Valná hromada

      pražské  KPV ČR

       nenaplnila odkaz
       III. odboje a obětí 
          režimu KSČ !
Pietní místo III. odboje,
Praha, Václavské nám.
 
KPV ČR = Praha = schůze = oportunismus = pomník ....... 20. IV. 2001
Političtí vězni režimu KSČ tolerují politikaření svých představitelů.
=============================================================================
Asi 150 lidí se 20. dubna 2001 shromáždilo v malém sále pražského Žofína, jako
účastníci valné hromady/ VH pobočky č.15, Konfederace politických vězňů ČR/KPVČR.
Všichni dotázaní političtí vězni režimu KSČ, ženy i muži, shodně potvrdili , že jednání bylo
zahájeno těsně po 10:00 hod., a v podstatě byl dodržen předem rozeslaný pořad:
1) Zahájení - znělka
2) Přivítání a projevy hostů
3) Pietní vzpomínka
4) Pracovní část
-a) Zpráva o činnosti pobočky za období IV/2000-IV/2001
-b) Zpráva účetní
-c) Zpráva o činnosti zdravotně-sociální komise
-d) Zpráva o specifické činnosti pobočky-zájezdy
-e) Zpráva politické komise , změna STANOV KPV ČR
-f) Zpráva redakce časopisu "Věrni zůstaneme"
-g) Zpráva revizní komise pobočky
PŘESTÁVKA
5) Návrh a volba návrhové komise
6) Návrhy kandidátů do funkcí na ústředí pro zasedání VH KPV ČR, 17. října 2001
7) Diskuse, připomínky a návrhy
8) Návrh a schválení usnesení VH
9) Závěr VH
Návrh na nového předsedu KPV ČR přednesl moderátor Miroslav KOPT, už za mé
přítomnosti, jako součást projednávaného bodu 6 ) =  do funkce předsedy KPV ČR
bratra inženýra Miroslava (správně Čestmíra!) ČEJKU, do funkce čestného předsedy
KPV ČR pak bratra JUDr. Stanislava DROBNÉHO.

Doplňující informace:
1 / Nikdo z diskutujících se nepředstavil, ani k tomu nebyl vyzván. Několikrát se jednalo 
     o dávno ujasněné, leč závažné problematice lustračních osvědčení. V tom smyslu také
     odpověděl host valné hromady, předseda KPV ČR, JUDr. Stanislav DROBNÝ.
     Současně připomněl, že Sdružení bývalých politických vězňů ( SBPV 1948-1989)
      nepostupuje se stejnou důsledností. Předseda DROBNÝ pak odmítl návrh prodloužit
     VH KPV ČR na dva dny, zejména z finančních důvodů.
2 / Ještě před závěrečnými hlasováními asi dvacet lidí opustilo valnou hromadu, která
     skončila po 12:20 hod.
3/ S tématikou tohoto sdělení souvisí několik předchozích zpravodajství, naposledy
    DOKLAD/2001/II/25 .
4/ Bohuslav Hubálek, autor těchto řádků není členem KPV ČR. Nemohl tudíž kriticky
    zasahovat přímo do jednání valné hromady KPV ČR.

Závěrečné hodnocení:
Sledovaný průběh valné hromady se nevymykal vžité praksi KPV ČR = rétorika a dělání
dojmů, na úkor kvalifikovaného a přínosného jednání. 
Například:
A/ K záležitostem vnitřním = moderátor Miroslav KOPT, bez následných připomínek 
     a opravy, čte návrh na předsedu KPV ČR =  zasloužilý mukl Miroslav (!) ČEJKA.
     Ačkoli správně to má být Čestmír ČEJKA (viz také encyklopedii Kdo je kdo v ČR).
     Současným čestným předsedou KPV ČR, zvoleným,  pak odvolaným, a posléze nově
     ustaveným  je však už nynější prezident ČR Václav HAVEL! K podivnosti připravo-
     vaného dualismu však nikdo nehovořil.
B / Celospolečensky neomluvitelným nedostatkem , navazujícím na jiné informační nesvo-
     body uvnitř KPV ČR, je mlčení muklů o nadbytečném a nákladném pomníku obětem
     komunismu, který má být postaven v Petřínských sadech Prahy 1, už koncem letošního
     roku. Přitom členská základna doposud nebyla podrobněji informována o této akci.
    Rovněž nebyly v muklovském tisku (ani v jiných novinách) otištěny příslušné fotografie,
    stejně jako rozpočet celého projektu, ačkoli plánované cena je šest milionů Kč!
C/ Proč o tak aktuální záležitosti pražského i celostátního významu  zarytě mlčeli oba
     přítomní předsedové, doktor Dušan CHVAL ( pobočka č.15) a JUDr. Stanislav
     DROBNÝ (ústředí KPV ČR)? Přitom oba, nejenom na stránkách muklovského tisku,
     často  a  kriticky  rozpitvávají  obecnou  morálku, vzývají T. G. Masaryka = okázale,
     na úkor věcné práce a služby současné společnosti!
  JENŽE TAKTO SE NEPLNÍ ODKAZ OBĚTÍ ROZLIČNÉHO ZLA, VČETNĚ
  ZLA KOMUNISMU !
V TOMTO SMĚRU I DNES OPAKOVANĚ SELHALI
  VRCHOLNÍ PŘEDSTAVITELÉ KPV ČR .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 22. dubna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx