Svatováclavské sousoší, Praha

 
         Braňme se,
   nedejme škodit nám,
        ani budoucím!
POLYGON + BENEŠ : antibolševismu : média : Kuba .... 08. IV. 2001
Působivým slovům by neměla chybět patřičná řešení = skutky!

Sdělení ve věci veřejné .............................   Praha neděle 8. dubna 2001

POLYGON = ČESKÝ EXILOVÝ ČASOPIS
Věc:
a)
Jan BENEŠ, odezva na jeho kritiku postojů a práce našich médií =
     POLYGON 2 / 2000, str.62.
b)  Výzva k aktivní činnosti = vždy konkrétní řešení, jako završení
      popisného kritizování.

Skutečnosti:
a) Je potěšitelné, že spisovatel Jan BENEŠ, i celá řada našich spoluobča- 
     nů, si povšimnuli jak naše sdělovadla (včetně RSE = Rádia Svobodná
     Evropa) v nedávných dnech takřka unisono hlaholily o Ostrově svobo-
    dy, aniž by použily jakékoli uvození skutečného stavu v Kubánské
     republice. Okamžitě jsem reagoval protestními dopisy představitelům
     Českého rozhlasu, včetně RSE. To je doloženo zpravodajstvím
     DOKLAD 2001/I/18 + II/02.
     Bohužel , nejednalo se o nahodilý výstřelek. Totéž se dálo přesně před
     rokem, kdy někteří rozhlasáci a jiní odborníci z našich periodik zaní-
     ceně komentovali osud chlapce Eliána GONZÁLEZE z " Ostrova
     svobody " ! Jenže právě poťouchlou i nezodpovědnou žurnalistikou 
     se nenápadně vtlouká bolševicko goebbelsovská terminologie do mysli
     široké veřejnosti. Včetně té nejmladší generace.
    Podobným masírováním veřejného mínění, kolem roku 1948, docílili
    komunisté, že i odpůrci jejich režimu si mezi sebou říkali "reakcionáři".
    Kdo byl u nás skutečným reakcionářem, to dokazuje vývoj Rakouska 
    a jiných "reakcionářských" států,  tehdy stojících  ještě  pod  životní
    úrovní poválečného Československa!

b) ZÁVĚR + VÝZVA
    Kdo opravdu usiluje o nápravu věcí společných by konečně měl
    vyhodnotit, co za jedenáct let dokázaly stohy toliko slovních výkřiků 
    a tzv. smysluplností v novinách, i jinde = pokud nebyly zakončeny
    průkaznou akcí.
   Pravda, ne vždy se okamžitě dosáhne žádaného řešení. Ale doporučený
   dopis řediteli organizace, i způsob odezvy otevírá další nápravné cesty.
   Krajním vyvrcholením může být soudní žaloba, na základě takto získa-
   ných dokladů. Za řešení pouze sebezviditelňovačská, lze považovat
   mnohá všeobecně formulovaná trestní oznámení typu "udělejte ve státě
   pořádek", nebo zasílání podnětů na administrativně nepříslušná místa 
  (prezidentu ČR, nepodloženě a přímo Ústavnímu soudu, ... ). Nehledě
  na to, že takovou balastní prací zatěžují úředníky, placené z našich daní.
   Někomu takový populismus přináší sobecký prospěch, ale společné
   bolesti nechává stranou, věcně nedořešené. S vědomím plné odpověd-
   nosti uvádím alespoň dva příklady, z mnoha archivovaných =
1/ ČECH RINGO František, přes KAN až do ČSSD, publicitou a popu-
    listickými výroky typu "všude se krade" až do poslanectví v PSP ČR.
    Senát ČR mu už nevyšel.Vrcholným činem v Poslanecké sněmovně
    byla jeho spoluúčast na úpravě hymny ČR = mimo služebně reprezen-
    tativní cestování světem.
2/
JEŠ Jiří, při bývalém pětiletém členství v Radě ČTK ( hlavně jako její
    pověřený předseda ) stačil produkovat spoustu mravoučností ve vše-
    možných sdělovadlech a společenských akcích. Jeho karatelství mu
    však nevadilo v převzetí novinářské Ceny Ferdinanda PEROUTKY 
    z rukou pana Jiřího RUMLA, žurnalistického sekerníka kolektivizace 
   a inscenovaných soudních procesů režimu KSČ. Trvajícím proviněním
   nejenom tehdejší , ale i současné Rady ČTK jsou kontrolní prohřešky,
   tolerujících tendenční řízení ČTK.  Navzdory k mnoha průkazným
   protestům, čekajícím na dořešení. Bližší podrobnosti jsou uvedeny 
   v DOKLAD 2001/I/17 + II/02.
   A tak " vyváženě ", proti smyslu zákona o ČTK, až do současných dní
   vzpomíná kalendárium ČTK třeba nedožitých 80. narozenin tajemníka
   ÚV KSČ (= Alois INDRA , 17. III. 1921). Marně byste však hledali
   jakoukoli upomínku např. na oboustrannou tragédii v Babicích,
   roku 1951! 


Tím, že se někdo veřejně projevuje, má také schopnost i příležitost,
aby  veřejně  jednal  poctivě  a  věcně  =  pokud  mu  jde o soulad
ušlechtilých  slov a  potřebných  skutků.    
       
     Jinak  je  prospěchářský  mluvka  a  pozér .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   Další zpravodajství hodlám zveřejnit do čtvrtka 12. dubna 2001.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx