Jiří STRÁNSKÝ + Ludvík VACULÍK - morálka ...................... 14. I. 2001
Ne slova, ale skutky rozhodují = zejména mít pořádek před vlastním prahem !
Informace a zhodnocení:
Pánové Jiří STRÁNSKÝ a Ludvík VACULÍK zatím nereagovali odpovídajícím způso-
bem na závažné otázky, položené 21. a 29. prosince 2000, ve zpravodajství DOKLAD.

Pravda, mezitím oba zvládli řadu medializovaných akcí, se všemi náležitostmi ( publicita,
plus příslušné honoráře ). Takže Jiří STRÁNSKÝ např. přibližuje a propaguje svůj další
seriál v České televizi. Ludvík VACULÍK zase bohatýrsky pěje se slivovicí v ruce,
vyfotografován na první stránce deníku PRÁVO ( 8. ledna 2001 ).

Navíc oba dále produkují své moralistní úvahy na stránkách denního tisku = aniž
by považovali za potřebné 
mít  pořádek  před  vlastním  prahem =  v jednotě slov
a skutků.

Stalo se dosti častým jevem =  nejenom alibistické byrokracie, ale též prachobyčejné
intelektuálštiny, poslat aspoň jakous takous odpověď, která však neřeší jádro problému.
Tak se má navodit zdání korektnosti.

Průvodním znakem tohoto úpadku ještě bývají úhybná i apologetická mlžení, se snahou 
o vyšumění věci doztracena.

Nějak tak se dají chápat dvě stručná sdělení, doručená na přelomu roku ( 29. prosince 
a 9. ledna ). Navíc nejsou zcela průkazná. Mohl je totiž napsat kdokoli, kdo má přístup 
k tiskopisům PEN klubu. Nebo ten, kdo si koupí obyčejný korespondenční lístek a pošle
ho ledabyle, bez zpáteční adresy, jen se čmáropodpisem, jakoby Ludvík VACULÍK.

Pokud bych jejich dosti neúnosné výroky publikoval, mohu se dozvědět , že je třeba
napsal někdo úplně jiný - a já šířím lacinou senzaci. Takže skutečná náprava vede přes
průkazný doklad!

Už proto jsem dotazy v obou zpravodajstvích poslal, i zveřejnil, s vědomím plné odpo-
vědnosti. Ovšem také s výhledem stupňované nepřízně. Jak ze strany oslovených, tak 
i od osob vlivově s nimi spřízněnými.

Jenže cesta k nápravě nikdy není snadná. Rozhodně nespočívá v pózách = ve smyslu-
plných
hovorech a futurologických výhledech. Tím spíš, když současnost je značně
poškozována mnoha nejistotami celospolečenského významu!

Vždyť v podobném, populisticky konejšivém duchu, už agitovali komunisté, když machia-
velisticky slibovali vidinu blahobyt. Ale nezkontrolovatelně. Teprve až pro generaci vnuků.
Jinak, bez všimného, byly různé potíže základního druhu: např. i fronty na maso, zeleninu,
ovoce, hygienické potřeby, .... .

Naštěstí nejenom Tomáš BAŤA dokázal, že proces rozvoje se dá zrychlit vyšší náročností
na sebe, na své spolupracovníky.
To samé platí také o lidech veřejného zájmu. Neboť i oni jsou viditelnými spolutvůrci
kvality společenského klimatu = se všemi odvozenými souvislostmi.

Tudíž, i kdyby se pánové Jiří STRÁNSKÝ a Ludvík VACULÍK tvrdošíjně vyhý-
bali ujasnění své osobní minulosti = veřejným prohlášením = přesto zůstává toto
zpravodajství průkazným dokladem pro všechny, kteří budou chtít na politické
scéně věcně argumentovat = ať z pohnutek čistě idealistických, nebo z důvodů
konkurenčních. Jedno i druhé však směřuje k narušování monopolu kamarád-
ských, vlivových klanů = ve   prospěch tzv. obyčejných lidí .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Další zpravodajství hodlám zveřejnit v pondělí 15. ledna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx