ČT= " stávka "= právníci= odbory= MOP= stanovisko ... 25. II. 2001
Prof. KALENSKÁ opírá svůj názor o stanovisko Mezinárodní organizace práce.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1/ Níže uvedené citace jsou doslovným přepisem údajů k charakteristice pojmu stávka
jak jsou obsaženy ve čtyřstránkové odpovědi prof. JUDr. Marie KALENSKÉ, doručené
v pátek 23. února 2001. V podstatě se jedná o kopii tří stránek písemného vyjádření 
k dopisu dr. Věry VALTEROVÉ a dr. Jindřicha BEZNOSKY, ze 2. II. 2001. Navíc je pak připojeno několik dovětků, jako odezva na dotaz ze 18. II. 2001.


2/ S pojednávanou problematikou úzce souvisí DOKLAD 2001/ II/ 1 +18.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Citace :
" ... informace, o kterou žádáte, by zasloužila širší studie .... proto Vám posílám
pouze vyjádření, které jsme s pí. dr. Burešovou připravovaly pro Svaz sdělovacích
prostředků . ... "
:
" ... stávky mohou mít různé formy / Rozhodnutí Výboru MOP č. 496 a č. 497 /. Může
jít o stávku , v níž zaměstnanci pracují bez nástrojů, nebo pracují tak, že dodržují
přesně právní přepisy, nebo může jít o stávku v sedě
, nebo o stávku okupační, atp.".
" ... Zákon č.2/1991 Sb. upravuje jen stávku v souvislosti s kolektivním vyjednává-
ní .  Jiné stávky, které mohou být také legální , nejsou právně upraveny a nemají
stanovená pravidla. Určit, zda jde o stávku legální , může jen soud . Určitým ukaza-
telem mohou být nálezy Výboru pro sdružování Mezinárodní organizace práce, který
se obdobnými otázkami vícekrát zabýval. Jeho nálezy mají v právním odd. ČMKOS 
( dr. Kubínková a dr. Kindlová ), kde obdržíte bližší informace ... " .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zatímní souhrn:
Argumentace, kterou předkládá prof. KALENSKÁ, a která se neopírá jen o obecné
odvolávky na zákon č.2/1993 Sb. = Listina základních práv a svobod = měla zaznít hned 
v počátku, z projevů všech odborářů a protestujících.

Bylo a je zřejmé, že neexistují precedenční soudní rozhodnutí podobného typu, kdekoli ve
světě. Proto i prof. KALENSKÁ připomíná, že legálnost stávky může určit jenom soud.Zatímní zhodnocení a názor:

Problém, jehož důslednému řešení se vyhýbají odpovědní činitelé, spočívá v klíčovém roz-
hodnutí = jde o stávku, nebo o extrémní protest?

Protestovat různými způsoby, to je dnes nejenom možné; ale dokonce i beztrestné. Pokud
se dodržují zákony a účelově se nekřiví platné pojmy.

Jinak bychom mohli dospět k situacím, kdy sympatické a vlivové tváře využijí
masové propagandy k podpoře své protestní / tzv. stávkové / hladovky = která
ovšem bude probíhat za  netypických  podmínek  =  stolovat se nebude u stolu, 
a dokonce se nebudou jíst ani všechny obvyklé potraviny!

Další zpravodajství hodlám zveřejnit ve čtvrtek 1. března 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx