační nebo lajdácké přístupy ( dokonce na začátku nového století
 a třetího tisíciletí ) neodpovídají okázale hlásaným zásadám:
- o odbornosti a etice = u přehršlí našich intelektuálů,
- o ctění pravidel fair play = v množství tzv. sportovců.
Proto žádám o přiměřenou odpověď, která by ozřejmila fakta, která používáte pro kontrolu plura-
lity a vyváženosti v nasazení autorů, účinkujících a tematických zaměření =  např. zpravodajství,
publicistika, vzdělávání, zábava.
S pozdravem a s přáním lepších dní Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ).
===================================================================
Dopis ve věci veřejné ............................................................................ Praha středa 2. V. 2001
 
Český rozhlas, programový ředitel PhDr. Josef H A V E L
Věc : Statistické údaje = kontrola plurality a vyváženosti
Vážený pane řediteli ,
svou žádost z 5. března letošního roku jsem psal na základě dosavadních zkušeností a s vědomím nedobrých praktik , často užívaných při odpovědích na dotazy podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím = č. 106/1999 Sb.
Proto jsem nežádal jednotlivé dokumenty, ale v bodech a/ + b/  toliko souhrnný seznam vysílacích
činností stanic Českého rozhlasu, jako předpoklad k požadavkům bodu c/.
Bod c/, ke kterému se ve své odpovědi z 24. IV. 2001 vůbec nevyjadřujete, pak měl osvětlit úroveň
plurality a vyváženosti, nejenom v nasazení autorů a účinkujících, ale i v tematických zaměřeních 
( např. politické, sociální, žánrové ). Domnívám se totiž , že pro kvalifikovanou řídící práci jsou tyto
údaje nezbytným východiskem =  že tedy existují, ale nejsou publikovány. Je škoda, že internetové
stránky ČRo neobsahují všechna důležitá a ucelená fakta.Věcný rozbor a hodnocení této skutečnosti
je zatím nad rámec dnešního dopisu.
S pozdravem a s přáním lepších dní Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ).
===================================================================
Doplňující informace:
Oba dopisy jsem předal 2. května 2001 v příslušných podatelnách. Zde je přepis jejich textu.

Hodnotící stanovisko:
Výše uvedené skutečnosti dokreslují situaci ve dvou mediálních velmocích. Zarážející je zejména nedostatečný smysl pro kvalifikované jednání, na etické i profesní úrovni. Zákonitě pak nemůže být
dobrá a objektivní informovanost lidí = většiny občanů, kteří nemohou kvůli pracovnímu a existen-
čnímu vytížení luštit balastní informace i cílené zámlky. Stejně jako populistické zvučení protěžova-
ných manipulátorů veřejným míněním. Jiná konkrétní selhání jsou uvedena v předchozích zpravo-
dajstvích DOKLAD, například z ledna letošního roku.
Jedině pluralita zodpovědných činitelů může omezit zakotvení protilidských praktik, včetně působení
kořistnických klanů. Jenže do funkcí se lidé dostavějí zejména po patřičné publicitě ve sdělovadlech.
Neboť o kom se neví , pro lidi neexistuje ani on , ani jeho práce. A může být sebelepší, než jsou glorifikované celebrity .
Ve kvalitě sdělovacích prostředků je tudíž ten hlavní klíč
k možné nápravě, k dosažení maxima dobrých jistot !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 6. května 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx