= A K T U A L I T A =
  Poslanecká sněmovna 
      České republiky
   Přes telefony unikaly statisíce  
      korun z rozpočtu PSP ČR !
Hospodárněji, s elektronickou kartou!    
PSP ČR = telefony = úspory = hospodárnost ............................... 04. IV. 2001
Elektronické karty účinně brání telefonátům na úkor rozpočtu PSP ČR.
Expertizu završuje čin :
V pátek 30. března 2001 ukončili zaměstnanci údržby a Telecomu montáž prvních tří telefo- nů, na podkladě rozhodnutí, které vydali příslušní pracovníci kancléře PSP ČR = po zvážení
a projednání všech souvislostí. Kancléř, Ing. Petr KYNŠTETR, CSc., je shrnuje v níže uvedeném dopisu:

 
Doplňující informace:
1/ Podle paragrafu 117  Jednacího řádu Poslanecké sněmovny, Kancelář PSP ČR " plní
    úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti sněmovny,
    jejich orgánů a funkcionářů, poslanců a poslaneckých klubů. " = to je placeno ze státního
    rozpočtu,  z daní.
2/ Zakořeněná zvyková praxe však umožňovala = nejenom různým návštěvníkům, pracov-
     níků sdělovacích prostředků a dalším neposlancům, či nefunkcionářům PSP ČR = aby
     zadarmo a bez omezení telefonovali z erárních telefonů. Přitom telefonní účty, jenom za
     jeden rok, představují mnoho milionů korun. Nezanedbatelnou část tvoří právě volné
     telefonáty z kuloárů, atp.
3/ Vzhledem ke své akreditaci docházím téměř denně do PSP ČR, leckdy na mnoho hodin
     studia archivních materiálů a písemností veřejného zájmu. Díky tomu mohu věcně argu-
     mentovat. Důkazem jsou případy kandidátů do senátních voleb roku 2000, jak byly
    zveřejněny v tomto zpravodajství. V co nejmenší míře jsem občas použil výše zmiňova-
     nou výhodu, ale jenom ke stručným sdělením = ne k hodinovým rozhovorům, za státní
     peníze. Proto vítám počátek úsporných technických a organizačních opatření, která
     počala koncem března 2001, právě úpravou čtyř telefonních linek.

Osobní připomínka a závěr:
    Škudlilským mlčením bych využíval zakořeněné tradice, a vynulovával svůj telefonní účet, 
    na úkor společných peněz našeho státu.

  I proto se veřejně ptám = jak zareagujete, šéfové akreditovaných
  sdělovacích prostředků? Nebo chcete i nadále ze státní pokladny
  hradit část svých provozních nákladů?

  Třeba na úkor nedostatkových peněz pro děti nemocné leukémií?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 8. dubna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx