Politika
 je čestná 
   služba
 veřejnosti;
 
osobní příklad  
     z roku 1994.
ÚDV : odpovědnost = příklad = věrohodnost ................................ 04. III. 2001
Zastávat veřejnou funkci = práce a pocta, nesmí být osobním prospěchářstvím!  

Soulad slov a skutků:

V souvislosti s dnešním požadavkem, aby Právní odbor MV ČR vyvodil důsledky
ze zjištěných skutečností, jistě vyvolám nepřízeň i zlobu lidí, pro něž se antikomu-
nistická rétorika stala prostředkem pro osobní zviditelňování a hmotné obohaco-
vání.

Jedenáct let po listopadu 1989 dává sdostatek příkladů o podobných pravičácích, odborní-
cích, morálních veličinách .

Na vrub jejich pozérství připadá většina současných potíží , stejně jako otřesená
důvěra lidí v představitele státní i obecní správy.

Abych alespoň = jedním příkladem z mnoha = čelil hanlivým paušalizacím, podávám kon-
krétní příklad, doložený výše zobrazenou kopií legitimace pro pražskou hromadnou dopra-
vu. Používal jsem jí jako elektrikář, před březnem 1990.

V pozdějších dvou rocích jsem měl poslanecký průkaz. Od podzimu 1992 pak průkazku
politického vězně režimu KSČ. Ta  ve smyslu zákona č.119/1990 Sb. opravňovala k bez-
platnému cestování = za předpokladu, že držitel není výdělečně činný.

Když jsem byl 14. ledna 1994 jmenován do funkce ředitele Střediska pro dokumen-
taci protiprávnosti komunistického režimu,  při Ministerstvu spravedlnosti ČR ,
okamžitě jsem odložil "vězeňskou" průkazku, a ke staré dopravní legitimaci
zakoupil  celoroční  známku  v hodnotě 2 200 Kč.  S vědomím,  že  máme  jednat 
v souladu s hlásanými ideami, v souladu slov a skutků .

Každému musí být zřejmé, že těžko by někdo kvůli takové"maličkosti" kontroloval
politického vězně režimu KSČ.

ALE  MĚLO  BY  TO  TAK  BÝT = NEBOŤ  ČISTOU  PRÁCI  LZE  ODVÁDĚT
POUZE  ČISTÝMA RUKAMA ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        Příští zpravodajství hodlám zveřejnit ve čtvrtek 8. března 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx