Svatováclavské sousoší, Praha

                                                                04. III. 2001
           Braňme se,
     nedejme škodit nám,
         ani budoucím!
ÚDV + MV ČR = zákon = postih - obohacování 
Za bývalých ředitelů někteří pracovníci ÚDV kořistnicky poškozovali stát.

Podnět ve věci veřejné                                                         Praha neděle 4. března 2001 Právní odbor Ministerstva vnitra České republiky
Věc: Bezdůvodné obohacování některých pracovníků ÚDV

     V zájmu spravedlivého uplatňování zákonů, a ve prospěch silnějšího právního vědomí
občanské společnosti vás žádám, abyste dopracovali výsledky šetření Inspekce ministra
vnitra, týkajícího se trestných činů, spáchaných ještě před nástupem nynějšího ředitele 
ÚDV, pplk. Mgr. Ireneje KRATOCHVÍLA.
      Podle existujících informací tím došlo k nezákonnému uzavření nástupní smlouvy 
a platových výměrů, nejméně se dvěma osobami:
1 /  v Úřadu pro dokumentaci  a vyšetřování  činnosti  StB, 
2 /  jakož  i v  Úřadu  dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

     Na základě protiprávního aktu  tak počalo dlouhodobé poškozování rozpočtu Policie
ČR, které lze označit jako neoprávněný majetkový prospěch, respektive bezdůvodné
obohacení. Podle odhadu se v úhrnu jedná o milionové částky.

     Přímo odpovědní představitelé ale už nemohou být právně stíhání za zneužívání pravo-
moci veřejného činitele = podle Trestního zákona, § 158: 
a /  buď vzhledem k uplynutí pětileté promlčecí lhůty,
b /  nebo z důvodu úmrtí . 

     Příjemci neoprávněných platů a souvisejících požitků i výhod však žijí. Vzhledem 
k dosaženému vzdělání a obecné zásadě,  že neznalost zákona neomlouvá, sami  dlouho-
době  naplňovali  skutkové podstaty, které klasifikují dva platné zákony:  

A / Trestní zákon:
     § 209, odst.1 = Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že a) uvede někoho
      v omyl, nebo b) využije něčího omylu, bude potrestán ....
     § 250 , odst. 1 = Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uve-
      de někoho v omyl  nebo využije něčího omylu, a způsobí tak na cizím majetku škodu
      nikoli nepatrnou,  bude potrestán ....  

B / Občanský zákoník:
     Paragrafy 451, 456, 45, uvádějí obdobná hlediska, ve smyslu občansko - právním =
      ... majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu,
      -  vydání bezdůvodného obohacení postiženému.
       -  Je li smlouva neplatná .... vrátit druhému vše, co podle ní dostal.

       S pozdravem a s přáním úspěšné práce          Bohuslav   H U B Á L E K (adresa).

Doplňující informace:
1 / Tento podnět byl odeslán e-mailem v neděli 4. března 2001, ve 22:39 hod.
2 / S problematikou souvisejí také dvě zpravodajství DOKLAD, ze 4. III. 2001.

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit ve čtvrtek 8. března 2001.      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx