RSE = bolševismus = M. ŠTĚPÁNEK + J. JEŠ & spol.                   02. II. 2001 
Proti bolševické terminologii a intelektuálštině v Rádiu Svobodná Evropa, atd.
Protest ve věci veřejné                                                                                               Praha 2. února 2001

Prezident Rádia Svobodná Evropa,  Mgr. Pavel PECHÁČEK

Věc: Bolševická terminologie = Ostrov svobody = ve vysílání RSE!  

Vážený pane prezidente,

     téměř před rokem, při osobním rozhovoru jsem Vám sdělil mnohá zklamání z práce Rádia Svobodná
Evropa ( RSE ) = za jehož veřejnou obhajobu,  z řečniště celopodnikové schůze ROH, jsem byl v roce
1956 odsouzen k 18 měsícům vězení.

    Po listopadu 1989 častokrát žasnu nad selektivním výběrem osob, které jsou trvale pravidelnými účast-
níky programů RSE. Ale budiž. I když to rozhodně nesvědčí o zásadách proklamované objektivity a plu-
rality v RSE.  Navíc však nejste veřejnoprávní rozhlasovou stanicí České republiky, takže snáze a bez
postihů mohou působit účelové sympatie, nebo antipatie, při výběru spolupracovníků.

     Za šokující však považuji, když redaktor Martin ŠTĚPÁNEK docela klidně hovoří bolševickou
terminologii, v komentáři o Castrově Kubě. Aniž by použil výstižného přívlastku
tak zvaný Ostrov 
svobody
. Stalo se ve středu 31. ledna 2001 ( 18:10 hod.,  Události a názory ).

     Den předtím otiskl deník KSČM Haló noviny takřka celostránkovou argumentační stať Mýty a ne-
dorozumění kolem Kuby. 
Jejím autorem je PhDr. Miloslav RANSDORF, CSc.

    Tyto noviny oslovují nezanedbatelnou část voličů v České republice.  Pravda, mnozí z nich neposlouchají
RSE, ale rozhodně většina z nich bude šířit mezi svými spoluobčany působivé, leč v zásadě zkreslující 
informaceZejména zaujmou všechna drsná srovnání s kriminalitou v ostatních  jihoamerických  republikách.

     Rozhodně však neřeknou to zásadní a reálné, co také PhDr. RANSDORF nezmiňuje, ale co
jsme moc dobře znali v celém " táboře míru ".
  Že na základě prožitého, a navzdory halasné propa-
gandě,  také Kubánci " hlasují nohama ",  byť s ohrožením života !   U nás to bylo útěkem přes
ostnaté dráty,  tam po moři, mezi žraloky.
   Ale proč tohle ofenzivně nezaznělo v RSE?   Včetně
důvodné oponentury k dalším tvrzením PhDr. RANSDORFA?  Vždyť tím byste dali účinnou
protiargumentaci lidem, zaměstnaným starostmi všedního dne a svízeli dneška.
Nebo snad nemáte
monitoring celostátních deníků? Místo toho často prýští salonní intelektuálština a těžko pochopi-
telná neprofesionalita,  páchaná i na vlnách zpravodajství Českého rozhlasu.  Proti tomu jsem
 protestoval dopisem z 18. ledna 2001 ( je ve zpravodajství DOKLAD, z téhož dne ).

     Zdalipak zaměstnanci RSE  při rozhovorech  s  americkým  vedením,  nebo na společenských rautech,  hovoří  o  Ostrově svobody,   zcela  vážně,  a  bez  patřičného přívlastku? 

         S pozdravem a s přáním lepších dní:     Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ).
.................................................................................................................................................................
Doplňující informace:
Tento dopis byl odeslán e-mailem 2. února 2001, v 1:35hod. O sametově kritické práci redaktora RSE
vypovídá také zpravodajství DOKLAD, ze dne 17. ledna 2001.
Názor:
Záleží na každém posluchači Svobodné Evropy, a našich sdělovadel vůbec, zdali ho uspokojí popisně
kritické povídání lidí, kteří by svým intelektem mohli aktivně přispívat k nápravě věcí společných. Pak 
by ovšem naráželi na vyslovenou nepřízeň, stali se předmětem skandalizací. Když by nebyla záminka,
opředla by je síť těžko postižitelných pomluv a blokací na mediální i veřejné scéně.  Z těchto důvodů 
zřejmě pan Jiří JEŠ, stálý spolupracovník rozhlasů a tiskovin ČR, mimo jiné  nedokázal prosadit do
kalendária České tiskové kanceláře (ČTK) památná data III. odboje, ačkoli byl po řadu let členem 
i pověřeným předsedou Rady ČTK, v letech 1993 až 1998. Zato však schválil zvýšení měsíčního platu
 generálního ředitele ČTK o cca 30tisíc Kč/ měsíc. Jenže o tom ve svých komentářích nehovoří. 
Je duchaplný, ale toliko upovídaně = skutek utek´! Bohužel není jediný, nejen v Rádiu Svobodná Evropa.
A právě proto jsme sametově tam, kde jsme. Kvůli vypočítavým ramenářům, politikářům, tunelářům  
-  i  nekriticky důvěřivým lidem  =  voličům!

.Další zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli 4. února 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx