Svatováclavské sousoší, Praha

 
   Braňme se,
      nedejme
   škodit  nám,
  ani  budoucím!
KSČ : úmrtí + zranění = demonstrace = 1918 -1939 ............. 12. IV. 2001
Navzdory řečem byly oběti stávek pouhou rekvizitou nomenklatury KSČ ...

Doplňující informace:
1/ Komunistická nomenklatura nedokázala za 41 roků své vlády souhrnně zpracovat fakto-
    grafické údaje o lidech zraněných a zabitých při demonstracích, v období předválečného
    Československa. To jsem zjistil zhruba po dvou rocích přerušovaného studia příslušných
    dějepisných knih, časopisů a parlamentních tisků.
2/ Muzeum dělnického hnutí v Praze 6, José Martího 31, jsem 22. října 2000 požádal o
    upřesňující stanovisko. Nezodpovězený dotaz jsem urgoval dalším doporučeným dopisem,
    17. února 2001. Bohužel, opět bez jakékoli odezvy, ačkoli toto muzeum stále existuje.
3/ Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, který jsem oslovoval souběžně, mě odkázal
     na Historický ústav AV ČR, odkud pochází výše uvedené faksimile. To jednoznačně
     potvrzuje licoměrnost Komunistické strany Československa ( KSČ ) vůči lidem, kteří ve
     skutečné bídě a zoufalství šli v prvních řadách.   
    Pak  ale  platili  krutou  daň,   jako  důsledek  chladnokrevné 
kalkulace  různých
    agitpropčíků  v  bezpečném  pozadí.

ZÁVĚR:
Historii nezměníme. Ona však jasně vytyčuje příčiny škod a utrpení. Ať už zaviněné tragickým
selháním státní moci, jako byly nepřiměřené ozbrojené zásahy v předválečném Českosloven-
sku, nebo umocněné organizováním justičních zločinů pod patronací KSČ, v 50. letech minu-
lého století .
      ŘEŠENÍ =   Naučme se být občany, abychom mohli lidsky žít!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
         Další zpravodajství hodlám zveřejnit do soboty 14. dubna 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx