ÚDV = publikace : honoráře : ředitelé : odpovědnost      01. IV. 2001
Uvedená čísla naznačují ležérnost předchozích ředitelů ÚDV = do listopadu 1998
Tabulka č. 1:
Čerpání autorských honorářů, mimo základní mzdu, v letech 1994 až 2000.
Rok Vyplaceno Kč publikace stránky ředitel ÚDV
1994 = 100.650,- = 1 . 148 BLAŽEK Lubomír
1995 = 118.600,- = 1 . 343 BENDA Václav
1996 = 118.800,- = 1 . 215 BENDA Václav
1997 = ..70.210,- = 0 ......0 BENDA Václav
1998 = 158.750,- = 3 . 822 GULA Marián
1999 = 135.400,- = 2 . 419 KRATOCHVÍL Irenej
2000 = 114.900,- = 7 1989 KRATOCHVÍL Irenej
2001 = neuvedeno = 2 . 244 KRATOCHVÍL Irenej
Celkem = 817.310,- = 17 4180 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tabulka č. 2:
Výdaje navíc, spojené se sborníkem v roce 1994 Vyplaceno Kč
PŘEKLADY =  56.300,-
REDIGOVÁNÍ =  13.000,-
SOFTWARE =  15.000,-
LOGO =  25.000,-
Celkem = je třeba připočítat k výdajům roku 1944 = 109.300,-
Souhrn honorářů za roky 1994 až 2000  = 926.610

Souhrnné hodnocení publikací ÚDV:
Sborníky Securitas imperii,
o rozměrech 15,5x23 cm, průběžně vydávané, s výjimkou
roku 1997:
Bez rejstříku pojednávaných osob jsou čísla 1/1994, 2/1995, 5/1999.
Čísla 3/1996 a trojdílné číslo 4/1998 sice rejstříky mají , avšak neúplné.  Například v č.3/
1996 se píše na straně 10 o šéfovi XIII. odboru ÚV KSČ ( Rudolf  HEGENBART ), ale 
v rejstříku není uveden, jako řada jiných osob z této publikace. Také sborník č.4/1998 má
ledabyle zpracovaný rejstřík. Například není registrován náčelník pořádkové služby ( str.
728 ), pracovník Inspekce ministra vnitra ( str.733 ), redaktoři novin ČKD (str.736), atp.

Edice SEŠITY, o rozměrech 20x29 cm , začala být vydávána až za současného ředitele
ÚDV:
Číslo 1/1999 = Československý uran 1945-1989, obsahuje objevná sdělení. Postrádá
však rejstřík osob. Nezaznamenává škody na zdraví a úmrtí při práci s uranem. Vinu na 
této mezeře má i státem dotovaná Konfederace politických vězňů a její Dokumentační
středisko. Kdo jiný by měl podat svědectví o úrazech, nemocích a úmrtích muklů, vlivem
těžby a zpracování uranu?
S tím rovněž souvisí nedostatek údajů o případném zdravotním postižení některých dětí
dotyčných politických vězňů.
Číslo 2/2000 = Vykonané tresty smrti Československo 1918-1989, je dosud nejzásluž-
nější, vědeckou dokumentační prací. Přehledné seznamy popravených, kategorizace, výňat-
ky příslušných zákonů, faksimile listin a potřebné vysvětlivky, usnadňují práci s tímto histo-
rickým dokumentem.
Číslo 3/2000 = Dvě studie o československém vězeňství 1948-1989. Výstižná doku-
mentace předkládá charakteristické skutečnosti a objevné podrobnosti. Také ze záznamů
StB. Dílo doplňuje rejstřík pojednávaných osob.
Číslo 4/2001=  Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950,  zákulisí případu
Číhošť.
Poskytuje ucelené dokumentační zpracování,  až do roku 1999. Publikace je vyba-
vena rejstříkem osob, fotografiemi a ukázkami důležitých listin.  Na straně 116 je kopie
pozoruhodné presenční listiny, z instruktáže v tiskovém odboru Ministerstva informací 
a osvěty, s datem 6. března 1950. Někteří z podepsaných žurnalistů doposud žijí a meditují 
o všem možném, jen o  instruktáži  k případu Číhošť ani slovo.

Edice Svědectví, o rozměrech 14x20 cm, začala vycházet až za současného ředitele ÚDV:
Se štítem a na štítě / 2000 = téměř na třech stech stranách pečlivě dokumentuje odboj 
i persekuci skautek a skautů, v době komunistické totality. Mimo zveřejněné názory, foto-
grafie, rejstřík osob i faksimile listin, jistě zaujme statistický seznam souzených skautek 
a skautů ( str. 57 až 84 ).
Pod věží smrti / 2000 = literární zpracování zážitků politického vězně režimu KSČ. Byl přidělen i do pověstné drtírny smolince, do jáchymovské věže smrti. Brožura o 143 stra-
nách neobsahuje rejstřík osob, ani jejich zřetelnou specifikaci . Jenom v závěru publikace je
stručný životopis autora.
Operativní technika v rukou StB / 2001 =  na 111 stranách získáme spoustu technických
informací ze zákulisí doby, ve které leckoho postihovala i tato činnost Státní bezpečnosti. Jsou tu ale i zjištění o světově srovnatelné vyspělosti československých odborníků; bohužel
však zneužívané proti vlastním občanům, i proti tehdejším zákonům.
Jediný nedostatek, ale
dokumentačně závažný, je absence rejstříku pojednávaných osob. Ať se jedná o pracov- níky StB, nebo o pronásledované lidi.

Doplňující informace:
A / Funkční období ředitelů je většinou uvedeno s přibližnou tolerancí dvou až čtyř týdnů. 
B / Počet stránek je převzat podle číslovaných stránek v dotyčných publikacích.
C / Výše uvedené skutečnosti doplňují předchozí zpravodajství DOKLAD. Vodítkem pro
      vyhledávání je rubrika titulní stránky Pojednávané osoby = KRATOCHVÍL Irenej.
D / Výše uvedené údaje lze průkazně ověřit přímo v ÚDV,  Praha 10, Na hroudě 19.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do středy 4. dubna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx